Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > Nieuwsbrief bekken > Bovenscheldebekken Nieuwsbrief > Nr 3, november 2013
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 3, november 2013

Nieuwsbrief Bovenscheldebekken


CIW - Integraal Waterbeleid Bovenscheldebekken
Nieuws uit het Bovenscheldebekken
Nr 3, november 2013
Inhoud
 1. Wijzigingen decreet Integraal Waterbeleid
 2. Vertegenwoordiging lokale besturen in de aangepaste bekkenstructuren
 3. Het bekkenbeheerplan, een stand van zaken
 4. Opnieuw 7 Signaalgebieden getoetst in het bekken
 5. Signaalgebieden en het vrijwaren van het waterbergend vermogen
 6. Overstromingsgevoeligheid vastgoed voortaan gekend dankzij nieuwe informatieplicht
 7. Meer coördinatie bij de aanpak van vissterfte
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Wijzigingen decreet Integraal Waterbeleid


Sinds 11 oktober 2013 zijn een aantal wijzigingen aan het decreet integraal waterbeleid van kracht. De wijzigingen beogen een vereenvoudiging van de planning en organisatie van het integraal waterbeleid. Zo wordt het deelbekkenniveau in het bekkenniveau geïntegreerd waardoor de waterschappen als afzonderlijke overlegstructuur verdwijnen. Om de lokale betrokkenheid te garanderen worden de bekkenbesturen opgesplitst in een algemene bekkenvergadering waar alle lokale besturen deel van uit maken, en een bekkenbureau. Van beide organen is de provinciegouverneur voorzitter en de bekkencoördinator secretaris. Het bekkenbureau staat in voor de voorbereiding van het integraal waterbeleid in het bekken. De ruimere algemene bekkenvergadering volgt het werk van het bekkenbureau op en bekrachtigt de adviezen, voorstellen en conclusies. Ook de plannen worden sterk vereenvoudigd: het bekkenbeheerplan van het Bovenscheldebekken wordt een bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.

2. Vertegenwoordiging lokale besturen in de aangepaste bekkenstructuren


A1Om de nieuwe structuren toe te lichten, organiseerden de Oost-Vlaamse bekkensecretariaten een infovergadering voor de lokale besturen op dinsdag 8 oktober in het provinciehuis te Gent. Ook de betrokkenheid van de gemeenten bij en het lopende proces voor de voorbereiding van de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen werden verduidelijkt.

In de algemene bekkenvergadering zetelt een mandataris van elke gemeente en elke watering. In het bekkenbureau zetelt 1 afgevaardigde per begonnen schijf van 25 gemeenten en 1 afgevaardigde voor de wateringen. Voor het Bovenscheldebekken betekent dit 1 gemeentelijke afgevaardigde in het bekkenbureau. Aan de gemeenten en de watering van Melden werd gevraagd om de mandataris voor de algemene bekkenvergadering en eventueel een kandidaat voor het bekkenbureau aan te duiden en kenbaar te maken aan het bekkensecretariaat.

De presentatie van de infovergadering staat op onze website.

3. Het bekkenbeheerplan, een stand van zaken


Naar jaarlijkse gewoonte werd een stand van zaken van de uitvoering van het bekkenbeheerplan opgemaakt. Hiertoe stelde het bekkenbestuur een bekkenvoortgangsrapport vast. U kunt het bekkenvoortgangsrapport 2012 raadplegen op onze website.

De verwachtingen voor het Bovenscheldebekken zijn hooggespannen. Begin 2012 werden de oplossingsscenario’s voor de wateroverlast te Leupegem aan het publiek toegelicht (publiekstoelichting, 17 januari 2012 – zie nieuwsbrief 2012). Momenteel worden de maatregelen uit het 4-puntenakkoord van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de extra maatregelen die de provincie Oost-Vlaanderen zal realiseren, uitgevoerd.

A3cDe werken voor de aanleg van een dijk ter hoogte van de Lammekensstraat, zijn bijna afgerond. Ook de uitbreiding van het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Nederaalbeek wordt binnenkort opgeleverd. De aanbesteding voor de aanleg van het 2-traps GOG Pauwelsbeek is op korte termijn gepland. Voor de herprofilering van de Maarkebeek afwaarts de N60, is een kosten-baten analyse lopende. Bijkomend zal de provincie Oost-Vlaanderen op iets langere termijn drie bufferbekkens aanleggen ter hoogte van de Romansmolen, Borgtmolen en Kasteelmolen in Maarkedal en tegelijkertijd de vismigratieknelpunten ter hoogte van de molens aanpakken.

