Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Droogtecommissie

Overleg binnen de droogtecommissie

Het droge voorjaar en de droge zomer van 2017 zorgden voor watertekorten. Door klimaatverandering zullen dergelijke droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, stelde minister Joke Schauvliege in juni 2017 de CIW aan als droogtecoördinator.

  Droogteniveau - geel

Update 3 mei 2019

Momenteel zijn er geen acute problemen naar waterbeschikbaarheid. Op een aantal plaatsen nemen waterbeheerders al enkele preventieve maatregelen om mogelijke waterschaarste te vermijden of zo lang mogelijk uit te stellen.

De afvoeren van de IJzer, Boven-Schelde en Dender zijn zeer laag en liggen rond of onder de minima voor de tijd van het jaar. Ook voor de andere waterwegen zijn de afvoeren lager dan normaal voor de tijd van het jaar.

De grondwaterstanden zijn op een derde van de locaties in Vlaanderen zeer laag voor de tijd van het jaar, voornamelijk in Vlaams-Brabant en Limburg. Elders zijn de grondwaterstanden eerder laag tot normaal voor de tijd van het jaar.

Verscheidene waterbeheerders nemen maatregelen om een zo groot mogelijke waterbuffer aan te leggen. Zo zijn de peilen in de waterwegen in West-Vlaanderen 5 tot 10 cm opgetrokken.  Verschillende polderbesturen stelden eerder dan andere jaren een hoger zomerpeil in.  En de waterdoorvoer vanuit Gent via het kanaal Brugge-Oostende naar zee is verminderd, ten voordele van extra waterdoorvoer naar het kanaal Gent-Terneuzen en de Schelde.

Het water van de IJzer en van het Perskanaal Veurne-Ambacht in Nieuwpoort bevat verhoogde zoutconcentraties en de brontoevoer van het Afleidingskanaal van de Leie in Heist is onvoldoende. De waterbeheerder neemt daarom gericht maatregelen om het zoutgehalte te verlagen en het zoete water maximaal in de waterlopen vast te houden alvorens het naar zee af te voeren. 

 

Waterschaarste en droogtetoestand

Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot indicatoren die de droogtetoestand of de impact van de droogte inschalen in vier niveaus. De indicatoren worden minstens om de maand berekend. In drogere periodes gebeurt dat elke 14 dagen of elke week. Een overkoepelende indicator informeert over de nood aan maatregelen en coördinatie..

Meer info over de 4 niveaus van de overkoepelende indicator

Meer info over de droogtetoestand op www.waterinfo.be

Meer info over de  grondwaterstandsindicator op kaart of via het meest actuele rapport

 

Overleg bij waterschaarste en droogte

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten. Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats.

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneur.

Meer info over de droogtecommissie

 Website Droogtecommissie (algemeen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid