Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Droogtecommissie

Overleg binnen de droogtecommissie

Het droge voorjaar en de droge zomer van 2017 zorgden voor watertekorten. Door klimaatverandering zullen dergelijke droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, stelde minister Joke Schauvliege in juni 2017 de CIW aan als droogtecoördinator.

  ACTUELE TOESTAND

                                      

 Droogteniveau - oranje

Update 21 augustus 2019 

 

De Droogtecommissie heeft op 16 juli besloten om op te schalen naar niveau 2 (code oranje) en aan de provinciegouverneurs geadviseerd om een captatieverbod in te stellen op alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen, tenzij er redenen zijn (zoals peilmetingen of lokale maatregelen of …) waaruit blijkt dat het niet nodig is om een captatieverbod op te leggen. 

Door de neerslag tijdens het weekend van 17-18 augustus zijn de peilen en afvoeren op de waterlopen tijdelijk genormaliseerd. Omdat er de komende week weinig of geen neerslag wordt verwacht (bron: KMI) en omdat de grondwaterstanden overal nog laag tot zeer laag zijn voor de tijd van het jaar, zullen de peilen en afvoeren op de waterlopen snel weer dalen. Er wordt dan ook geen structurele verbetering verwacht.

Als gevolg van de recente regen worden momenteel opnieuw hogere peilen en debieten gemeten, vooral in het oosten van Vlaanderen. Op 76% van de meetlocaties worden echter nog steeds lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar gemeten, op 42% van de meetlocaties zijn de grondwaterstanden zeer laag voor de tijd van het jaar. Dit maakt dat de debieten in de waterlopen vooral afhankelijk blijven van de directe neerslag en ook weer snel dalen wanneer het een aantal dagen niet regent.  

De waterbeheerders nemen maatregelen om de gevolgen van waterschaarste zoveel mogelijk te beperken.

  • In alle provincies is in een groot aantal stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen een captatieverbod ingesteld. In West-Vlaanderen is ook voor een aantal andere waterlopen een captatieverbod van kracht.
  • De waterwegbeheerder beperkt het schutverlies in sluizen en pompt waar mogelijk aan sluizen water terug naar het hoger gelegen pand. Aan verschillende sluizen wordt gegroepeerd geschut voor de recreatieve vaart. Rond het Gentse geldt dit ook voor de beroepsvaart. Op het Albertkanaal en de Kempische Kanalen zijn de watervangen voor natuur en landbouw nog steeds voor 80 % dichtgezet.

Op verschillende waterlopen worden blauwalgen vastgesteld.

De drinkwatervoorziening is momenteel niet in het gedrang. 

Er blijft een verscherpte alertheid ingesteld bij de bevoegde diensten. 

Spaarzaam omgaan met alle soorten van water blijft dan ook noodzakelijk. 

 

Droogtemaatregelen

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. Ze stellen een hoger peil in, passen de stuwregeling voor schepen aan, voorzien voeding vanuit andere waterlopen, ...

De minister of de gouverneur kan bijkomende droogtemaatregelen afkondigen. Voorbeelden zijn watergebruiksbeperkingen voor specifieke toepassingen, een captatieverbod of een recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van toxische blauwalgen.  Meer informatie hierover vindt u op volgende websites:

 

Alternatieven bij captatieverbod

Momenteel is er op vele plaatsen in Vlaanderen een captatieverbod uit de onbevaarbare en/of bevaarbare waterlopen.

Op bevaarbare waterlopen waar er nog geen captatieverbod is, kan op een aantal vaste locaties water gecapteerd worden. Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken/capteren mits een melding of vergunning. Bij watervang van minder dan 500 m³ per jaar volstaat een melding, anders heb je een vergunning nodig. De nodige formulieren hiervoor, alsook de locaties waar water kan gecapteerd worden vind je hier.

Landbouwers en gemeenten kunnen op een aantal plaatsen tegen betaling gezuiverd afvalwater halen. Meer informatie hierover vind je hier.

 

Waterschaarste en droogtetoestand

Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot indicatoren die de droogtetoestand of de impact van de droogte inschalen in vier niveaus. De indicatoren worden minstens om de maand berekend. In drogere periodes gebeurt dat elke 14 dagen of elke week. Een overkoepelende indicator informeert over de nood aan maatregelen en coördinatie.

Meer info over de 4 niveaus van de overkoepelende indicator

Meer info over de droogtetoestand op www.waterinfo.be

Meer info over de  grondwaterstandsindicator op kaart of via het meest actuele rapport

 

Overleg bij waterschaarste en droogte

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten. Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats.

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneur.

Meer info over de droogtecommissie

 Website Droogtecommissie (algemeen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid