Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Hoog water zonder kater > Inschrijvingsformulier symposium Meerlaagse waterveiligheid

Inschrijvingsformulier symposium Meerlaagse waterveiligheid

Hoog water zonder kater. Hoe kunnen lokale overheden hieraan meewerken. (16 november 2015)

Om de overstromingsrisico’s het hoofd te bieden, werken we aan een meerlaagse waterveiligheid waarbij zowel ingezet wordt op protectie, preventie als paraatheid. Tijdens dit symposium krijgt u meerdere voorbeelden uit de praktijk en gaat u ook zelf aan de slag met de principes van meerlaagse waterveiligheid. We reiken u praktische handvaten aan waarmee u het overstromingsrisico op gemeente- of wijkniveau op een duurzame manier kan verminderen. Wilt u graag deelnemen, dan kunt u zich registreren aan de hand van onderstaand formulier.
1. Uw gegevens (verplicht)
U wenst zich in te schrijven als  


2. Opmerkingen
tekens resterend
Uw gegevens worden enkel geregistreerd ikv deze inschrijving voor het waterforum. Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht om de gegevens die betrekking hebben op u in te zien. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u in voorkomend geval de verbetering of verwijdering ervan aanvragen bij het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, die tevens houder is van de bestanden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.