Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Droogtecommissie

Overleg binnen de droogtecommissie

Het droge voorjaar en de droge zomer van 2017 zorgden voor watertekorten. Door klimaatverandering zullen dergelijke droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, stelde minister Joke Schauvliege in juni 2017 de CIW aan als droogtecoördinator.

  Droogteniveau - geel

Update 10 juli 2019

 

De laatste drie weken viel er in heel Vlaanderen weinig of geen neerslag. Op de bevaarbare waterlopen worden nieuwe minima voor de tijd van het jaar genoteerd op de IJzer, Boven-Schelde en Dender. Op Leie en Maas zijn de afvoeren momenteel lager dan op hetzelfde moment in 2017 of 2018. Ook in alle onbevaarbare waterlopen zijn de peilen dalende en worden er op heel wat locaties erg lage peilen voor de tijd van het jaar gemeten. Op meer dan de helft van de bemeten locaties is de huidige grondwaterstand laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Bovendien zijn de grondwaterpeilen op quasi alle locaties dalend.

Momenteel leidt dit nog niet tot waterschaarste op grote schaal, maar hier en daar zijn er wel al lokale waterschaarsteproblemen. De komende tien dagen wordt er neerslag voorspeld, maar onvoldoende om de afvoeren op de waterlopen te normaliseren. Er blijft dus een verscherpte alertheid ingesteld bij de bevoegde diensten.

De waterbeheerders nemen maatregelen om de gevolgen van waterschaarste zoveel mogelijk te beperken. De waterwegbeheerder beperkt het schutverlies in sluizen en pompt waar mogelijk aan sluizen water terug naar het hoger gelegen pand. Desondanks is het peil op heel wat rivieren zoveel gezakt dat er een diepgangbeperking voor de scheepvaart is ingesteld, o.a. op de IJzer en de Dender. Wachttijden aan sluizen voor recreatieve vaart kunnen tot één uur oplopen. Op het Albertkanaal en de Kempische Kanalen werden de watervangen voor natuur en landbouw voor 50% dichtgezet. In verschillende provincies werden lokale captatieverboden ingesteld voor een aantal onbevaarbare waterlopen.

De drinkwatervoorziening is momenteel niet in het gedrang.

Spaarzaam omgaan met alle soorten van water blijft meer dan ooit noodzakelijk.

 

Droogtemaatregelen

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. Ze stellen een hoger peil in, passen de stuwregeling voor schepen aan, voorzien voeding vanuit andere waterlopen, ...

De minister of de gouverneur kan bijkomende droogtemaatregelen afkondigen. Voorbeelden zijn watergebruiksbeperkingen voor specifieke toepassingen, een captatieverbod of een recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van toxische blauwalgen.  Meer informatie hierover vindt u op volgende websites:

 

Waterschaarste en droogtetoestand

Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot indicatoren die de droogtetoestand of de impact van de droogte inschalen in vier niveaus. De indicatoren worden minstens om de maand berekend. In drogere periodes gebeurt dat elke 14 dagen of elke week. Een overkoepelende indicator informeert over de nood aan maatregelen en coördinatie.

Meer info over de 4 niveaus van de overkoepelende indicator

Meer info over de droogtetoestand op www.waterinfo.be

Meer info over de  grondwaterstandsindicator op kaart of via het meest actuele rapport

 

Overleg bij waterschaarste en droogte

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten. Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats.

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneur.

Meer info over de droogtecommissie

 Website Droogtecommissie (algemeen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid