Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker
Navigatie

In de kijker

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - IJzerbekken gepubliceerd
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel IJzerbekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over IJzerbekken
De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het IJzerbekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.
Dec. 2016 - Algemene Bekkenvergadering (ABV)
Tijdens de Algemene Bekkenvergadering van 12 december werden zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit in het IJzerbekken besproken.
Dec. 2016 - Project Majéteaux beschermt de Moeren tegen wateroverlast
Tijdens perioden van hoge waterstanden en hoge debieten kan er onvoldoende water uit de grensoverschrijdende kustzone tussen Nieuwpoort en Duinkerke afgevoerd worden naar zee, met overstromingen tot gevolg. Het project wil de afwatering van de Moeren verbeteren door gebruik te maken van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.
Maart 2017 - Infodag Erosie aanpakken in het IJzer- en Leiebekken
Maart 2017 - Geslaagde erosiedag in IJzer- en Leiebekken
Op 14 maart organiseerden de bekkensecretariaten van het IJzer- en Leiebekken, samen met Inagro en VLM, een erosiedag voor gemeenten en landbouworganisaties. Het werd een interactieve dag waarop de deelnemers kennis en ervaringen deelden en handvatten aangereikt kregen die de aanpak van erosie kunnen vergemakkelijken. De nadruk lag op de aanpak van erosie in de aandachtsgebieden van het stroomgebiedbeheerplan. Meer samenwerking tussen alle betrokken actoren biedt kansen voor een efficiëntere aanpak van erosie, kostenbesparing en een snellere waterkwaliteitsverbetering.
Maart 2017 - Ecologische herinrichting Kemmelbeek in Ieper en Lo-Reninge van start
De VMM is gestart met de inrichtingswerken aan de Kemmelbeek in Ieper (Elverdinge, Zuidschote) en Lo-Reninge (Reninge). Met die werken willen ze de ecologische kwaliteit van de waterloop verhogen en de kans op frequente overstromingen beperken.
Mei 2017 - Bekkenbestuur keurt ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2016 goed
Juni 2017 - Naar een goede watertoestand voor de Blankaart waterlopen
Op 19 juni organiseren we een infomoment over de Blankaart waterlopen. Werkt u voor een overheidsinstantie, een sectororganisatie of een andere vereniging die nauw betrokken is bij het waterbeheer in het gebied van de Blankaart waterlopen of zet u zich in voor een betere watertoestand in het gebied, dan bent u van harte welkom.
Juni 2017 - VMM brengt verzilting in kust- en poldergebied in kaart
Mei 2017 - Opening gecontroleerd overstromingsgebied op de Robaartbeek
Juni 2017 - waterschaarste houdt aan
Door de aanhoudende droogte zijn de waterpeilen in de waterlopen van het IJzerbekken zienderogen gedaald. Ook de grondwaterstand staat zeer laag. De uitzonderlijk lage waterpeilen bedreigen de stabiliteit van de oevers en verhogen de kans op verzilting. Bovendien wordt op korte termijn weinig regen voorspeld.
Juli 2017 - Gebiedsgerichte en integrale aanpak voor de Blankaart
Het bekkensecretariaat IJzerbekken bracht op 19 juni 2017 de actoren in het aandachtsgebied van de Blankaart waterlopen rond de tafel voor een nieuw gebiedsgericht overleg.
Juli 2017 - Onderzoek per helikopter naar verzilting in kust- en poldergebied gaat van start
De VMM onderzoekt vanaf 18 juli 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter. Dit onderzoek kadert in het Europese Topsoil-project.
Juli 2017 - Zoutgehaltes in de polderwaterlopen zorgwekkend hoog
Ondanks de neerslag in juli is het normaal zomerpeil van de waterlopen in het IJzerbekken nog niet hersteld. Het captatieverbod werd dan ook verlengd (www.west-vlaanderen.be/waterschaarste). Een bijkomend probleem is het hoge zoutgehalte in het water.
Okt. 2017 - Duurzaam watermanagement in de kustpolders
De polders bestaan door een menselijk ingrijpen in het waterbeheer. Klimaatverandering zal de polders echter flink doen veranderen en dat vraagt een aanpassing van het waterbeheer. Hoe gaan we het waterbeheer in de polders aanpassen aan drogere periodes in de zomer en meer neerslag in de winter?
nov. 2017 - Samen naar een goede watertoestand voor de Poperingevaart
nov. 2017 - Eerste gebiedsgericht overleg voor de Poperingevaart
Het bekkensecretariaat IJzerbekken bracht op 23 november 2017 de actoren in het aandachtsgebied van de Poperingevaart rond de tafel voor een eerste gebiedsgericht overleg.
Dec. 2017 - Watertekorten beter voorkomen prioritair voor bekkenbestuur
De vergadering van het bekkenbestuur van 12 december 2017 stond in het teken van de voorbije droogte. De gouverneur van West-Vlaanderen en de CIW evalueerden de impact van de droogteperiode en de genomen (crisis)maatregelen en formuleerden aanbevelingen om waterschaarste in de toekomst beter te kunnen voorkomen.
Dec. 2017 - Nieuw GTO over waterbalans kuststreek
Begin november 2017 startte een studie die het watergebruik en de waterbehoefte in de kuststreek in kaart zal brengen en prognoses zal maken van de waterbehoefte op middellange (2040) en lange (2100) termijn.
Dec. 2017 - Waterkwaliteitsprojecten in de kijker
Verschillende (Europese) subsidieprogramma’s dragen bij aan een verbetering van de waterkwaliteit in het IJzerbekken. Ze zetten in op de aanpak van nutriënten en bestrijdingsmiddelen, zoeken oplossingen voor de erosie of sporen watergebruikers aan om samen uitdagingen zoals waterkwaliteit en verzilting efficiënter aan te pakken.
Dec 2017 - Opties herbestemming signaalgebieden met gemeenten besproken
In (delen van) de signaalgebieden Oostende Gouwelozekreek, Poperinge Roesbrugge, Diksmuide Handzamevaart en Lichtervelde, Molenlaan - Margarethalaan is het overstromingsrisico zo hoog dat de Vlaamse Regering eerder al besliste om de gebieden te herbestemmen.
Maart 2018 - Bekkensecretariaat verkende mogelijkheden voor opwaardering Vleterbeek
De Vleterbeek, de bovenloop van de Poperingevaart, heeft tussen Havermuis (in Poperinge) en Abele (aan de grens met Frankijk) nog een meanderende loop en vrij goede structuurkwaliteit. Het moet haalbaar zijn om er op termijn een goede watertoestand te halen.
Juni 2018 - bekkenbestuur keurt het wateruitvoeringsprogramma goed
Augustus 2018 - captatieverbod in IJzerbekken door aanhoudende droogte
Door de droge maanden mei, juni, juli en augustus daalden de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Hierdoor stijgt het zoutgehalte in de waterlopen, vooral in de polders. En neemt de kans op het voorkomen van schadelijke blauwalgen of cyanobacteriën toe. Ook de grondwaterstand daalt verder. De gouverneur besliste daarom op het crisisoverleg met alle betrokkenen om een captatieverbod aan te houden voor de onbevaarbare waterlopen.
Okt. 2018 - Studie 'waterbalans kuststreek' krijgt verder vorm
In juni 2018 kregen de leden van het gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) de eerste resultaten van de studie 'waterbalans kuststreek' toegelicht. Het gaat om informatie over het aanbod, het gebruik en de behoefte aan leidingwater voor huishoudens, bedrijven, landbouw en het toerisme. Ook de werkwijze om de waterbalans voor oppervlaktewater te berekenen, werd afgesproken.
Okt. 2018 - Bekkensecretariaat volgt droogte in IJzerbekken van nabij op
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid