Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Belangrijkste knelpunten

- Wateroverlast (vnl. Zwalm en Maarkebeek)
- Hoge aantal vismigratieknelpunten
- De waterkwaliteit van vele waterlopen is slechts matig (de biologische kwaliteit hinkt achterop). De Grote Spierebeek, de Zwarte Spierebeek en de Sassegembeek hebben een grensoverschrijdende aanpak nodig
- De slechte tot matige waterbodemkwaliteit in bijna alle waterlopen. Het saneren hiervan is een dure aangelegenheid.
- De structuurkwaliteit van de meeste beken is matig (enkel de bovenlopen van de Zwalm en Maarkebeek hebben waardevolle tot zeer waardevolle structuurkenmerken)
- De erosieproblematiek in het zuiden van het bekken (dichtslibben waterlopen, impact op de zuiveringsinfrastructuur)
- Te lage waterzuiveringsgraad in de meeste gemeenten. Hierbij komt nog dat het influent van de RWZI’s nog te veel verdund is waardoor een verhoogde overstortwerking in de hand gewerkt wordt.
- De diepgang van de Boven-Schelde voor binnenvaartschepen (ontdubbeling stuwen en vernieuwen sluizen moet dit remediëren)
- Sokkelproblematiek (overbemaling diep grondwater) en te weinig alternatieven hiervoor.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.