Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Droogtecommissie

Overleg binnen de droogtecommissie

Het droge voorjaar en de droge zomer van 2017 zorgden voor watertekorten. Door klimaatverandering zullen dergelijke droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterstanden in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, stelde minister Joke Schauvliege in juni 2017 de CIW aan als droogtecoördinator.

  Actuele droogtetoestand: WAAK (DROOG)  Droogteniveau - geel   

  

 

  

 

 

Update 22 maart 2019

Momenteel zijn er geen acute problemen naar waterbeschikbaarheid gezien de nog lage watervraag in deze periode van het jaar.

De grondwaterstand is op de meeste meetplaatsen nog steeds zeer laag voor de tijd van het jaar. Dat komt doordat de aanvulling van het grondwater die normaal in de winter plaatsvindt, minder uitgesproken is geweest dan in andere jaren omwille van de droge uitgangspositie na de zomer en een relatief droog najaar. De grondwaterstanden zijn ondertussen wel stijgende en normaal zet die grondwateraanvulling zich nog door in de loop van maart. Gezien de recente neerslag en bij een verder normale neerslaghoeveelheid verwachten we tegen eind maart alleen nog plaatselijk zeer lage peilen.

De spaarbekkens voor drinkwaterproductie uit oppervlaktewater konden ondertussen allen bijgevuld worden.

We bevinden ons – voor de tijd van het jaar - nog altijd in een droge situatie. Waakzaamheid blijft geboden. De Droogtecommissie zal de situatie nauwgezet verder opvolgen.

 

Waterschaarste en droogtetoestand

Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot 'droogte-indicatoren' en opgedeeld in vier niveaus, van een normale situatie tot een extreem droge situatie. De indicatoren worden minstens om de maand berekend. In drogere periodes gebeurt dat elke 14 dagen of elke week.

Meer info over de 4 droogteniveaus

Meer info over de droogtetoestand op www.waterinfo.be

Meer info over de  grondwaterstandsindicator op kaart of via het meest actuele rapport

 

Overleg bij waterschaarste en droogte

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten. Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats.

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneur.

Meer info over de droogtecommissie

 Website Droogtecommissie (algemeen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid