Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Code oranje voor droogte blijft behouden, maar met versoepeling aantal maatregelen
Publieke inspraak plan-MER aanduiding watergevoelige openruimtegebieden
Publieke inspraak van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018.
Alarmfase (code oranje) voor droogte in heel Vlaanderen
Vlaamse droogtecommissie geïnstalleerd
Apr. 2018 - Blauwdruk waterbeleidsnota 2020-2025 goedgekeurd
Apr. 18 - CIW zet dialoog met sectoren en lokale besturen over toekomstig waterbeleid verder
In het kader van de volgende waterbeleidsnota laat de CIW lokale besturen en sectororganisaties meedenken over de prioriteiten voor het waterbeleid. Een enquête in oktober 2017 en workshops in december 2017 leverden al waardevolle suggesties. Ook in 2018 gaat de CIW met hen in dialoog.
Apr. 2018 - Reactieve indicatoren voor opvolging droogte voorgesteld
De CIW gaf op 12 maart 2018 goedkeuring aan de reactieve indicatoren waarmee ze de gevolgen van een (dreigende) droogte voor het watersysteem en de watergebruiken wil monitoren. De indicatoren vormen een onderdeel van het draaiboek crisisbeheer bij droogte.
Apr. 2018 - Voorstel voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden
De CIW gaf op 12 maart 2018 goedkeuring aan het ontwerp voor de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Ze vertrok daarbij van de beslissingen van de Vlaamse Regering over de signaalgebieden.
Apr. 2018 - Technische toelichtingen bij code van goede praktijk voor rioleringen aangepast
De CIW paste de technische toelichtingen bij hoofdstuk 3 'bronmaatregelen' en hoofdstuk 7 'overstortemissies' van de code van goede praktijk voor rioleringen aan.
Jan. 2018 - Lokale besturen en doelgroepen denken mee over toekomst waterbeleid
Begin december 2017 organiseerde de CIW drie workshops voor lokale besturen en doelgroepen over de prioriteiten voor het toekomstig waterbeleid. De workshops kaderen in het participatietraject voor de waterbeleidsnota 2020-2025.
Jan. 2018 - Aanpak waterschaarste- en droogterisicobeheerplan goedgekeurd
In oktober 2017 gaf de CIW al goedkeuring aan de algemene aanpak voor de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer. Die aanpak voorziet onder meer in een maximale afstemming op en integratie in het proces van de volgende waterbeleidsnota en de volgende stroomgebiedbeheerplannen.
Jan. 2018 - Naar een integraal sediment- en waterbodembeheer
De CIW gaf op 15 december 2017 haar goedkeuring aan een conceptnota met krijtlijnen voor een integraal sediment- en waterbodembeheer. Hiermee wil ze een meer gecoördineerde aanpak van het water-, sediment- en waterbodembeheer realiseren.
Jan. 2018 - Methodiek voor opmaak hemelwaterplannen verfijnd
Op 15 december 2017 verfijnde de CIW de methodiek voor de opmaak van een hemelwaterplan.
Jan. 2018 - Nieuwe afbakening risicozones overstromingen
Nov. 2017 - Verder werk maken van droogterisicobeheer
Op 21 juni 2017 stelde minister Joke Schauvliege de CIW aan als droogtecoördinator en gaf ze de opdracht om een droogteplan uit te werken.
Nov. 2017 - In dialoog over prioriteiten waterbeleidsnota 2020-2025
Het participatietraject dat doelgroepen en lokale besturen betrekt bij de voorbereiding van de waterbeleidsnota startte in september 2017.
Nov. 2017 - Positief advies bij soortenbeschermingsprogramma vissen
De CIW gaf positief advies bij het soortenbeschermingsprogramma voor de beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper.
Okt. 2017 - Wateroverlast aanpakken, dat doen we samen !
Sept. 2017 - CIW aangesteld als droogtecoördinator
Op 21 juni 2017 stelde minister Joke Schauvliege de CIW aan als droogtecoördinator en gaf ze de opdracht om een droogteplan uit te werken.
Sept. 2017 - Communicatieplan inzake wateroverlast goedgekeurd
Zowel waterbeheerders, ruimtelijke planners, gemeenten, hulpdiensten, de verzekeringssector, bedrijven als burgers dragen een verantwoordelijkheid bij de aanpak van wateroverlast.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid