Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > Nieuwsbrief bekken > Demerbekken Nieuwsbrief > Nr 5, augustus 2012
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 5, augustus 2012

Nieuwsbrief Demerbekken


CIW - Integraal Waterbeleid Demerbekken
Nieuws uit het Demerbekken
Nr 5, augustus 2012
Inhoud
 1. Bekkenvoortgangsrapport 2011 beschikbaar
 2. De Wijers worden uitgedaagd
 3. Binnen- en buitenlandse experts slaan de handen in elkaar voor de Stiemerbeekvallei
 4. Werken aan water in de Wingevallei

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Bekkenvoortgangsrapport 2011 beschikbaar

 

Het bekkenvoortgangsrapport 2011 dat in april 2012 goedgekeurd werd door het bekkenbestuur, werd onlangs gepubliceerd. Het vierde bekkenvoortgangsrapport van het Demerbekken informeert over de status van de acties en projecten uit het bekkenbeheerplan. U vindt er onder meer informatie over de signaalgebieden, watergebonden RUP’s, strategische projecten en de inspanningen rond waterzuivering en erosie.

A1In het rapport is er speciale aandacht voor het terug openleggen van de Demer in Bilzen en Diest en voor de verschillende integrale projecten. Zo werden in het kader van het integraal project ‘Velpe’ vismigratieknelpunten weggenomen en gingen verschillende betrokken administraties rond de tafel zitten om de wateroverlast en waterkwaliteit voor het integraal project 'Winge' te bespreken.

Het integraal project ‘Herk en Mombeek’ maakt nu deel uit van de strategische projecten. Je komt via het bekkenvoortgangsrapport alles te weten over de ‘beekbrigade’, het beekherstel op de oude Mombeek en de afkoppelingsprojecten in Hasselt en Kortessem.

Het bekkenvoortgangsrapport vermeldt ook de procedure die gestart werd om de Winterbeek te herklasseren in het kader van het integraal project ‘De Drie Beken’.

Eind vorig jaar kwam ook het integraal project ‘Demervallei’ in een stroomversnelling terecht door de goedkeuring van de Vlaamse Regering. Dit vervolgproject op het ‘ontwikkelingsplan Demer’ is een ambitieus integraal uitvoeringsprogramma waarover u in de volgende nieuwsbrief meer kunt lezen.

U kunt het bekkenvoortgangsrapport 2011 raadplegen op de website van het Demerbekken.

2. De Wijers worden uitgedaagd

 

Het projectgebied van het strategisch project ‘De Wijers’ strekt zich uit over zeven Limburgse gemeenten (Diepenbeek, Genk, Zonhoven, Hasselt, Heusden-Zolder, Lummen en Houthalen-Helchteren) en omvat meer dan 1000 vijvers die via beken met elkaar in verbinding staan. Het is een thuishaven voor veel zeldzame planten en dieren, en bevat een grote cultuurhistorische en landschappelijke rijkdom. Het is bovendien een toeristisch-recreatieve topregio en de belangrijkste economische streek in Limburg. Het globale project wordt getrokken door de Vlaamse Landmaatschappij.

Deze lente formuleerden de partners van het project, na intens overleg, vier grote uitdagingen voor het project:

 • het verleden begrijpen als basis voor toekomstige ontwikkelingen;
 • het versterken van het blauwgroene netwerk;
 • de schaarse ruimte slim benutten;
 • evolueren naar een duurzame en welvarende regio.

Meer informatie vindt u op de projectwebsite van De Wijers.

A2

Het bekkensecretariaat werkt intensief mee aan het realiseren van de uitdaging ‘het versterken van het blauwgroene netwerk’. Deze uitdaging past volledig binnen de visie van het integraal waterbeleid en de vertaling daarvan in de gebiedsvisie ‘integraal waterbeleid’ van het Demerbekken. Water is immers het belangrijkste identiteitskenmerk van de Wijers en zorgt voor de blauwe draad in het project. Door de natuurlijke werking en structuur van het watersysteem te beschermen, te herstellen en te verbeteren zullen talrijke knelpunten opgelost worden.

Daarnaast is ook het aanleggen van (natte) natuurverbindingen topprioriteit. De Wijers bevat immers heel wat Natura 2000-gebieden die belangrijke leefgebieden zijn voor bedreigde plant- en diersoorten. Door een blauwgroen netwerk te creëren van robuuste natuurverbindingen zullen unieke plant- en diersoorten meer kansen krijgen om te overleven. Ook speelnatuur voor kinderen of aangename blauwgroene ontmoetingsplekken voor buurtbewoners zijn extra mogelijkheden die een versterkt blauwgroen netwerk in een verstedelijkt landschap biedt.

3. Binnen- en buitenlandse experts slaan de handen in elkaar voor de Stiemerbeekvallei

 

Op uitnodiging en met ondersteuning van stad Genk, gemeente Diepenbeek, de Provinciale Hogeschool Limburg en de Vlaamse Landmaatschappij vond eind maart de ‘Urban Design & Landscape Urbanism Workshop’ plaats. Tijdens deze workshop stond de Stiemerbeekvallei centraal. De open aanpak van de workshop leidde tot verrassende resultaten.

De Stiemerbeek stroomt over een lengte van 16 kilometer grotendeels doorheen een verstedelijkt landschap. Tijdens de afgelopen decennia werd de vallei van de Stiemerbeek gedegradeerd en gefragmenteerd. In de tweede helft van de 20ste eeuw kreeg de Stiemerbeek een hoofdrol in het riool- en afwateringssysteem. Door de groei van de stad met bijhorende verharde oppervlakte is dit systeem sterk onder druk gekomen. Bij hevige regenval treden de overstorten van het rioleringsnet in werking en komt er vervuild water in de Stiemerbeek terecht. De Stiemerbeek draagt ook bij tot overstromingsproblemen in de lager gelegen gebieden. Een voorbeeld hiervan is de wateroverlast van de universitaire campus in Diepenbeek in 2010.

A3

 

Met deze workshop werd een belangrijke stap genomen om de Stiemerbeekvallei aan te pakken. Experts uit binnen- en buitenland gingen op zoek naar een duurzame ontwikkelingsvisie voor deze vallei. Hierbij wordt gedacht aan een geïntegreerde aanpak van complementaire functies zoals waterkwaliteit, waterberging, natuurontwikkeling, recreatie en zachte mobiliteit. Voor drie deelgebieden werd een geïntegreerde visie ontwikkeld.

 • Voor de bovenloop (Kempisch plateau – Genk-centrum) bestaat de visie uit het versterken van de natuurlijke dynamiek van de Stiemerbeek. Er wordt een duurzaam alternatief voor de aanpak van de rioleringsproblematiek uitgewerkt.
 • Voor de middenloop (Genk centrum – de Maten – noordelijk deel van Diepenbeek) werd onderzocht hoe de onbebouwde restgebieden de aanwezige natuur kunnen vergroten en versterken.
 • Voor de benedenloop (samenvloeiing met Demer) is er gezocht naar een multifunctionele aanpak van de overstromingsproblemen in de Demervallei om een herhaling van de overstromingen van de universitaire campus Diepenbeek te vermijden.

Rond deze problematiek wordt verder samengewerkt in het kader van het integraal project ‘Demer stroomopwaarts Diest’ en bij de aanpak van het signaalgebied ‘campus Diepenbeek’, waarover in de vorige nieuwsbrief werd bericht.

↑ top

4. Werken aan water in de Wingevallei

 

Deze lente werden in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) waterbeheersingswerken langs de Winge in Rotselaar opgestart. De werken kaderen in het integraal project ‘Wingevallei’ en zijn een mooie stap in de realisatie van een groenblauwe corridor met de Demervallei.

Vlak voor de zomer is in Rotselaar het verlagen van de oevers begonnen aan de toren. De werken worden uitgevoerd zowel aan de linkeroever bij Drielinden als aan de rechteroever ter hoogte van Vaken en zullen nog tot in het najaar duren. Na afwerking kan de Winge op sommige oevers tijdelijk overstromen. Door het water meer ruimte te geven, wordt het water beter beheersbaar en dit brengt meteen ook kansen voor natuur met zich mee. De percelen waarvan nu de opgehoogde oeverwallen worden verlaagd, zullen daarna door het Agentschap Natuur en Bos beheerd worden. Deze grondverwerving is voor hen een onderdeel van het plan om het historisch Blauwgrasland te herstellen.

Daarmee is het project nog niet afgelopen. Nog deze zomer staat de inrichting van een zandvang ten noorden van Drielinden bij de drie vijvers – tussen de spoorwegbedding en de Winge - op het programma en moet ook de ringgracht van de donjon Ter Heide worden gevuld. Er is eveneens aan toegankelijkheid gedacht. Zowel ter hoogte van de Beversluis als ter hoogte van het recreatiegebied zal de fiets- en voetgangersbrug vervangen worden. Tot slot zullen er op vraag van VMM in de omgeving van het Monfortcollege opruimingswerken plaatsvinden.

Deze werkzaamheden zijn een late realisatie van het Plan IJsvogel van het Regionaal Landschap Hageland, dat in 1995 gelanceerd werd. Ondertussen is dit plan verweven met het integraal project ‘Wingevallei’ van het Demerbekken (Bekkenbeheerplan actie 148). Ook hier gaat waterbeheersing hand in hand met de realisatie van natuurdoelstellingen en het verhogen van de toegankelijkheid. Met deze werken komt de groenblauwe verbinding tussen de Demervallei en de centraal Hagelandse Wingevallei weer iets dichterbij.

CIW - Integraal Waterbeleid Demerbekken Bekkensecretariaat Demerbekken
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6, bus 73
3000 Leuven
Tel. 016 66 53 50
secretariaat_demer@vmm.be
» www.demerbekken.be inschrijven -

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.