A3bIn Spiere-Helkijn verving de VMM de armco-overwelfde arm van de dubbele overwelfde bypass over de Grote Spierebeek. In de jaren 60 van vorige eeuw werd de Grote Spierebeek er verlegd en door een koker geleid. Bij inspectie bleek dat de armco-koker volledig doorgeroest was en op instorten stond. Daarnaast werd ook een slibruiming uitgevoerd ter hoogte van de overwelving in het kader van dringende slibruimingen en om veiligheidsredenen. In de nabije omgeving ligt de verlande arm van de Grote Spierebeek. Er zijn gesprekken aan de gang om deze oude arm opnieuw watervoerend te maken.

Op de Boven-Schelde is het nog wachten op de aanleg van een vistrap langs de stuw te Kerkhove. Waterwegen en Zeekanaal NV is gestart met het ontdubbelen van de stuw en zal ondertussen ook het vismigratieknelpunt aanpakken. Langs het stuwsluiscomplex wordt een vistrap aangelegd zodat deze niet langer een onoverbrugbare hindernis vormt voor migrerende vissoorten.

Een aantal acties uit het bekkenbeheerplan verlopen iets minder vlot dan gehoopt. Zo zijn de aanleg van een oeverzone aan de monding van de Zwalm en de realisatie van een vismigratieloop langs de zwalmmolen, het laatste migratieknelpunt op de Zwalm 1ste categorie, nog in voorbereiding.

4. Opnieuw 7 Signaalgebieden getoetst in het bekken


Het bekkenbestuur bekrachtigde in september 2013 de toetsing van 7 signaalgebieden in Brakel. Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming, zoals woongebied en industriegebied, die kunnen overstromen of als een natuurlijke spons fungeren. Signaalgebieden zijn afgebakend in de bekkenbeheerplannen. Binnen de bekkenstructuren wordt onderzocht (getoetst) in welke mate deze gebieden in functie van water kunnen ingeschakeld worden.

Het gaat om volgende signaalgebieden:

 • Rijtmeersen Nederbrakel (nr. BOS_19)
 • Kouterbeek-Molenhoek (nr. BOS_20)
 • Nederbrakel-Breeveld (nr. BOS_21)
 • Zegelsem-Perlinkbeek (nr. BOS_23)
 • Sint-Pieterswijk (nr. BOS_29)
 • Kerkmeers (nr. BOS_30)
 • De Coenestraat (nr. BOS_31)

U kunt de fiches van de goedgekeurde signaalgebieden raadplegen via onze website.

5. Signaalgebieden en het vrijwaren van het waterbergend vermogen

 

Vervolgtraject signaalgebieden
In navolging van de oefening 'toetsing signaalgebieden' van de bekkenbesturen besliste de Vlaamse Regering in haar aanpak tegen wateroverlast om de signaalgebieden aan een verdergaande analyse te onderwerpen (conceptnota 29/03/2013). De CIW zal voor de signaalgebieden een voorstel tot startbeslissing voorleggen aan de Vlaamse Regering.

Voor de signaalgebieden waar blijkt dat de bestemming niet compatibel is met het waterbergend vermogen, wordt een bewarend beleid (stand still via instructies) gekoppeld aan een proactief beleid (nieuwe functionele invulling realiseren via instrumentenmix) uitgewerkt. Voor de gebieden waarvan na analyse blijkt dat de bestemming compatibel blijft met het waterbergend vermogen, wordt het waterbergend vermogen gewaarborgd via adaptief bouwen en voorwaarden in de watertoets.

De CIW bereidt de voorstellen tot startbeslissing in verschillende fasen voor. Recent keurde de CIW voor de signaalgebieden te Oudenaarde (Leupegem), Maarkedal (Etikhove) en Zwalm (die eerder al door het bekkenbestuur getoetst werden) na consultatie van de betrokken besturen, een voorstel van verdere aanpak goed. Voor de signaalgebieden te Brakel wordt een startbeslissing tegen het voorjaar van 2014 voorgelegd.


Omzendbrief voor vrijwaren waterbergend vermogen
Ook in uitvoering van de conceptnota signaalgebieden, deelden de ministers H. CREVITS, J. SCHAUVLIEGE en Ph. MUYTERS op 26/6/2013 een nieuwe omzendbrief aan de Vlaamse Regering mee, met richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden.

De omzendbrief richt zich tot plannende en vergunningverlenende overheden én adviesverleners (dit zijn de waterbeheerders) die bij de watertoets betrokken zijn. De richtlijnen maken telkens een onderscheid tussen de signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering al een vervolgtraject goedkeurde en de signaalgebieden waarvoor dit nog niet het geval is.

Voor de toepassing van de watertoets voor plannen en projecten in de signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering al een vervolgtraject goedkeurde, voorziet de omzendbrief richtlijnen voor zowel het wateradvies als de waterparagraaf. De richtlijnen moeten er voor zorgen dat eventuele nog niet gerealiseerde vervolgstappen (bv. planningsprocessen) na de beslissing van de Vlaamse Regering niet gehypothekeerd worden.

Voor overstromingsgevoelige signaalgebieden zonder goedgekeurd vervolgtraject en waar een herbestemming nodig kan zijn op basis van de overstromingskans, voorziet de omzendbrief een bewarend beleid. Met dit bewarend beleid wordt vermeden dat vergunningen en plannen een negatief effect op het watersysteem hebben, in afwachting van de ruimere analyse die moet resulteren in het vervolgtraject van de Vlaamse Regering.

Voor de toepassing van de omzendbrief is er de website www.signaalgebieden.be met de richtlijnen en een geoloket signaalgebieden. U kunt er ook de omzendbrief raadplegen.

6. Overstromingsgevoeligheid vastgoed voortaan gekend dankzij nieuwe informatieplicht


Sinds 11 oktober is de informatieplicht over de ligging van onroerende goederen in overstromingsgevoelig gebied van kracht. Voortaan moeten verkopers en verhuurders hun kandidaat-kopers of -huurders informeren als het vastgoed in overstromingsgevoelig gebied ligt. De informatieplicht start al bij de publiciteit over het onroerend goed en wordt via een waterparagraaf ook opgenomen in de vastgoedakte.

In overstromingsgevoelige gebieden kan het risico op wateroverlast hoger zijn en gelden daarom vaak specifieke bouwverplichtingen of -beperkingen. Dankzij de informatieplicht kan wie wil kopen of huren dus weloverwogen beslissingen nemen en komt men achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

De informatieplicht werd in het decreet Integraal Waterbeleid ingevoegd, via een wijziging op 19 juli 2013. Het is een nieuw instrument in de aanpak van wateroverlast. Meer informatie over de informatieplicht vindt u in een folder opgemaakt door de CIW. Meer informatie en de folder vindt u op de website van het integraal waterbeleid.

7. Meer coördinatie bij de aanpak van vissterfte


De grote vissterfte in september van vorig jaar op de Boven-Schelde heeft ervoor gezorgd dat verschillende partijen het belang inzien om nog beter samen te werken.

Bij het vaststellen van vissterfte is het belangrijk om snel en gericht te kunnen optreden om erger te voorkomen en om de oorzaken ervan op te sporen en aan te pakken. De CIW keurde op 9 juli een voorstel goed voor de gecoördineerde aanpak van vissterfte, waarin de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen op het gebied van de melding van vissterfte, het onderzoek naar de oorzaken, de te nemen maatregelen en de handhaving geduid worden. De communicatie naar de betrokkenen hierover wordt voorbereid.

Onlangs heeft Wallonië op de Boven-Schelde aan de grens met Vlaanderen een permanent meetstation geïnstalleerd dat continu de zuurstofconcentratie meet. De meetresultaten worden ook aan Vlaanderen gecommuniceerd. Hierdoor kan men in de toekomst calamiteiten nog sneller signaleren en aanpakken.

CIW - Integraal Waterbeleid Bovenscheldebekken Bekkensecretariaat Bovenscheldebekken
p/a Waterwegen en Zeekanaal NV
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
Tel. 09 292 11 67
secretariaat.bovenscheldebekken@wenz.be
» www.bovenscheldebekken.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.