Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Droogtecommissie

Overleg binnen de droogtecommissie

Het droge voorjaar en de droge zomer van 2017 zorgden voor watertekorten. Door klimaatverandering zullen dergelijke droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterstanden in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, stelde minister Joke Schauvliege in juni 2017 de CIW aan als droogtecoördinator.

  Actuele droogtetoestand: ALARM (ERG DROOG)  Droogteniveau - oranje   

  

 

  

 

 

Update  13 november 2018:

Het blijft erg droog. Code oranje voor droogte blijft daarom aangehouden in heel Vlaanderen. De peilen en debieten van vele rivieren en beken en de grondwaterniveaus blijven zeer laag. Sommige waarden behoren tot de laagst gemeten waarden voor de tijd van het jaar (onder de 1-percentielniveaus).

De neerslag van afgelopen weken is op de meeste plaatsen onvoldoende om de grote neerslagtekorten weg te werken. De regenbuien zorgden enkel voor een kortstondige toename van de debieten. Waterbeheerders moeten nog steeds maatregelen nemen om de waterstanden op peil te houden. Ook de komende dagen wordt te weinig neerslag voorspeld voor een structureel herstel. De toestand wordt permanent opgevolgd. Van zodra de situatie wijzigt, wordt dit via deze website gecommuniceerd.  

Water is en blijft een schaars goed. De Droogtecommissie blijft dan ook oproepen tot een spaarzaam gebruik van leidingwater, oppervlaktewater, grondwater en regenwater. 

 

Waterschaarste en droogtetoestand

Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot 'droogte-indicatoren' en opgedeeld in vier niveaus, van een normale situatie tot een extreem droge situatie. De indicatoren worden minstens om de maand berekend. In drogere periodes gebeurt dat elke 14 dagen of elke week.

Meer info over de 4 droogteniveaus

Meer info over de droogtetoestand op www.waterinfo.be

Meer info over de  grondwaterstandsindicator op kaart of via het meest actuele rapport

 

Overleg bij waterschaarste en droogte

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten. Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats.

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneur.

Meer info over de droogtecommissie

 Website Droogtecommissie (algemeen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid