Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > Nieuwsbrief bekken > Demerbekken Nieuwsbrief > Nr. 7, november 2013
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr. 7, november 2013

Nieuwsbrief Demerbekken


CIW - Integraal Waterbeleid Demerbekken
Nieuws uit het Demerbekken
Nr. 7, november 2013
Inhoud
 1. Waterwerken pakken wateroverlast in Demerbekken aan
 2. Ecologische make-over in de vallei van de Oude Mombeek
 3. Zuiveringsgebied RWZI Jesseren bijna operationeel
 4. Erosiebestrijding in Vlaams-Brabant en Limburg: bijhouden, bufferen en traag afvoeren
 5. Vervolgtraject actie toetsing signaalgebieden
 6. In de kijker
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Waterwerken pakken wateroverlast in Demerbekken aan


In de aanpak tegen wateroverlast zijn verschillende waterwerken in het Demerbekken aan de gang. Hieronder vindt u een overzicht. Opdrachtgever is telkens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de beheerder van Demer eerste categorie.

 • De eerste fase van het openleggen van de historische loop van de Demer door Diest is afgerond. Van Saspoort tot de Schaffensestraat is de oude Demerloop opengelegd en stroomt er terug water (zie foto). Fase 2, het openleggen van de Demer langs de oude brandweerkazerne en park Cerckel, is lopende en zal in het voorjaar van 2014 afgerond zijn.
 • De optimalisatiewerken aan het wachtbekken van Webbekomsbroek stroomopwaarts het centrum van Diest zijn in volle uitvoering. Door de dijken van het buitenbekken te verhogen, wordt meer ruimte voor water gecreëerd. Tegelijkertijd wordt de uitlaat van het wachtbekken verbreed zodat het sneller kan leeglopen. Dit gebeurt aan de hand van een nieuwe sifon onder de Demer (zie foto). De optimalisatiewerken zullen dus niet alleen het risico op wateroverlast verminderen. Door de kortere tijd waarin het bekken gevuld blijft, zal er minder aanrijking zijn met nutriënten, wat de flora en fauna ten goede komt.  
 • De dijk aan de rechteroever van de Demer, net stroomopwaarts de Grote Steunbeer te Diest, werd over een afstand van een tiental meter verstevigd. Hier dreigde de Demer bij hoog water door haar oever te breken en zo in de Zwarte Beek te stromen, met wateroverlast stroomafwaarts als gevolg. De werken zullen eind 2013 afgerond zijn (zie foto) . 
 • Het ingrijpend beekherstelproject van de Demer en Tuilterdemer aan de abdijsite van het Hasseltse Herkenrode is afgerond. Met dit project herstelden de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) niet alleen een waterloop en haar vallei, maar brachten ze ook een stukje cultuurhistorisch erfgoed terug tot leven.

 

A1

2. Ecologische make-over in de vallei van de Oude Mombeek


In de Oude Mombeekvallei werden recent diverse inrichtingswerken uitgevoerd om de structuur- en habitatkwaliteit te verbeteren. Een historische meander werd terug open gegraven en enkele nieuwe meanders werden aangelegd. De grond van afgegraven oeverwallen werd gebruikt om meerdere natuurlijke stroomvernauwingen (stroomdeflectoren)  te maken. Om meer water in de Ossengracht te krijgen werd een verbinding naar deze gracht gemaakt. Het geheel werd afgewerkt met een variabele beekbedding (bodem en taluds).

Na enkele jaren voorbereiding - een vruchtbare samenwerking tussen de provincie Limburg, Natuurpunt en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren - oogt het resultaat (zie afbeelding) in elk geval goed. In een breder toekomstperspectief wordt gestreefd naar een vernatting van het hele valleigebied.

A2
3. Zuiveringsgebied RWZI Jesseren bijna operationeel


In de dorpskernen van Jesseren, Zammelen, Piringen, Mulken, Widooie, Bommershoven en Haren worden momenteel volop bovengemeentelijke en gemeentelijke rioleringen aangelegd. Hierdoor zal aanzienlijk minder ongezuiverd huishoudelijk afvalwater in de bovenlopen van de Mombeek terechtkomen.

Tegelijkertijd bouwt Aquafin de waterzuiveringsinstallatie van Jesseren uit in opdracht van het Vlaams Gewest. Als al deze werken klaar zijn (vermoedelijk eind 2013 - begin 2014) zal hierdoor het huishoudelijk afvalwater van meer dan 3.000 inwoners (en binnen enkele jaren meer dan 5.000 inwoners) eerst gezuiverd worden vooraleer het geloosd wordt in de Mombeek. In de toekomst verwachten we dus een verbetering van de waterkwaliteit van de Mombeek.

4. Erosiebestrijding in Vlaams-Brabant en Limburg: bijhouden, bufferen en traag afvoeren


Volgende erosiewerken werden onlangs uitgevoerd of zijn gepland in de nabije toekomst:

 • Lubbeek: In 2014 zullen achter de huizen aan de Gellenberg twee bufferbekkens, een drietal grachten, een geprofileerde grasbufferstrook en een dwarsrooster aangelegd worden.
 • Diest: In 2012 werden in de Bredestraat twee bufferbekkens aangelegd. Ondertussen is ook een project goedgekeurd om een aarden dam langs de Rothstraat aan te leggen. De werken starten eind 2013.
 • Rummen (Geetbets): In 2012 werd een gecontroleerd overstromingsgebied (waterbuffer) aangelegd op de Katrienmeerbeek te Rummen (Geetbets). In totaal kan er ongeveer 13.000 m³ water worden opgevangen.
 • In 2014 wordt op de Ruel- of Philippebeek te Geetbets een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd met een buffercapaciteit van ongeveer 25.000 m³.
 • Nieuwerkerken: In 2013 wordt gestart met de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Raasbeek, waar ongeveer 14.500 m³ water kan opgevangen worden.
 • A4
 • In het kader van het Erosiebesluit van de Vlaamse regering werden in 2013 kleinschalige erosiebestrijdingswerken uitgevoerd in de Jonker Janlaan te Attenhoven (Landen), in de Hannuitsesteenweg (Landen), in Halmaal-Dorp (Sint-Truiden) en in de Mielenstraat en Borgwormsesteenweg te Gingelom.
 • Eind dit jaar wordt gestart met erosiewerken in Batsheers (Heers), in Egoven (Heers), langs de Steenweg in Heers centrum, in de Langstraat te Velm (Sint-Truiden) en op de Luienberg in Bekkevoort.
 • In augustus 2013 werden nieuwe subsidieaanvragen ingediend voor erosieprojecten in de Bielenstraat te Vechmaal (Heers), in Opheers (Heers) en in Martenslinde te Bilzen.
5. Vervolgtraject actie toetsing signaalgebieden


In navolging van de oefening 'toetsing signaalgebieden' van de bekkenbesturen besliste de Vlaamse Regering in haar aanpak tegen wateroverlast om de signaalgebieden die aangeduid werden in de bekkenbeheerplannen aan een verdergaande analyse te onderwerpen (conceptnota 29/03/2013). De CIW zal voor alle signaalgebieden een voorstel tot startbeslissing voorleggen aan de Vlaamse Regering.

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die kunnen overstromen of als een natuurlijke spons fungeren. Voor de gebieden waar blijkt dat de bestemming niet compatibel is met het waterbergend vermogen wordt een bewarend beleid (stand still via instructies) gekoppeld aan een proactief beleid (nieuwe functionele invulling realiseren via instrumentenmix) uitgewerkt. Voor de gebieden waarvan na analyse blijkt dat de bestemming compatibel blijft met het waterbergend vermogen, wordt het waterbergend vermogen gewaarborgd via adaptief bouwen en voorwaarden in de watertoets.

De CIW zal de voorstellen tot startbeslissing van een signaalgebied in verschillende fasen voorbereiden. De goedkeuring van de vervolgtrajecten door de Vlaamse Regering wordt dan ook in verschillende stappen verwacht:

 • Tegen eind 2013 voor de signaalgebieden die al getoetst werden door de bekkenbesturen voor 28/02/2013. Voor het Demerbekken gaat het hier om drie signaalgebieden. Ze liggen in de gemeenten Landen, Scherpenheuvel Zichem en Diepenbeek.
 • In de eerste helft van 2014 voor de signaalgebieden die getoetst werden door de bekkenbesturen in 2013.
 • Daarna wordt een cyclisch evaluatiesysteem voorzien waarbij de screening eventueel aangevuld en bijgestuurd wordt.

Alle info op www.signaalgebieden.be

6. In de kijker

 

Bekkenvoortgangsrapport 2012 gepubliceerd

Het bekkenbestuur van het Demerbekken stelde op 26 juni het Bekkenvoortgangsrapport 2012 vast. Dit rapport informeert u naar goede gewoonte over de stand van zaken van de uitvoering van het bekkenbeheerplan.

Daarnaast vindt u in het rapport informatie over de werking van de bekkenstructuren, aanbevelingen vanuit het bekkenbestuur, de relevante beleidsbeslissingen en de stand van zaken van de voorbereiding van de volgende waterbeheerplannen.

U kunt het bekkenvoortgangsrapport 2012 raadplegen op www.demerbekken.be


Infomoment lokale besturen wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid

Op 9 en 10 oktober organiseerden het bekkensecretariaat van het Demerbekken, in samenwerking met het bekkensecretariaat van Dijle-Zenne- en Maasbekken, twee infomomenten (Leuven en Hasselt) voor de lokale besturen over het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid.

Een 80-tal mandatarissen, ambtenaren, vertegenwoordigers van polders en wateringen en leden van de huidige bekkenstructuren kregen meer info over de gewijzigde structuren en de rol hierin van de lokale besturen.  De presentaties hiervan en meer info over de decreetswijziging in het algemeen vindt u op onze website.

CIW - Integraal Waterbeleid Demerbekken Bekkensecretariaat Demerbekken
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6, bus 73
3000 Leuven
Tel. 016 66 53 50
secretariaat_demer@vmm.be
» www.demerbekken.be inschrijven -

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.