Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Droogtecommissie

Overleg binnen de droogtecommissie

Het droge voorjaar en de droge zomer van 2017 zorgden voor watertekorten. Door klimaatverandering zullen dergelijke droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, stelde minister Joke Schauvliege in juni 2017 de CIW aan als droogtecoördinator.

  Droogteniveau - geel

Update 24 juni 2019

 

De neerslag sinds begin juni heeft ervoor gezorgd dat er momenteel geen beduidend neerslagtekort is. Op een aantal plaatsen nemen waterbeheerders wel preventieve maatregelen om mogelijke waterschaarste te vermijden of zo lang mogelijk uit te stellen.

De gemiddelde afvoer van de afgelopen dagen op de waterwegen is licht toegenomen ten opzichte van 13/6 (datum van de vorige update). De basisafvoer blijft echter zeer laag. De komende dagen wordt dan ook verwacht dat afvoeren overal snel weer zullen dalen tot (zeer) lage waardes voor de tijd van het jaar. Dit door de hoge temperaturen en het gebrek aan neerslag.

 De grondwaterstanden blijven in grote delen van Vlaanderen nog steeds zeer laag voor de tijd van het jaar en zijn ten opzichte van begin mei vooral gedaald. De regen van midden juni heeft er wel voor gezorgd dat op meer dan de helft van de locaties de grondwaterstanden sinds begin juni niet verder gedaald zijn, en op een kwart van de locaties gestegen.

Verscheidene waterbeheerders nemen maatregelen om een zo groot mogelijke waterbuffer aan te leggen. De waterdoorvoer vanuit Gent via het kanaal Brugge-Oostende naar zee is verminderd, ten voordele van extra waterdoorvoer naar het kanaal Gent-Terneuzen en de Schelde en voor behoud van het peil op de kanalen rond Gent, waar eerste beperkingen zijn ingesteld voor sluisgebruik.

In het IJzerbekken nemen waterbeheerders in de mate van het mogelijke gerichte maatregelen om het zoutgehalte te verlagen bij tijdelijk aanbod van zoet water tijdens periodes van hevige neerslag.

 

Waterschaarste en droogtetoestand

Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot indicatoren die de droogtetoestand of de impact van de droogte inschalen in vier niveaus. De indicatoren worden minstens om de maand berekend. In drogere periodes gebeurt dat elke 14 dagen of elke week. Een overkoepelende indicator informeert over de nood aan maatregelen en coördinatie..

Meer info over de 4 niveaus van de overkoepelende indicator

Meer info over de droogtetoestand op www.waterinfo.be

Meer info over de  grondwaterstandsindicator op kaart of via het meest actuele rapport

 

Overleg bij waterschaarste en droogte

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten. Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats.

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneur.

Meer info over de droogtecommissie

 Website Droogtecommissie (algemeen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid