Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Nieuwsbrief bekken > Bekken van de Brugse Polders Nieuwsbrief > Nr 5, maart 2016
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 5, maart 2016

Nieuwsbrief bekken van de Brugse Polders


CIW - Integraal Waterbeleid bekken van de Brugse Polders
Nieuws uit het bekken van de Brugse Polders
Nr 5, maart 2016
Inhoud
  1. Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 vastgesteld
  2. Eerste wateruitvoeringsprogramma (WUP) gepubliceerd
  3. Stadsvaart Brugge
  4. Hoogwater zonder kater: overstromingsschade vermijden via meerlaagse waterveiligheid
  5. In de kijker
1. Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 vastgesteld


Op 18 december 2015 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Schelde en Maas vast. De plannen bepalen welke maatregelen en acties Vlaanderen zal nemen om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren. Het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde.


Cover publicatie bekkenspecifiek deel Brugse PoldersBekkenspecifiek deel trekt de kaart van gebiedsgerichte werking

In het bekken van de Brugse polders wordt maximaal ingezet op het aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek waar een goede toestand beoogd wordt tegen 2027. Omdat het soms langere tijd duurt voordat het effect van maatregelen op het terrein zichtbaar wordt, intensifiëren we in dit gebied de gebiedsgerichte werking, zodat we er op termijn een goede toestand halen.

Voor de Rivierbeek-Herstbergebeek zijn ook heel wat maatregelen opgenomen om de kans op overstromingsschade in te perken.

De visie en de geplande acties voor dit aandachtsgebied en voor andere waterlopen in het bekken kunt u raadplegen in het bekkenspecifieke deel.


Raadpleeg de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

Meer informatie over de stroomgebiedbeheerplannen en de plannen zelf zijn te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.

De overwegingsdocumenten waarin u kunt nagaan op welke manier opmerkingen en adviezen in overweging genomen werden, zijn beschikbaar via de website van het openbaar onderzoek www.volvanwater.be.

2. Eerste wateruitvoeringsprogramma (WUP) gepubliceerd


Cover publicatie wateruitvoeringsprogramma Brugse PoldersDe algemene bekkenvergadering van het bekken van de Brugse Polders keurde op 12 november 2015 het bekkenspecifieke deel van het eerste wateruitvoeringsprogramma (WUP) goed.

Het WUP 2015 rapporteert over de uitvoering van de bekkenbeheerplannen in 2014 en 2015 en vervangt de vroegere bekkenvoortgangsrapporten. Ook de advisering van de investeringsprogramma’s door de bekkenbesturen en een stand van zaken van de signaalgebieden zijn in het WUP 2015 geïntegreerd. Met dit eerste WUP wordt de planperiode van de bekkenbeheerplannen afgesloten. Het volgende WUP zal over de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 rapporteren.

Het bekkenspecifieke deel van het WUP kan geraadpleegd worden op de website van het bekken van de Brugse Polders.

3. Stadsvaart Brugge


Met het project ‘Stadsvaart’ wil Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z;) de kusthavens van Brugge (Zeebrugge) en Oostende beter ontsluiten voor de binnenvaart. Tegelijkertijd wordt de mobiliteit (wegverkeer) ter hoogte van de doortocht door Brugge verbeterd.

Foto StadvaartDe brug van Steenbrugge en de Dampoortsluis liggen op de doortocht van het Kanaal Gent-Oostende door Brugge. Beide zijn verouderd en vormen een knelpunt voor zowel het water- als het wegverkeer. Het stadvaartproject zal de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis vernieuwen. Tussen de Scheepsdalebrug in Brugge en de Moerbruggebrug in Oostkamp wordt de volledige mobiliteit onder de loep genomen.

Het project ‘Stadsvaart’ werd voorgesteld op de algemene bekkenvergadering van de Brugse Polders die dit project verder zal blijven opvolgen. Meer info www.stadsvaart.be.

4. Hoogwater zonder kater: overstromingsschade vermijden via meerlaagse waterveiligheid


Symposium meerlaagse waterveiligheid

Vlaanderen is gevoelig voor overstromingen en de steeds toenemende bebouwing en klimaatverandering doen de kans op een overstroming toenemen. Op 16 november 2015 organiseerde de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) daarom een symposium over meerlaagse waterveiligheid in Vlaanderen en over hoe lokale besturen hieraan kunnen meewerken.

Om de waterveiligheid te verhogen, moeten we zowel inzetten op maatregelen die ons beschermen tegen overstromingen (protectie), op maatregelen die de schade beperken (preventie) als op maatregelen die ervoor zorgen dat we voorbereid zijn als een overstroming zich voordoet (paraatheid). Cruciaal hierbij is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Op het CIW-symposium over meerlaagse waterveiligheid kwam ook een project uit het bekken van de Brugse Polders aan bod: het project rond water in publieke ruimte van de stad Eeklo, een mooi voorbeeld van protectiemaatregelen in combinatie met natuur- en waterbeleving.

Tijdens het symposium werd ook een sensibiliseringsfilmpje ‘hoog water zonder kater’ gelanceerd. Bekijk het filmpje en lees de uitleg op de website van de CIW. U vindt er ook de presentaties van het symposium.

Hoog water zonder kater


Hoog water op 15-16 januari 2016 zonder kater in het bekken van de Brugse Polders

In het bekken van de Brugse Polders waren er tijdens het winterweer van 15 en 16 januari geen meldingen van wateroverlast. De onderhoudswerken aan de waterlopen, recent aangelegde gecontroleerde overstromingsgebieden en kleinere lokale bufferbekkens hebben hun diensten bewezen. Ook de nieuwe noodpompen op het Leopoldkanaal in Zeebrugge werden voor het eerst aangesproken en hebben prima gewerkt.

In het bekken van de Brugse Polders is er niet zo veel neerslag in één keer gevallen waardoor het water tijdig kon afgevoerd worden. Vooral het centrum van het land werd getroffen, tot plaatselijk 27 liter neerslag per vierkante meter. Het westen en zuidwesten van West-Vlaanderen bleven gevrijwaard. Daar viel hooguit zes liter.

Toch bereikten enkele waterlopen zoals de Ede in Maldegem en het Zuidervaartje aan de Dampoort in Brugge hun waakpeil. Op het kanaal Gent-Oostende werd de keersluis in Beernem gesloten om de binnenstad van Brugge te beschermen. Ook de Dampoortsluis in Brugge werd ingezet om water af te voeren.

Op www.waterinfo.be vindt u steeds de actuele waterstanden en de voorspelling voor de komende dagen.

5. In de kijker


Wat te doen bij vissterfte?

Net voor de zomer brachten de CIW, het ANB, de VMM en de Provinciale Visserijcommissies de afspraken over de gecoördineerde aanpak van vissterfte opnieuw onder de aandacht. Met de verbeterde kwaliteit herstelt ook de visfauna in onze waterlopen zich langzaam. Maar dat betekent ook dat calamiteiten die vissterfte kunnen veroorzaken des te meer een impact hebben. Een snelle en efficiënte aanpak van vissterfte kan in vele gevallen erger voorkomen en de duur van vissterfte beperkt houden.

Foto visterfteWe willen nogmaals de gemeenten, lokale hulpdiensten en waterbeheerders informeren over wat te doen bij vissterfte. Aan de gemeenten vragen we om aan hun inwoners mee te delen waar ze vissterfte of vissen in nood kunnen melden. De afspraken zijn te raadplegen op de CIW website. Nieuw is de begeleidende fiche die kan helpen om in te schatten of het om een ernstige vissterfte gaat.

Meldt ernstige vissterfte aan de dienst milieu-incidentenwerking van de Vlaamse Milieumaatschappij via milieuincidenten@vmm.be en tel 053 72 66 00. Het meldpunt is 24/24, 7/7 te contacteren MAAR is er enkel voor overheden. Burgers moeten vissterfte aan hun gemeente melden.


Waterbeheerplan 2016-2021 Scheldestromen

Cover Waterbeheerplan ScheldestromenHet Nederlandse Waterbeheerplan 2016 - 2021 voor het Waterschap Scheldestromen is op 19 november 2015 vastgesteld. Tijdens het voorafgaand openbaar onderzoek bracht het bekkensecretariaat van de Brugse Polders een gecoördineerd advies uit bij dit plan. Binnen het grensoverschrijdend overleg “Kreken & Polders” is er een intensieve samenwerking. Op regelmatige basis wisselen de Vlaamse en de Nederlandse waterbeheerders informatie uit. In 2015 ging de aandacht vooral naar de projecten in en rond het Zwin en naar projecten die te maken hebben met het vasthouden van zoetwatervoorraden.


Code goede praktijk bagger- en ruimingsspecie en code goede natuurpraktijk voor waterlopen

In 2015 werden twee nieuwe codes van goede praktijk goedgekeurd die te maken hebben met het beheer en onderhoud van waterlopen. De code van goede natuurpraktijk voor waterlopen werd op 10 juli goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie werd op 5 november door minister Schauvliege goedgekeurd.

Tijdens twee infomomenten informeerde de CIW de waterbeheerders over de nieuwe codes van goede praktijk en illustreerde ze de praktische toepassing ervan. U vindt beide codes en de presentaties op de website van de CIW.


VMM publiceert nieuwe leidraad pesticidenvrij ontwerpen van terreinen

Sinds 1 januari 2015 beheren alle openbare diensten (gemeenten, maar ook scholen, zorginstellingen, …) hun terreinen pesticidenvrij. Ook voor bedrijven geldt een beperking op het pesticidengebruik. Wie een terrein bezit of beheert - of dat nu een tuin, een park, een bedrijfsvestiging of een hele gemeente is - moet dit terrein ook onderhouden. Maar hoe doet u dat het best pesticidenvrij beheren? U vindt allerlei aanbevelingen en tips in de nieuwe leidraad 'Pesticidenvrij ontwerpen' van de VMM. Op de website kan iedereen, ook particulieren, allerlei nuttige informatie en tips terugvinden om het gebruik van pesticiden te verminderen.


Wonen en werken langs een waterloop

De Provincie West-Vlaanderen lanceerde in het voorjaar 2015 de sensibilisatiecampagne “bluft e bitje van de beke” om landbouwers en particulieren die langs een beek wonen of werken, te sensibiliseren om afstand te houden van de waterloop. Voor meer informatie: raadpleeg de website en de folder.

Ook de CIW publiceerde een folder met een overzicht van de afstandsregels en andere gebruiksbeperkingen voor de aangelanden van een onbevaarbare waterloop. Raadpleeg de folder “Wonen langs onbevaarbare waterlopen”.


Wie is wie bij de waterbeheerders in het bekken van de Brugse Polders?

In crisissituaties is het belangrijk om contactgegevens en noodnummers bij de hand te hebben. Het bekkensecretariaat bundelde alle nuttige informatie van de verschillende waterbeheerders in het bekken van de Brugse Polders in één document. Wie de bomen door het bos niet meer ziet, vindt hierin zeker een houvast. Het document werd voorgelegd aan de waterbeheerders en goedgekeurd door de algemene bekkenvergadering van 12 november 2015.

Het is een levend document en wordt regelmatig geactualiseerd. U kunt het document raadplegen op de website van het bekken van de Brugse Polders. Wijzigingen mag u altijd doorgeven aan het bekkensecretariaat van de Brugse Polders.


200 jaar Damse Vaart

Foto Damse vaartNaar aanleiding van 200 jaar Damse Vaart en de historische zomertentoonstelling vorig jaar in Damme bracht de Provincie West-Vlaanderen een publicatie uit over de Damse Vaart. U vindt er historische inzichten over de vaart en nieuwe luchtfoto’s en kaarten. In 2015 sloten de provincie en de Vlaamse overheid een overeenkomst voor het gezamenlijk beheer van de vaart. Met zijn schuin gewaaide populieren is de Damse Vaart een landschappelijk baken dat mensen, de stad, het hinterland, de polders en natuurgebieden verbindt. Het boek nodigt uit om op ontdekking te gaan en is te verkrijgen via de webshop van de provincie.

CIW - Integraal Waterbeleid bekken van de Brugse Polders Bekkensecretariaat van de Brugse Polders
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Zandstraat 255
8200 Sint-Andries (Brugge)
Tel. 050 45 42 00
secretariaat_brugsepolders@vmm.be
» www.bekkenbrugsepolders.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.