Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Droogtecommissie

Overleg binnen de droogtecommissie

Het droge voorjaar en de droge zomer van 2017 zorgden voor watertekorten. Door klimaatverandering zullen dergelijke droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, stelde minister Joke Schauvliege in juni 2017 de CIW aan als droogtecoördinator.

  

Update 18 juli 2019                                                                                                Droogteniveau - oranje 

De Droogtecommissie heeft besloten om op te schalen naar niveau 2 (code oranje) en geadviseerd aan de provinciegouverneurs om een captatieverbod in te stellen op alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen tenzij er redenen zijn (zoals peilmetingen of lokale maatregelen of …) waaruit blijkt dat het niet nodig is om – een captatieverbod op te leggen.

De laatste vier weken viel er in heel Vlaanderen weinig of geen neerslag. Alleen tussen 11 en 14 juli viel er overal in Vlaanderen neerslag van enige omvang. De komende twee weken wordt echter opnieuw nauwelijks of geen neerslag voorspeld. 

Op de bevaarbare waterlopen worden nieuwe minima voor de tijd van het jaar genoteerd op de IJzer, Leie, Boven-Schelde en Dender. Op de Maas zijn de afvoeren momenteel lager dan op het zelfde moment in 2018 en vergelijkbaar met de afvoer op hetzelfde moment in 2017. Ook op alle onbevaarbare waterlopen zijn de peilen dalende en worden er op heel wat locaties erg lage peilen voor de tijd van het jaar gemeten. Op meer dan de helft van de bemeten locaties is de huidige grondwaterstand laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Bovendien zijn de grondwaterpeilen op quasi alle locaties dalend. 

De waterbeheerders nemen maatregelen om de gevolgen van waterschaarste zoveel mogelijk te beperken.

  • In alle provincies is in een groot aantal stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen een captatieverbod ingesteld. In West-Vlaanderen is in het IJzerbekken zelfs op alle waterlopen een captatieverbod van kracht.
  • De waterwegbeheerder beperkt het schutverlies in sluizen en pompt waar mogelijk aan sluizen water terug naar het hogergelegen pand. Desondanks is het peil op een aantal waterwegen zoveel gezakt dat er een diepgangbeperking voor de scheepvaart is ingesteld, o.a. op de IJzer en de Dender. Op verschillende sluizen wordt gegroepeerd geschut voor de recreatieve vaart met een maximale wachttijd van 1u, rond het Gentse geldt dit ook voor de beroepsvaart. Op het Albertkanaal en de Kempische Kanalen werden de watervangen voor natuur en landbouw voor 50% dichtgezet.

De drinkwatervoorziening is momenteel niet in het gedrang. 

Er blijft een verscherpte alertheid ingesteld bij de bevoegde diensten. 

Spaarzaam omgaan met alle soorten van water blijft meer dan ooit noodzakelijk.

 

Droogtemaatregelen

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. Ze stellen een hoger peil in, passen de stuwregeling voor schepen aan, voorzien voeding vanuit andere waterlopen, ...

De minister of de gouverneur kan bijkomende droogtemaatregelen afkondigen. Voorbeelden zijn watergebruiksbeperkingen voor specifieke toepassingen, een captatieverbod of een recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van toxische blauwalgen.  Meer informatie hierover vindt u op volgende websites:

 

Waterschaarste en droogtetoestand

Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot indicatoren die de droogtetoestand of de impact van de droogte inschalen in vier niveaus. De indicatoren worden minstens om de maand berekend. In drogere periodes gebeurt dat elke 14 dagen of elke week. Een overkoepelende indicator informeert over de nood aan maatregelen en coördinatie.

Meer info over de 4 niveaus van de overkoepelende indicator

Meer info over de droogtetoestand op www.waterinfo.be

Meer info over de  grondwaterstandsindicator op kaart of via het meest actuele rapport

 

Overleg bij waterschaarste en droogte

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten. Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats.

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneur.

Meer info over de droogtecommissie

 Website Droogtecommissie (algemeen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid