Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Sept. 2017 - CIW aangesteld als droogtecoördinator
Op 21 juni 2017 stelde minister Joke Schauvliege de CIW aan als droogtecoördinator en gaf ze de opdracht om een droogteplan uit te werken.
Sept. 2017 - Communicatieplan inzake wateroverlast goedgekeurd
Zowel waterbeheerders, ruimtelijke planners, gemeenten, hulpdiensten, de verzekeringssector, bedrijven als burgers dragen een verantwoordelijkheid bij de aanpak van wateroverlast.
Sept. 2017 - Voorbereiding waterbeleidsnota 2020-2025 van start
Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet dat de Vlaamse Regering tegen eind 2019 een derde waterbeleidsnota vaststelt, met een visie op het integraal waterbeleid.
Sept. 2017 - Maatschappelijk debat visie financiering waterbeleid: een stand van zaken
Sinds eind 2016 wordt een maatschappelijk debat gevoerd over de lange termijn financiering van het Vlaamse waterbeleid. Aan het overlegplatform nemen alle partijen die bij het waterbeleid betrokken zijn deel, samen met vertegenwoordigers van de strategische adviesraden, het middenveld en vertegenwoordigers van kabinetten.
Sept. 2017 - Bekkenwerking geoptimaliseerd
Met de aanpassing van 17 juli 2017 aan het decreet Integraal Waterbeleid werden de substructuren van het bekkenbestuur, dat zijn de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau, geschrapt.
Juli 2017 - Wateruitvoeringsprogramma 2016 gepubliceerd
De CIW gaf op 23 juni 2017 goedkeuring aan het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2016. Het WUP houdt de vinger aan de pols bij de voortgang van de stroomgebiedbeheerplannen en blikt vooruit op de komende jaren.
Juli 2017 - Kaart overstromingsgevoelige gebieden aangepast
Ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts keurden een aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden goed. De kaart treedt op 1 juli 2017 in werking.
April 2017 - Kaart van overstromingsgevoelige gebieden geactualiseerd
De CIW actualiseerde de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden. Een actuele en correcte kaart is van groot belang voor een goede toepassing van de watertoets en de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. De kaart wordt daarom regelmatig aangepast. De huidige kaart dateert van september 2014 en is aan vernieuwing toe.
April 2017 - Nieuwe kaart risicozones en overstromingsgevaarkaarten
De CIW vernieuwde ook de kaart met de risicozones voor overstromingen en de overstromingsgevaarkaarten, zodat beide in overeenstemming zijn met de nieuwe kaart van de overstromingsgevoelige gebieden.
April 2017 - Vlaamse Regering wil 1.700 hectare signaalgebieden beter beschermen tegen overstromingsschade
De Vlaamse Regering besliste op 31 maart 2017 over de ontwikkelingsmogelijkheden van de 152 signaalgebieden van reeks 3. Met deze beslissing wil ze beletten dat nog te ontwikkelen woon- of industriegebieden met een hoog overstromingsrisico aangesneden worden. Voor elk signaalgebied is afgewogen of een verdere ontwikkeling van het gebied verantwoord is.
April 2017 - Aanbevelingen voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Ruimte voor water is één van de basisprincipes van het integraal waterbeleid. De CIW ervaart de beleidslijnen van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen over het algemeen positief voor het waterbeleid en vraagt om ook bij de verdere uitwerking van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) voldoende aandacht te blijven hebben voor water.
April 2017 - Zijn lokale besturen en burgers zich bewust van de overstromingsrisico’s?
De partners binnen de CIW werken samen aan een beleid dat de overstromingsrisico’s duurzaam wil verminderen. Gemeentebesturen en burgers hebben daarbij een grote verantwoordelijkheid. Het is dan ook belangrijk te weten hoe zij tegen overstromingen aankijken. Daarom lanceerde de CIW midden april 2017 een bevraging.
April 2017 - Doelenkaarten voor beschermde vissoorten en beekplanten
De CIW keurde doelenkaarten goed voor beekprik, rivierdonderpad, kleine modderkruiper en het habitat voor stromende wateren (habitat 3260). Deze kaarten, in uitvoering van de Habitatrichtlijn, tonen in welke waterlooptrajecten de vissoorten en waterplanten al voorkomen en in welke trajecten ze tot doel gesteld zijn.
April 2017 - Inspanningen voor herstel beverpopulatie opgevolgd
De bever is een beschermde diersoort en zijn aanwezigheid is een positief signaal voor de waterkwaliteit en de ecologische diversiteit van de omgeving. Om de beverpopulatie te herstellen en de soort in een gunstige staat van instandhouding te brengen, keurde minister Joke Schauvliege in 2015 een soortenbeschermingsprogramma voor de bever goed.
April 2017 - Kan de brandweer wateroverlast de baas?
Onder die titel gaven enkele CIW-partners op 29 maart 2017 toelichting over de aanpak van overstromingen aan een 100-tal medewerkers van lokale brandweerzones.
Jan. 2017 - Geoloket watertoets toont sinds kort waterbeheerder
Jan. 2017 - Maatschappelijk debat visie financiering waterbeleid opgestart
Op 2 december 2016 startte het overlegplatform waarbinnen het maatschappelijk debat voor de uitwerking van een langetermijnvisie op de financiering van het waterbeleid vorm krijgt. Naast vertegenwoordigers van de CIW-leden, nemen ook andere bij het waterbeleid betrokken instanties, vertegenwoordigers van de strategische adviesraden en enkele kabinetsleden deel aan het overleg. De heer Jan Verheeke, secretaris van de Minaraad, zit het overleg voor.
Jan. 2017 - Naar een efficiëntere bekkenwerking
Op 14 december 2016 keurde de CIW de juridische teksten goed die invulling geven aan het voorstel om het bekkenbureau af te schaffen en enkel de algemene bekkenvergadering te behouden als bekkenbestuur. De CIW wil op die manier de bekkenwerking optimaliseren. De nodige aanpassingen aan het decreet Integraal Waterbeleid en het daarbij horende Organisatiebesluit werden overgemaakt aan minister Joke Schauvliege.
Jan. 2017 - Voorbereiding derde waterbeleidsnota van start
Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat de Vlaamse Regering elke zes jaar haar visie op het integraal waterbeleid vastlegt in een waterbeleidsnota en dat de CIW instaat voor de voorbereiding ervan. Ten laatste eind 2019 moet de Vlaamse Regering de derde waterbeleidsnota goedkeuren. Op 14 december 2016 gaf de CIW goedkeuring aan het plan van aanpak voor de voorbereiding van die derde waterbeleidsnota.
Jan. 2017 - Nieuw onderzoeksprogramma Water
De CIW keurde op 14 december 2016 het onderzoeksprogramma Water 2016-2022 goed. Het nieuwe programma vormt een aanvulling op bestaande onderzoeksprogramma's en richt zich op interdisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend onderzoek met een toegevoegde waarde voor het waterbeleid en -beheer in Vlaanderen. Prioritair voor de komende twee jaar zijn projecten die bijdragen aan een geïntegreerde watersysteemkennis, aan een geïntegreerde monitoring en aan de uitbouw van waterkwaliteitsmodellering.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid