Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Benedenscheldebekken > Nieuwsbrief bekken > Benedenscheldebekken Nieuwsbrief > Nr 6, september 2014
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 6, september 2014

Nieuwsbrief Benedenscheldebekken


CIW - Integraal Waterbeleid Benedenscheldebekken
Nieuws uit het Benedenscheldebekken
Nr 6, september 2014
Inhoud
  1. Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplan Schelde gestart
  2. Nieuwe bekkenstructuren Benedenscheldebekken van start
  3. Herklassering onbevaarbare waterlopen : stand van zaken
  4. Hemelwaterplan - een noodzaak in het Vlaanderen van nu
  5. Zomerfestivals en het watersysteem
  6. VMM doet herinrichting Noord-Zuidverbinding
  7. In de kijker

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplan Schelde gestart


Informatievergaderingen voor het Benedenscheldebekken op 24 en 29 september


Van 9 juli 2014 tot 8 januari 2015 ligt het ontwerp van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021 ter inzage. Het ontwerpplan kan geraadpleegd worden op de website www.volvanwater.be

Het stroomgebiedbeheerplan Schelde voor de periode 2016-2021 bouwt verder op het eerste stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2010-2015 maar heeft een bredere scope doordat ook de uitvoering van de Overstromingsrichtlijn er in geïntegreerd is. De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 leggen voor Vlaanderen een maatregelenprogramma vast om de toestand van het watersysteem te verbeteren en een betere bescherming tegen overstromingen te garanderen.

Conform de bepalingen van het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) dat onder meer een betere integratie en afstemming van de verschillende planfiguren en planningscycli en het verminderen van de planlast beoogt, zijn de bekkenbeheerplannen voortaan als bekkenspecifieke delen aan de stroomgebiedbeheerplannen toegevoegd. Het bekkenspecifieke deel voor het Benedenscheldebekken bevat een concrete en gebiedsgerichte visie voor het waterbeheer in het bekken en vertaalt deze visie naar de praktijk via concrete acties. Het bouwt uiteraard verder op het bekkenbeheerplan voor het Benedenscheldebekken.

De tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen bevat ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) voor de uitbouw van het rioleringsstelsel.

A1aVia een zoekmodule op de website kunnen de voor een bepaalde gemeente of een bepaald bekken relevante planonderdelen ingekeken worden. Een digitaal inspraakformulier maakt het mogelijk om opmerkingen rechtstreeks en online aan de CIW te bezorgen. Na afloop van het openbaar onderzoek worden de opmerkingen en adviezen verwerkt. Voor het bekkenspecifiek deel gebeurt dit door de bekkenstructuren. Het definitieve ontwerp van het bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken wordt daarna, samen met de andere planonderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, voorgelegd aan de CIW en vervolgens overgemaakt aan de Vlaamse Regering voor definitieve vaststelling ten laatste op 22 december 2015.

Op 24 september in Aalst en op 29 september in Mechelen organiseert de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid samen met het bekkensecretariaat Benedenscheldebekken en de Vlaamse Milieumaatschappij, een informatievergadering om de plannen toe te lichten. Inschrijven kan via de website van het openbaar onderzoek.

2. Nieuwe bekkenstructuren Benedenscheldebekken van start


De nieuwe structuren volgens het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) werden dit voorjaar opgestart. De voormalige waterschapssecretariaten maken nu mee deel uit van het bekkensecretariaat. Zo zullen Kathleen Van Dorslaer (provincie Antwerpen), Hanne Van der Poel en Bruno Samain (provincie Oost-Vlaanderen) voortaan vanuit het bekkensecretariaat mee vorm geven aan het integraal waterbeleid binnen het Benedenscheldebekken.

A1Het vroegere bekkenbestuur is opgesplitst in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau. Op de algemene bekkenvergadering zijn de (69) gemeenten van het Benedenscheldebekken en de (15) polders rechtstreeks vertegenwoordigd, samen met de provincies en de betrokken beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest (Leefmilieu en Waterbeleid, Landinrichting en Natuurbehoud, Openbare Werken en Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Economie). In het bekkenbureau van het Benedenscheldebekken, waar gemeenten en polders via vertegenwoordiging zetelen, verwelkomen we de gemeenten Dendermonde, Wommelgem en Kruibeke als effectief lid en Wetteren, Sint-Niklaas en Kontich als plaatsvervanger. De polder Vliet en Zielbeek (effectief lid) en de polder Schelde-Durme Oost (plaatsvervanger) vertegenwoordigen de polders binnen het bekkenbureau.

Beide vergaderingen gingen onmiddellijk aan de slag. Zo werd het bekkenspecifieke deel voor het Benedenscheldebekken goedgekeurd (zie vorig artikel) om in openbaar onderzoek te gaan.

Meer informatie over de decreetswijzigingen en over de samenstelling en werking van de overlegstructuren vindt u in de nieuwe brochure Integraal waterbeleid in Vlaanderen, samen voor een gestroomlijnd waterbeleid.

 

3. Herklassering onbevaarbare waterlopen : stand van zaken


De Vlaamse Regering keurde begin mei 2014 de herklassering van de onbevaarbare waterlopen voor de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant goed. Hierdoor zijn sinds 1 juli 2014 honderden kilometers waterlopen van derde categorie geherklasseerd naar waterlopen van tweede categorie in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Vanaf 1 december 2014 zal dit ook het geval zijn in de provincie Vlaams-Brabant. De provincies worden bijgevolg verantwoordelijk voor het beheer van deze waterlopen.

De overdracht kadert in de Vlaamse Interne Staatshervorming. De waterloopbeheerders deden in onderling overleg voorstellen om te komen tot een efficiënter beheer van de onbevaarbare waterlopen. De rangschikking van de waterlopen bij de eerste, tweede of derde categorie werd herbekeken aan de hand van beheergebonden en beleidsgerichte maatstaven. Dit proces heeft ertoe geleid dat waterlopen van categorie en vervolgens van beheerder zijn gewijzigd. In de werkingsgebieden van polders blijven deze besturen verantwoordelijk voor het beheer van waterlopen van tweede en derde categorie.

Een aantal waterlopen werd ook heringeschaald van tweede naar eerste categorie. Zo is in het stroomgebied van de Molenbeek-Kottembeek in Wetteren en de Grote Molenbeek-Vliet te Merchtem en Londerzeel gekozen voor een uitbreiding van het aantal kilometer waterlopen van eerste categorie. Hier zijn immers gecontroleerde overstromingsgebieden en technische infrastructuur aanwezig. De Vlaamse Milieumaatschappij kan nu nog beter deze complexe watersystemen als één geheel beheren. Vice versa, zijn er ook waterlopen van eerste categorie naar tweede categorie geherklasseerd. Dat is onder meer het geval voor de Molenbeek in Wichelen.

In een tweede fase van deze herinschaling worden ook nog de zogenaamde oud-geklasseerde waterlopen onder de loep genomen en wordt geëvalueerd of deze van belang zijn voor het watersysteem en of deze al dan niet dienen geklasseerd te worden.

De laag van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) op www.waterinfo.be is aangepast aan de gewijzigde situatie. Ook de informatie met betrekking tot welke instantie advies moet verlenen in het kader van het toepassen van de watertoets, werd aangepast. De nieuwe VHA-kaartlagen (Arc Map) voor gans Vlaanderen vindt u op het Geopunt van Vlaanderen.

4. Hemelwaterplan - een noodzaak in het Vlaanderen van nu


Door de veranderingen in het klimaat en het ruimtebeslag in Vlaanderen wordt de beheersing van het hemelwater steeds complexer. Dit werd deze zomer, de 5de natste zomer sinds 1830, eens te meer duidelijk. Volgens een nieuw rapport over ruimtebeslag in Vlaanderen in opdracht van Ruimte Vlaanderen was in 1985 nog 11,6 procent van Vlaanderen bebouwd. In 2013 was dat al 18,7 procent. Elke dag verdwijnt in Vlaanderen zes hectare aan open ruimte. Grasland en akkers maken plaats voor gebouwen, voornamelijk voor woningen. De grote open ruimte krimpt, want niet alleen in steden maar ook daarbuiten wordt driftig gebouwd.

A4Dit alles maakt de beheersing van het hemelwater een noodzakelijke randvoorwaarde bij de uitbouw van de saneringsinfrastructuur. Gemeenten moeten bij hun ruimtelijke indeling rekening houden met meer regenwater en zwaardere piekbuien. Door nu werk te maken van een hemelwaterplan, kunnen de economische, maatschappelijke en ecologische kosten van het veranderende weerpatroon worden ingedijkt. Elke gemeente is natuurlijk uniek qua bebouwing, reliëf en aantal waterlopen.

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid werkte een methodologie uit als leidraad voor gemeenten bij uitwerking van hun hemelwaterplan. Een hemelwaterplan moet duidelijk maken waar en hoe het hemelwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakten overeenkomstig de drietrapsstrategie kan worden geïnfiltreerd, gebufferd en afgevoerd. Onder meer de gemeente Wetteren maakte al zo’n hemelwaterplan op.

Een hemelwaterplan is een eerste belangrijke stap. Maar iedereen moet zijn steentje bijdragen. Bij de beheersing van ons hemelwater geldt bovenal: vele kleintjes maken één groot. Ook op privéterrein zullen we maximaal moeten inzetten op infiltreren (weg met onnodige verhardingen) en bufferen (leve de regenwaterput!).

5. Zomerfestivals en het watersysteem


In de zomer worden heel wat evenementen georganiseerd in het Benedenscheldebekken, denken we maar aan Tomorrowland. Dergelijke grote evenementen produceren soms evenveel afvalwater als een doorsnee Vlaamse stad. Om schade voor de omliggende waterlopen en het grondwater te vermijden, is een doordachte aanpak nodig.

Om ervoor te zorgen dat het afvalwater niet in de omringende waterlopen of in het grondwater terechtkomt, kunnen gemeenten en provincies voorwaarden opleggen. Voor dergelijke grote festivals worden de milieuvoorwaarden verankerd in de milieuvergunning.

A5Een doordacht waterbeleid begint bij goede sanitaire voorzieningen en goede afspraken. Voldoende mobiele toiletten en urinoirs en extra opslagcapaciteit zijn noodzakelijk. Watersparende toepassingen zoals vacuümtoiletten (denk aan de vliegtuigtoiletten) kunnen het probleem voor een stuk preventief aanpakken. Ook met het afvalwater van eetstanden en van douches op de campings moet rekening gehouden worden.

Voordat het afvalwater op de riolering wordt geloosd, gaat de rioolbeheerder na of de zuiveringsinstallatie (RWZI) voldoende uitgerust is voor het extra afvalwater. Is er geen riolering of heeft de RWZI niet voldoende capaciteit? Dan moet het afvalwater worden opgeslagen en over de weg afgevoerd door een erkende afvaltransporteur. Er zijn ook gespecialiseerde firma’s die afvalwater ter plaatse zuiveren met mobiele installaties.

Op het terrein voert de VMM metingen uit om na te gaan of er alsnog een impact van het evenement is op het watersysteem. De VMM pakt de resterende knelpunten de komende jaren in samenspraak met de organisatoren, de gemeenten, Aquafin en andere actoren aan. Organisatoren kunnen hun milieuscore evalueren op de website www.groenevent.be.

6. VMM doet herinrichting Noord-Zuidverbinding


In Kieldrecht (Beveren) is de eerste fase van de herinrichting van de Noord-Zuidverbinding bijna afgerond. Met de herinrichting worden de overstromingsrisico’s gereduceerd en wordt de waterloop ecologisch opgewaardeerd.

A6Er werd in fase 1 zo’n 190.000 m³ grond verzet. Het merendeel hiervan werd afgezet op terreinen van de afdeling Maritieme Toegang in het Havengebied. Het andere deel werd afgevoerd naar de toekomstige site van het Logistiek Park Waasland. Ook het bouwkundige skelet van de stuw met ingebouwde vistrap aan de Sluisstraat werd gebouwd. In het najaar zal de klep van de stuw worden gemonteerd en afgesteld zodat het peil van de Noord-Zuidverbinding zal geregeld kunnen worden. Om het water tijdens de werken te kunnen stuwen, werd tijdelijk een regelbare dam geplaatst ter hoogte van de Sint-Michielsstraat.

Momenteel wordt de archeologische prospectie voor de werken van fase 2 uitgevoerd. De herinrichting van fase 2 loopt vanaf de Sint-Michielsstraat in het noorden tot aan de Schoorhavenweg in het zuiden. In het najaar start de uitgraving van deze werken. Afronding is voor midden 2015.

7. In de kijker


Bekkenvoortgangsrapport 2013 beschikbaar

Naar goede gewoonte wordt jaarlijks een bekkenvoortgangsrapport over de uitvoering van de geldende waterbeheerplannen opgemaakt. Het bekkenvoortgangsrapport 2013 voor het Benedenscheldebekken werd online gepubliceerd (www.benedenscheldebekken.be). U vindt er een toelichting over opmerkelijke acties en projecten, meer informatie over de werking van de overlegstructuren en een overzicht van de stappen die in 2013 zijn genomen voor de voorbereiding van het tweede stroomgebiedbeheerplan. Verder wordt een overzicht van de relevante beleidsbeslissingen weergegeven.

 

Natte zomer? – Surf naar www.waterinfo.be!

A7De Vlaamse waterbeheerders lanceerden begin dit jaar www.waterinfo.be, een nieuwe en gedetailleerde website waar burgers en hulpdiensten alle actuele informatie over overstromingsrisico’s, getijden, neerslag en droogte kunnen vinden. De portaalsite waterinfo.be is technologisch zeer vooruitstrevend en bundelt informatie die voorheen op verschillende websites stond zoals overstromingsvoorspeller.be, waterstanden.be en hydronet.be.

Daarnaast vindt u er de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden en andere overstromings- en hydrografische kaarten die gebruikt worden voor de watertoets en de informatieplicht, alsook de overstromingsrisico- en overstromingsgevaarkaarten in uitvoering van de Overstromingsrichtlijn.

Geregistreerde, professionele gebruikers, zoals hulpdiensten, krijgen extra functionaliteiten om hun gebied nog beter te kunnen bewaken. Ze krijgen ook toegang tot de permanentienummers en -kanalen van de verschillende waterbeheerders.

 

Jaarrapport water – nu ook tussentijdse rapporteringen!

Tot vorig jaar moest je nog wachten tot in het najaar voor een volledige bespreking van de waterkwaliteit op jaarbasis. Vanaf dit jaar brengt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de resultaten in drie fasen naar buiten. Neem maar eens een kijkje op de website van de VMM. U vindt er al heel wat data voor 2013: fysisch-chemisch meetnet, overstortmeetnet, rioolwaterzuiveringsinstallaties, waterbodem, incidentele verontreinigingen, kwaliteit zwemwater,… Alle informatie is natuurlijk ook te raadplegen via het geoloket Waterkwaliteit.

 

CIW - Integraal Waterbeleid Benedenscheldebekken Bekkensecretariaat Benedenscheldebekken
p/a Waterwegen en Zeekanaal NV
Anna Bijns-gebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44
2018 Antwerpen
Tel. 03 224 67 09
benedenschelde-sec@wenz.be
» www.benedenscheldebekken.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.