Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Over CIW > oud > Werking CIW

Werking CIW

De opdrachten van de CIW worden voorbereid door een secretariaat en verschillende werkgroepen. De werkgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden van de CIW en deskundigen.

 

De werkzaamheden van de CIW kaderen in een meerjarenplanning die jaarlijks geconcretiseerd wordt in een werkplan. U kunt het werkplan en de meerjarenplaning van de CIW raadplegen via gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.Organogram CIW 

CIW-secretariaat

Het secretariaat van de CIW staat in voor de dagelijkse werking van de commissie en de praktische en administratieve ondersteuning van de werkgroepen.

Het secretariaat wordt verzekerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, met ondersteuning vanuit het departement MOW en het departement RWO.

Secretaris: Lieve De Roeck

Contactgegevens:
Vlaamse Milieumaatschappij
CIW-secretariaat
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
secretariaat_ciw@vmm.be
tel. 053 – 726 507
fax 053 – 704 276

 

Permanente Projectgroep

De Permanente Projectgroep is een overkoepelende werkgroep. De samenstelling van deze werkgroep is analoog aan de samenstelling van de CIW.

De Permanente Projectgroep bereidt nieuwe wetgevende initiatieven voor, coördineert de opmaak van de waterbeleidsnota, stroomlijnt de communicatie van de CIW, ...

Voorzitter: mevrouw Lieve De Roeck (l.deroeck@vmm.be), secretaris CIW

 

Werkgroep Kaderrichtlijn Water

De werkgroep Kaderrichtlijn Water is verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke voorbereiding van de kaderrichtlijn Water in Vlaanderen en coördineert de opmaak van de Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen van Schelde en Maas.

Voorzitter: mevrouw Veronique Van Den Langenbergh (v.vandenlangenbergh@vmm.be), Vlaamse Milieumaatschappij

 

Werkgroep Bekkenwerking

De werkgroep Bekkenwerking coördineert de werking van de overlegstructuren op bekkenniveau en de opmaak en uitvoering van de bekkenbeheerplannen.

Voorzitter: mevrouw Marleen Coenen (marleen.coenen@mow.vlaanderen.be), Departement Mobiliteit en Openbare Werken

 

Werkgroep Watersysteemkennis

De werkgroep Watersysteemkennis wil de bestaande kennis over water inventariseren en op een vlotte manier toegankelijk maken. De werkgroep Watersysteemkennis organiseert jaarlijks een Waterforum in verband met een specifiek thema over watersystemen. In deze werkgroep zijn ook de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen vertegenwoordigd.

Voorzitter: de heer Frank Mostaert (frank.mostaert@mow.vlaanderen.be), Departement Mobiliteit en Openbare Werken

 

Werkgroep Waterkwantiteit

De werkgroep Waterkwantiteit staat in voor:

  •  het uitwerken van milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater;
  • het opvolgen van initiatieven betreffende waterschaarste en droogte;
  • de technische en inhoudelijke voorbereiding van de Overstromingsrichtlijn in Vlaanderen;
  • het project crisiscommunicatie bij dreigende overstromingen door wasafvoer.

Co-voorzitters: de heer Sven Verbeke (s.verbeke@vmm.be), Vlaamse Milieumaatschappij en de heer Koen Maeghe (k.maeghe@descheepvaart.be), nv De Scheepvaart

  

Werkgroep Watertoets

De werkgroep Watertoets zorgt voor de verdere uitwerking en optimalisatie van het instrument watertoets, verzorgt de communicatie over de watertoets en organiseert opleidingen.

Voorzitter: de heer Bram Vogels (b.vogels@vmm.be), Vlaamse Milieumaatschappij

 

Werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie

In de werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie overleggen de waterbeheerders onderling en met de OVAM over de waterbodemproblematiek.

Voorzitter: mevrouw Astrid Van Vosselen (astrid.vanvosselen@mow.vlaanderen.be), Departement Mobiliteit en Openbare Werken

 

Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Via de werkgroep Ecologisch Waterbeheer volgen de waterbeheerders verschillende natuurbeschermings- en instandhoudingsmaatregelen op en leveren ze er een bijdrage aan. Enkele voorbeelden zijn: de Palingverordening, het wegwerken van vismigratieknelpunten, de bestrijding van invasieve soorten, het reglementeren van zachte recreatie op waterlopen, …

Voorzitter: de heer Gert Van Hoydonck (gert.vanhoydonck@lne.vlaanderen.be), Agentschap voor Natuur en Bos

 

Werkgroep Waterzuivering

De werkgroep Waterzuivering werkt rond thema’s die verband houden met waterzuivering, zoals de actualisatie van de code van goede praktijk voor rioleringen, de uitwerking van een gestructureerd calamiteitenbeleid, …

Voorzitter: mevrouw Ingeborg Barrez (i.barrez@vmm.be), Vlaamse Milieumaatschappij

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid