Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > Nieuwsbrief bekken > Bovenscheldebekken Nieuwsbrief > Nr 2, oktober 2012
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 2, oktober 2012

Nieuwsbrief Bovenscheldebekken


CIW - Integraal Waterbeleid Bovenscheldebekken
Nieuws uit het Bovenscheldebekken
Nr 2, oktober 2012
Inhoud
  1. www.bovenscheldebekken.be
  2. Bekkenvoortgangsrapport 2011 beschikbaar
  3. Oplossen wateroverlast in afwaarts deel van de Maarkebeek
  4. Signaalgebieden getoetst
  5. Wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer
  6. In de kijker
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1.  www.bovenscheldebekken.be

 

A1

Sinds oktober 2011 heeft het Bovenscheldebekken eigen webpagina’s, waar u informatie vindt over en nieuws uit het bekken. U kunt de website consulteren via www.bovenscheldebekken.be.  De website is onderdeel van de vernieuwde website voor het integraal waterbeleid, waar u naast informatie over het Bovenscheldebekken ook informatie vindt over de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en over de andere Vlaamse bekkens.

2. Bekkenvoortgangsrapport 2011 beschikbaar

 

Het bekkenvoortgangsrapport 2011 werd onlangs gepubliceerd. Deze vierde editie informeert over de status van de acties en projecten uit het bekkenbeheerplan en de deelbekkenbeheerplannen, rapporteert over de werking van de bekkenstructuren en geeft de recente beleidsbeslissingen weer. Op specifieke projecten en initiatieven die een belangrijke vooruitgang kenden of afgerond werden, gaat het rapport dieper in.

A2

Zo worden de acties ‘toetsing signaalgebieden’, ‘erosiebestrijding’ en ‘de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur’ nader besproken. Uitgebreide aandacht gaat naar het afstroomgebied van de Maarkebeek. Verder in deze nieuwsbrief leest u meer over de geplande maatregelen in de strijd tegen wateroverlast.

In bijlage 3 van het bekkenvoortgangsrapport vindt u informatie over de uitvoering van de aanbevelingen in verband met erosie en sedimenttransport. De aanbevelingen werden geformuleerd op de erosiedag die plaatsvond op 13 november 2009.

U kunt het bekkenvoortgangsrapport en haar bijlagen raadplegen via de website van het Bovenscheldebekken .

3. Oplossen wateroverlast in afwaarts deel van de Maarkebeek

 

Eind 2011 bereikten de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Maarkedal en Oudenaarde consensus over een actieplan om het overstromingsrisico in de vallei van de Maarkebeek in de toekomst zoveel mogelijk te beperken (actie 4 uit het bekkenbeheerplan). Het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken faciliteerde het overleg om tot het zogenaamd “vierpunten akkoord” te komen. Volgende maatregelen zullen genomen worden.

  • Het gecontroleerd overstromingsgebied langs de Nederaalbeek wordt vergroot.
  • Er wordt een nieuw 2-traps gecontroleerd overstromingsgebied langs de Pauwelsbeek aangelegd.
  • Er wordt een dijk aangelegd ter bescherming van de Lammekensstraat te Oudenaarde.
  • De kosten en baten van een herprofilering van de Maarkebeek tussen de monding in de Schelde en de N60 (in combinatie met een sedimentvang) worden geanalyseerd.

De VMM zal de maatregelen in overleg met de betrokkenen uitvoeren. De realisatie van de gecontroleerde overstromingsgebieden en de dijk ter bescherming van de Lammekensstraat is voorzien voor 2013.

Het vierpunten-akkoord werd in januari 2012 aan de omwonenden toegelicht. Op de website van het Bovenscheldebekken kunt u het verslag en de presentatie van de publiekstoelichting raadplegen. Meer informatie over deze maatregelen kunt u raadplegen in het bekkenvoortgangsrapport.

Aanvullend op deze maatregelen zal de Provincie Oost-Vlaanderen langs de Maarkebeek drie gecontroleerde overstromingsgebieden aanleggen om de gebieden langs het traject van tweede categorie te beschermen. Om aan de Benelux-beschikking inzake vismigratie te voldoen, koppelen zij het ontwerpen van de overstromingsgebieden aan het oplossen van de vismigratieknelpunten ter hoogte van de watermolens. Deze acties kaderen in het provinciaal project 'Gestroomlijnd Landschap' waarbij de provincie gebiedsgericht werkt aan natuurverbinding en waterbeheer, erosiebestrijding en recreatie.

4. Signaalgebieden getoetst

 

In de loop van 2011 bekrachtigde het bekkenbestuur de toetsing van drie signaalgebieden: Etikhove-Nederaalbeek (het woongebied afwaarts het overstromingsgebied t.h.v. Puttene), Etikhove woonuitbreidingsgebied (ter hoogte van Krommestraat) en Oudenaarde Maarkebeek afwaarts (twee deelgebieden te Leupegem: t.h.v. Schapendries en Nonnemolen). In 2012 werd bijkomend één signaalgebied goedgekeurd: Zwalm recreatie ter hoogte van de Zwalmmolen.

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met harde bestemmingen volgens het gewestplan zoals woon- of industriegebied, maar die tegelijkertijd belangrijk zijn voor het watersysteem. In de bekkenbeheerplannen werden signaalgebieden aangeduid. Via de actie toetsing signaalgebieden, bereidt het bekkensecretariaat een verdergaande evaluatie voor van deze gebieden door te bekijken waar er nog mogelijkheden zijn om ruimte voor het watersysteem te vrijwaren. Er wordt dus gezocht naar een duurzame oplossing voor gebieden waar ontwikkelingsmogelijkheden niet optimaal zijn afgestemd op het watersysteem.

Waterbeheerders kunnen het resultaat van de oefening gebruiken als input voor de watertoets. Ook ruimtelijke planners en vergunningverleners kunnen met de informatie vanuit het watersysteem aan de slag. Om de doorwerking van goedgekeurde signaalgebieden voor het ruimtelijke beleid te concretiseren en te garanderen, heeft de Vlaamse Regering bij de goedkeuring van het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een korte termijn actie in dit kader goedgekeurd.

U kunt de goedgekeurde signaalgebieden raadplegen op de website van het Bovenscheldebekken.

5. Wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer

 

Onlangs verspreidde het bekkensecretariaat de publicatie Wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer. Het document brengt de contactgegevens van de instanties en personen die bij crisisoverleg in geval van wateroverlast moeten betrokken worden, bij elkaar in een handig overzicht. De publicatie is een initiatief van de Gouverneur Denys, naar aanleiding van de wateroverlast van eind 2010.

A5

Uit de evaluatie van de aanpak van de wateroverlast van eind 2010, bleek dat er nood is aan een overzicht van de betrokkenen om crisisoverleg in geval van wateroverlast nog beter en efficiënter te kunnen organiseren. Daarop stelden de vijf Oost-Vlaamse bekkensecretariaten een document wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer samen. In het document zijn de contactpersonen op de verschillende niveaus van de diverse waterbeheerders opgenomen. Ook de contactgegevens van andere betrokken instanties en informatie over de wachtbekkens en over de kritieke waterbeheersingsinfrastructuur en kunstwerken, werden opgenomen. Een bijhorende kaart maakt in één oogopslag duidelijk wie waar bevoegd is.

Wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer in het Bovenscheldebekken is een dynamisch document dat periodiek zal geactualiseerd worden. Het document werd verspreid naar de provinciale permanentiediensten en de gemeenten en waterbeheerders binnen het Bovenscheldebekken.

6. In de kijker

 

Overstromingsgevoelig bouwen en verbouwen

Ook inwoners van overstromingsgevoelige gebieden kunnen en moeten hun steentje bijdragen om overstromingsschade zoveel mogelijk te beperken. Om hen te informeren, maakte de CIW de brochure Overstromingsveilig bouwen en wonen, hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen? De brochure bevat handige tips over hoe burgers hun woning kunnen beschermen tegen wateroverlast.

A6

De brochure wordt verspreid via de notariaten, immobiliënkantoren, bibliotheken en infoloketten van steden en gemeenten. Gemeenten krijgen ook de kans de brochure actief te verspreiden bij hun inwoners in effectief overstromingsgevoelig gebied. De brochure en een bijhorende webanimatie kunt u raadplegen op de website van de watertoets. De brochure kan ook gratis besteld worden bij het secretariaat van de CIW (secretariaat_ciw@vmm.be, tel. 053/726 507).

 

Praktijkgids zet landbouwers aan zuinig te zijn met water

De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het departement Landbouw en Visserij heeft de praktijkgids Water in de land- en tuinbouw uitgebreid. De digitale praktijkgids Water in de land- en tuinbouw is een hulpmiddel voor de land- en tuinbouwer om verstandig en zuinig om te springen met het beschikbare water en zorg te dragen voor de kwaliteit ervan. De praktijkgids reikt sectorgerichte tips en praktische instrumenten en technieken aan voor een duurzaam watergebruik. Naast de sectoren melkveehouderij en de substraatteelt in de glastuinbouw komen nu ook de sectoren varkenshouderij, pluimveehouderij, vleesvee- en kalverhouderij, sierteelt, openluchtgroenteteelt en fruitteelt aan bod. De praktijkgids Water in de land- en tuinbouw kunt u raadplegen via de website van het departement Landbouw en Visserij

CIW - Integraal Waterbeleid Bovenscheldebekken Bekkensecretariaat Bovenscheldebekken
p/a Waterwegen en Zeekanaal NV
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
Tel. 09 292 11 67
secretariaat.bovenscheldebekken@wenz.be
» www.bovenscheldebekken.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.