Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > Nieuwsbrief bekken > Bovenscheldebekken Nieuwsbrief > Nieuwsbrief 4, september 2014
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nieuwsbrief 4, september 2014

Nieuwsbrief Bovenscheldebekken


CIW - Integraal Waterbeleid Bovenscheldebekken
Nieuws uit het Bovenscheldebekken
Nieuwsbrief 4, september 2014
Inhoud
  1. Nieuw bestuur Bovenscheldebekken van start
  2. Stroomgebiedbeheerplan Schelde in openbaar onderzoek: ook het bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen liggen ter inzage
  3. Herklassering onbevaarbare waterlopen: stand van zaken
  4. In de kijker
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Nieuw bestuur Bovenscheldebekken van start


In het voorjaar 2014 werden de nieuwe bekkenstructuren zoals voorzien in het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) opgestart. Het vroegere bekkenbestuur is opgesplitst in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau.

De algemene bekkenvergadering, waarin de 21 gemeenten van het Bovenscheldebekken en de Wateringen van Melden rechtstreeks vertegenwoordigd zijn, samen met de provincies en de betrokken beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest (Leefmilieu en Waterbeleid, Landinrichting en Natuurbehoud, Openbare Werken en Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Economie) kwam voor het eerst samen op 25 februari van dit jaar. Tijdens deze vergadering werden de vertegenwoordigers van gemeenten in het bekkenbureau verkozen. Mogelijks wordt de samenstelling van de algemene bekkenvergadering nog uitgebreid met de rioolbeheerders, de regionale landschappen, de drinkwaterbedrijven en de Vlaamse Landmaatschappij (waarnemend).

Het bekkenbureau van het Bovenscheldebekken, waarin de gemeenten en watering via vertegenwoordiging zetelen, kwam voor het eerst samen op 27 mei. Op de agenda van het bekkenbureau stond het bekkenspecifieke deel voor het Bovenscheldebekken van het nieuwe A1stroomgebiedbeheerplan van de Schelde. Het bekkenbureau legde het bekkenspecifieke deel vervolgens voor aan de algemene bekkenvergadering die het op 18 juni goedkeurde om in openbaar onderzoek te gaan (zie volgend artikel).

Meer informatie over de decreetswijzigingen en over de samenstelling en werking van de overlegstructuren vindt u op onze website. U vindt er o.a. de recente CIW publicatie: Integraal Waterbeleid in Vlaanderen, samen voor een gestroomlijnd waterbeleid, waarin het integraal waterbeleid anno 2014 beschreven wordt.

2. Stroomgebiedbeheerplan Schelde in openbaar onderzoek: ook het bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen liggen ter inzage


Sinds 9 juli 2014 ligt het ontwerp van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021 ter inzage. Het ontwerpplan kan geraadpleegd worden op de website www.volvanwater.be. Het openbaar onderzoek duurt tot 8 januari 2015.

Het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021 bouwt verder op het eerste stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2010-2015, maar heeft een bredere scope doordat ook de uitvoering van de Overstromingsrichtlijn er in geïntegreerd is. De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 leggen voor Vlaanderen een maatregelenprogramma vast om de toestand van het watersysteem te verbeteren en een betere bescherming tegen overstromingen te garanderen.


A2Conform de bepalingen van het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) dat onder meer een betere integratie en afstemming van de verschillende planfiguren en planningscycli en het verminderen van de planlast beoogt, zijn de bekkenbeheerplannen voortaan als bekkenspecifieke delen aan de stroomgebiedbeheerplannen toegevoegd. Het bekkenspecifieke deel voor het Bovenscheldebekken bevat een concrete en gebiedsgerichte visie voor het waterbeheer in het Bovenscheldebekken en vertaalt deze visie naar de praktijk via concrete acties. Het bouwt uiteraard verder op het bekkenbeheerplan van het Bovenscheldebekken.


De tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen bevat ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) voor de uitbouw van het rioleringsstelsel.


Via een zoekmodule op de website kunnen de voor een bepaalde gemeente of een bepaald bekken relevante planonderdelen ingekeken worden. Een digitaal inspraakformulier maakt het mogelijk om opmerkingen rechtstreeks en online aan de CIW te bezorgen. Na afloop van het openbaar onderzoek worden de opmerkingen en adviezen verwerkt. Voor het bekkenspecifieke deel gebeurt dit door de bekkenstructuren. Het definitieve ontwerp van het bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken wordt daarna, samen met de andere planonderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, voorgelegd aan de CIW en vervolgens overgemaakt aan de Vlaamse Regering voor definitieve vaststelling ten laatste op 22 december 2015. Vanaf dan zal het plan te raadplegen zijn via www.bovenscheldebekken.be.


A2a
Op 24 september vindt in Aalst een infosessie plaats over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen. De CIW en het bekkensecretariaat zullen er de plannen toelichten. De VMM zoomt in op de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Meer informatie vindt u op de website van het openbaar onderzoek.

 

3. Herklassering onbevaarbare waterlopen: stand van zaken


Sinds 1 juli 2014 is het beheer van de meeste kleine waterlopen van het Bovenscheldebekken dat eerder door de gemeente gebeurde (waterlopen derde categorie), overgedragen aan de provincie (waterlopen tweede categorie). De Vlaamse Regering keurde de herklassering van de onbevaarbare waterlopen voor Oost- en West-Vlaanderen goed op 9 mei 2014.

De overdracht kadert in de Vlaamse Interne Staatshervorming. De waterloopbeheerders deden in onderling overleg voorstellen om te komen tot een efficiënter beheer van de onbevaarbare waterlopen. De rangschikking van de waterlopen bij de eerste, tweede en derde categorie werd herbekeken aan de hand van beheergebonden en beleidsgerichte maatstaven. Dit proces heeft ertoe geleid dat waterlopen van categorie en dus van beheerder zijn gewijzigd. In het werkingsgebied van Watering van Melden blijft de watering verantwoordelijk voor het beheer van waterlopen van tweede en derde categorie.

Alle West-Vlaamse gemeenten in het Bovenscheldebekken (Anzegem, Avelgem, Kortrijk, Spiere-Helkijn, Zwevegem) dragen het beheer van hun waterlopen over aan de provincie. In de Oost-Vlaamse gemeenten verschilt de situatie van gemeente tot gemeente. De gemeenten Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal, Merelbeke, Ronse, Wortegem-Petegem en Zottegem dragen hun waterlopen volledig over naar de provincie. In de gemeente Kruishoutem is er een gedeeltelijke overdracht. De gemeenten Brakel, De Pinte, Nazareth, Zingem en Zwalm en de stad Oudenaarde blijven zelf beheerder van de waterlopen. De Vlaamse Milieumaatschappij droeg het beheer van het afwaarts deel van de Wallebeek over aan de provincie.

In een tweede fase van deze herinschaling worden in Oost-Vlaanderen ook nog de zogenaamde oud-geklasseerde waterlopen onder de loupe genomen. Nagegaan wordt of ze van belang zijn voor het watersysteem en of ze al dan niet geklasseerd moeten worden.

De laag van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) op waterinfo.be is aangepast aan de gewijzigde situatie. Ook de informatie met betrekking tot welke instantie advies moet verlenen in het kader van het toepassen van de watertoets, werd aangepast. De nieuwe VHA-kaartlagen (Arc Map) voor gans Vlaanderen vindt u op het Geopunt van Vlaanderen.

4. In de kijker


Bekkenvoortgangsrapport 2013 gepubliceerd

A4aNaar goede gewoonte wordt jaarlijks een bekkenvoortgangsrapport over de uitvoering van de geldende waterbeheerplannen opgemaakt. Het bekkenvoortgangsrapport 2013 voor het Bovenscheldebekken werd online gepubliceerd (www.bovenscheldebekken.be). U vindt er een toelichting over opmerkelijke acties en projecten, meer informatie over de werking van de overlegstructuren, een overzicht van de stappen die in 2013 zijn genomen voor de voorbereiding van het tweede stroomgebiedbeheerplan en een overzicht van de relevante beleidsbeslissingen.Nieuwe portaalsite www.waterinfo.be breng alle actuele waterinfo samen

A4bBegin 2014 lanceerden de Vlaamse waterbeheerders waterinfo.be, een nieuwe en gedetailleerde website waar burgers en hulpdiensten alle actuele informatie over overstromingsrisico, getijden, neerslag en droogte kunnen vinden. De portaalsite waterinfo.be is technologisch zeer vooruitstrevend en bundelt informatie die vroeger op verschillende websites terug te vinden was zoals de overstromingsvoorspeller.be, waterstanden.be, en hydronet.be. De homepage kan zo ingesteld worden dat de actuele toestand voor een specifieke regio of voor heel Vlaanderen te zien is.

Alle actuele waterstanden en voorspellingen voor de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen, van de Kust tot de Maas en voor de Noordzee, zijn dus nu op één website beschikbaar. Daarnaast vindt u er de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden en andere overstromings- en hydrografische kaarten die gebruikt worden voor de watertoets en de informatieplicht, alsook de overstromingsrisico- en overstromingsgevaarkaarten in uitvoering van de Overstromingsrichtlijn.

Geregistreerde, professionele gebruikers, zoals hulpdiensten, krijgen extra functionaliteiten om hun gebied nog beter te kunnen bewaken. Ze krijgen ook toegang tot de permanentienummers en -kanalen van de verschillende waterbeheerders.Tweede waterbeleidsnota gepubliceerd

De CIW publiceerde een toegankelijke uitgave van de tweede waterbeleidsnota die eind 2013 vastgesteld werd door de Vlaamse Regering. De tweede waterbeleidsnota bevat de visie van de Vlaamse regering op het integraal waterbeleid voor de periode 2014-2019. U vindt de publicatie op de website van de CIW.

CIW - Integraal Waterbeleid Bovenscheldebekken Bekkensecretariaat Bovenscheldebekken
p/a Waterwegen en Zeekanaal NV
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
Tel. 09 292 11 67
secretariaat.bovenscheldebekken@wenz.be
» www.bovenscheldebekken.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.