Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > Nieuwsbrief bekken > Demerbekken Nieuwsbrief > Nr 10, juli 2014
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 10, juli 2014

Nieuwsbrief Demerbekken


CIW - Integraal Waterbeleid Demerbekken
Nieuws uit het Demerbekken
Nr 10, juli 2014
Inhoud
  1. Wachtbekken in Webbekoms Broek heringericht
  2. Overstromingszone Kleine Herk in Wellen operationeel
  3. Wereldvismigratiedag gevierd door VMM in Herkenrode
  4. Herklassering waterlopen Vlaams-Brabant
  5. Nieuwe bekkenbestuur Demerbekken van start
  6. Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplan Schelde binnenkort van start: ook bekkenspecifiek deel Demerbekken, zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen liggen ter inzage
  7. In de kijker
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Wachtbekken in Webbekoms Broek heringericht


Op zondag 4 mei werd het vernieuwde wachtbekken in Webbekom ingehuldigd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest.

A1De VMM verhoogde de capaciteit van het wachtbekken met ongeveer een half miljoen kubieke meter. De dijken werden opgehoogd en er werd een nieuwe sifon en nieuw pompstation aangelegd. Hierdoor komt de waterbergingscapaciteit sneller vrij en kan het grondwaterpeil gemakkelijker op een voor de natuur gunstig peil gehouden worden. Op die manier kan de VMM het bufferen en lozen van het bekken beter controleren. De werken zorgen ervoor dat Halen en Diest en de verder stroomafwaarts gelegen bebouwingen beter beveiligd zullen zijn tegen wateroverlast. Bovendien zijn de ingrepen belangrijk voor de (verdere) verbetering van de natuurkwaliteit in het overstromingsgebied. Het Agentschap voor Natuur en Bos hoopt dat het Webbekoms Broek zo op termijn een geschikte broedbiotoop wordt voor zeldzame soorten.

2. Overstromingszone Kleine Herk in Wellen operationeel


A2Op zaterdag 17 mei werd de overstromingszone op de Kleine Herk aan de Nutstraat in Wellen feestelijk geopend door gedeputeerde voor waterlopen Ludwig Vandenhove en burgemeester Els Robeyns van de gemeente Wellen. Het gecontroleerde overstromingsgebied (GOG) aan de Kalverstraat bestaat reeds meer dan 15 jaar en zorgde al voor minder overstromingen, maar de buffercapaciteit van 50 000 m³ volstond niet. Daarom legde de provincie Limburg een bijkomende overstromingszone van 15 000 m³ aan tussen de Zangstraat en de Nutstraat in Wellen-Centrum. Beide overstomingszones worden begraasd door schapen om er de biodiversiteit te verhogen.

Onze volgende nieuwsbrief zal volledig gewijd zijn aan het gebied van Herk en Mombeek, waarin deze overstromingszone ligt.

3. Wereldvismigratiedag gevierd door VMM in Herkenrode


Naar aanleiding van de Wereldvismigratiedag organiseerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op 23 mei een publieke activiteit op het natuurdomein van de abdijsite Herkenrode in Hasselt.

A3Wereldvismigratiedag staat in het teken van onze riviervissen en de (verloren gegane) waterroutes waarlangs ze zwemmen. In het natuurdomein van de abdijsite Herkenrode herstelde VMM zo een oorspronkelijke route met een vistrap. Langs een mooi uitgestippelde route in het prachtige natuurdomein van Herkenrode bewezen onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek aan wandelaars en scholen hoeveel vis er al is bijgekomen sinds de kwaliteit van de Demer verbetert.

4. Herklassering waterlopen Vlaams-Brabant afgerond


De Vlaamse Regering keurde onlangs de herklassering van waterlopen voor het Vlaams-Brabantse gedeelte van het Demerbekken goed. Hierbij worden 164 kilometer waterlopen van derde categorie geherklasseerd tot waterlopen van tweede categorie vanaf 1 december 2014. De provincie wordt bijgevolg verantwoordelijk voor het beheer.

De overdracht kadert in de Vlaamse Interne Staatshervorming. De waterloopbeheerders deden in onderling overleg voorstellen om te komen tot een efficiënter beheer van de onbevaarbare waterlopen. De rangschikking van de waterlopen bij de eerste, tweede of derde categorie werd herbekeken aan de hand van beheersgebonden en beleidsgerichte maatstaven. Dit proces leidt ertoe dat waterlopen van categorie en dus van beheerder wijzigen. In de werkingsgebieden van polders en wateringen blijven deze besturen verantwoordelijk voor het beheer.

Voor het Limburgse gedeelte van het Demerbekken zijn de gesprekken tussen de waterbeheerders grotendeels afgerond. Eind 2014 of begin 2015 wordt een beslissing van de Vlaamse Regering verwacht. Het onderhoud en de inrichting van de waterlopen wordt al sinds begin dit jaar al in bijna alle gemeenten door de provincie gedaan bij overeenkomst.

5. Nieuw bekkenbestuur Demerbekken van start


De nieuwe structuren in het kader van het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013), werden onlangs opgestart. Het vroegere bekkenbestuur is opgesplitst in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau.

De algemene bekkenvergadering, waarin de (53) gemeenten van het Demerbekken en de (16) wateringen rechtstreeks vertegenwoordigd zijn, samen met de provincies en de vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest (Leefmilieu en waterbeleid, Landinrichting en natuurbehoud, Openbare werken en mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Landbouwbeleid en zeevisserij en Economie) kwam voor het eerst samen op 17 maart. Tijdens deze vergadering werden de vertegenwoordigers van gemeenten en wateringen in het bekkenbureau verkozen en werd de samenstelling van de algemene bekkenvergadering uitgebreid met de rioolbeheerders, de regionale landschappen, de drinkwaterbedrijven en de Vlaamse Landmaatschappij.

Het bekkenbureau van het Demerbekken, waarin de gemeenten en wateringen via vertegenwoordiging zetelen, kwam voor het eerst samen op 8 mei. Op de vergaderingen van het bekkenbureau van het Demerbekken worden ook de rioolbeheerders (Infrax), de Regionale Landschappen en ‘Steunpunt Land en Water’ als expert uitgenodigd.

A5Op de agenda van het bekkenbureau stond het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken van het nieuwe stroomgebiedbeheerplan van de Schelde. Het bekkenbureau legde het bekkenspecifieke deel vervolgens voor aan de algemene bekkenvergadering die het op 23 mei goedkeurde om in openbaar onderzoek te gaan. Meer informatie over de decreetswijzigingen en over de samenstelling en werking van de overlegstructuren vindt u op onze website.

 

6. Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplan Schelde gestart: ook bekkenspecifiek deel Demerbekken, zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen liggen ter inzage


Van 9 juli 2014 tot 8 januari 2015 ligt het ontwerp van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021 ter inzage en zijn de documenten te raadplegen via de website www.volvanwater.be. De tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen bevat ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) voor de uitbouw van het rioleringsstelsel. Via een zoekmodule op de website kunnen de voor een bepaalde gemeente of een bepaald bekken relevante planonderdelen ingekeken worden. Een digitaal inspraakformulier maakt het mogelijk om opmerkingen rechtstreeks en digitaal aan de CIW te bezorgen.

Conform de bepalingen van het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) dat onder meer een betere integratie en afstemming van de verschillende planfiguren en planningscycli en het verminderen van de planlast beoogt, zijn de bekkenbeheerplannen voortaan als bekkenspecifieke delen aan de stroomgebiedbeheerplannen toegevoegd.

Het stroomgebiedbeheerplan Schelde voor de periode 2016-2021 bouwt verder op het eerste stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde (2010-2015) en het bekkenbeheerplan van het Demerbekken, maar heeft met de aspecten van de Overstromingsrichtlijn een bredere scope. De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 leggen voor Vlaanderen een maatregelenprogramma vast om de toestand van het watersysteem te verbeteren en een betere bescherming tegen overstromingen te garanderen. Het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken bevat een concrete en gebiedsgerichte visie voor het waterbeheer in het bekken en vertaalt deze visie naar de praktijk via concrete acties.

Na afloop van het openbaar onderzoek worden de opmerkingen en adviezen verwerkt. Voor het bekkenspecifiek deel gebeurt dit door de bekkenstructuren. Het definitieve ontwerp van het bekkenspecifiek deel Demerbekken wordt daarna, samen met de andere planonderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, voorgelegd aan de CIW en vervolgens overgemaakt aan de Vlaamse Regering voor definitieve vaststelling ten laatste op 22 december 2015. Vanaf dan zal het plan te raadplegen zijn via www.demerbekken.be.

7. In de kijker


Bekkenvoortgangsrapport 2013 binnenkort beschikbaar

Naar goede gewoonte wordt jaarlijks een bekkenvoortgangsrapport over de uitvoering van de geldende waterbeheerplannen opgemaakt. Het bekkenvoortgangsrapport 2013 voor het Demerbekken wordt binnenkort online gepubliceerd (www.demerbekken.be). U vindt er een toelichting over opmerkelijke acties en projecten, meer informatie over de werking van de overlegstructuren en een overzicht van de stappen die in 2013 zijn genomen voor de voorbereiding van het tweede stroomgebiedbeheerplan. Verder wordt een overzicht van de relevante beleidsbeslissingen weergegeven.

 

Nieuwe portaalsite www.waterinfo.be breng alle actuele waterinfo samen

A7De Vlaamse waterbeheerders lanceerden begin dit jaar www.waterinfo.be, een nieuwe en gedetailleerde website waar burgers en hulpdiensten alle actuele informatie over overstromingsrisico’s, getijden, neerslag en droogte kunnen vinden. De portaalsite waterinfo.be is technologisch zeer vooruitstrevend en bundelt info die voorheen op verschillende websites stond zoals overstromingsvoorspeller.be, waterstanden.be en hydronet.be.

Daarnaast biedt waterinfo.be de verschillende overstromings- en hydrografische kaarten en de overstromingsrisico- en –gevaarkaarten in uitvoering van de Overstromingsrichtlijn. Geregistreerde, professionele gebruikers, zoals hulpdiensten, krijgen extra functionaliteiten om hun gebied nog beter te kunnen bewaken. Ze krijgen ook toegang tot de permanentienummers en -kanalen van de verschillende waterbeheerders.

CIW - Integraal Waterbeleid Demerbekken Bekkensecretariaat Demerbekken
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6, bus 73
3000 Leuven
Tel. 016 66 53 50
secretariaat_demer@vmm.be
» www.demerbekken.be inschrijven -

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.