Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Denderbekken > Nieuwsbrief bekken > Denderbekken Nieuwsbrief > Nr 8, maart 2016
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 8, maart 2016

Nieuwsbrief Denderbekken


CIW - Integraal Waterbeleid Denderbekken
Nieuws uit het Denderbekken
Nr 8, maart 2016
Inhoud
  1. Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 vastgesteld
  2. Eerste wateruitvoeringsprogramma goedgekeurd
  3. Stand van zaken werken op de Dender
  4. Wie-is-wie in het waterkwantiteitsbeheer in het Denderbekken
  5. In de kijker
1. Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 vastgesteld


Op 18 december 2015 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Schelde en Maas vast. De plannen bepalen welke maatregelen en acties Vlaanderen zal nemen om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren. Het bekkenspecifieke deel voor het Denderbekken maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde.


Cover publicatie stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021Focus op gebiedsgerichte werking

In het Denderbekken wordt maximaal ingezet op drie aandachtsgebieden: de Marke, de Molenbeek-Pachtbosbeek en de Bellebeek. In deze gebieden wordt een goede toestand beoogd tegen 2027. Omdat het soms langere tijd duurt voordat het effect van maatregelen op het terrein zichtbaar wordt, intensifiëren we in deze aandachtsgebieden de gebiedsgerichte werking, zodat we er op termijn een goede toestand halen.


Extra aandacht voor aanpak wateroverlast

Ook de aanpak van wateroverlast is belangrijk in het Denderbekken. Er zijn acties gepland voor extra bergingscapaciteit, een betere bescherming van bestaande gebouwen en een grotere afvoercapaciteit. Zo worden nieuwe bufferbekkens gebouwd en bestaande uitgebreid, wordt de historische monding van de Nuchterrijte hersteld en krijgt de Steenborrebeek een nieuwe loop. Langs de Molenbeek ter hoogte van de Ledebaan in Aalst worden beschermingsdijken gebouwd en langs de Marke ter hoogte van de Stationsstraat in Herne en de Nieuwstraat in Galmaarden komt er een waterkering. Ook de realisatie van bijkomende gecontroleerde overstromingsgebieden zijn een belangrijke maatregel voor het Denderbekken. De uitvoering van het stuwprogramma Dender, waarbij alle stuwen op het Vlaamse deel van de Dender vernieuwd worden, zal een belangrijk effect hebben op de afvoercapaciteit van de Dender.


Raadpleeg de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

Meer informatie over de stroomgebiedbeheerplannen en de plannen zelf zijn te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.

De overwegingsdocumenten waarin u kunt nagaan op welke manier opmerkingen en adviezen in overweging genomen werden, zijn beschikbaar op de website van het openbaar onderzoek www.volvanwater.be.

2. Eerste wateruitvoeringsprogramma goedgekeurd


Cover publicatie wateruitvoeringsprogramma 2015De algemene bekkenvergadering van het Denderbekken keurde op 9 november 2015 het bekkenspecifieke deel van het eerste wateruitvoeringsprogramma (WUP) goed.

Het WUP 2015 rapporteert over de uitvoering van de bekkenbeheerplannen in 2014 en 2015 en vervangt de vroegere bekkenvoortgangsrapporten. Ook de advisering van de investeringsprogramma’s door de bekkenbesturen en een stand van zaken van de signaalgebieden zijn in het WUP 2015 geïntegreerd. Met dit eerste WUP wordt de planperiode van de bekkenbeheerplannen afgesloten. Het bekkensecretariaat maakte dan ook een eindbalans op. Het document bevat een analyse van de stand van zaken van de acties uit het bekkenbeheerplan en de deelbekkenbeheerplannen van het Denderbekken voor de periode 2009-2015. Het volgende WUP zal over de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 rapporteren.

Het bekkenspecifieke deel van het WUP kan geraadpleegd worden op de website van het Denderbekken.

3. Stand van zaken werken op de Dender


Waterbeheersing in Overboelare

Overboelare, gelegen in een natuurlijk overstromingsgebied van de Dender, heeft geregeld te maken met overstromingen waarbij woningen onder water komen. In het verleden werden hiervoor verschillende maatregelen genomen. Bestaande langsdijken werden opgehoogd en twee dwarsdijken werden aangelegd om de woonkernen beter te beschermen én het natuurlijk overstromingsgebied ter hoogte van het vliegveld van Overboelare meer gecontroleerd te kunnen inschakelen. De voorbije twee jaar is gewerkt aan een plan van aanpak voor de globale overstromingsproblematiek in de omgeving van Overboelare. Op 26 november 2015 werd de Kennisgevingsnota voor het opstellen van het project-MER voor de regularisatie van de bestaande langs- en dwarsdijken van de Dender en voor de toekomstige ingrepen, ingediend bij de Dienst MER. Het openbaar onderzoek liep tot en met 20 januari 2016. Het document is nog te raadplegen via deze link.


Vernieuwing stuwen op de Dender

De overstromingen van 2010 maakten duidelijk dat er nog werk is aan de stuwen op de Dender. Er moet meer capaciteit komen om het water op tijd af te voeren naar de Zeeschelde en de overstromingsschade te beperken. Bovendien komt door de verouderde stuwsluizen de bevaarbaarheid van de Dender in het gedrang. Bijgevolg werd beslist om alle stuwen tussen Geraardsbergen en Aalst te vernieuwen. Beheerder en bouwheer van de stuwen is Waterwegen en Zeekanaal NV.

Tekening stuw GeraardsbergenVoor de vernieuwing van de stuw in Geraardsbergen zijn de werken eind augustus 2015 gestart. De geleidingsprofielen van de noodstuw in het opwaarts sluishoofd werden gemonteerd en er werden voorbereidingen getroffen voor realisatie van de andere onderdelen van de noodstuw.

Voor de vernieuwing van de stuw in Denderleeuw loopt momenteel een voorontwerp van de studie. Er wordt ook een risicoanalyse uitgevoerd voor het verdiepen van de vloer van de bestaande sluis. Een schaalmodelstudie van het Waterbouwkundig Laboratorium bestudeert de inplanting van de monding van de vispassage zodat goed kan ingeschat worden hoeveel ruimte een goed werkende vispassage nodig heeft. De variantenstudie voor het stuwsluiscomplex te Denderleeuw en voor het pand Denderleeuw-Teralfene zal in de loop van 2016 starten.

Tekening stuw AalstDe werken aan het nieuwe stuw-sluiscomplex in Aalst worden gefaseerd uitgevoerd. De rooi- en sloopwerken, het archeologisch vooronderzoek, het voorbereidend grondwerk en de realisatie van een tijdelijke werfbrug over de Dender zijn uitgevoerd. De uitvoering van het nieuwe stuw-sluiscomplex en de heraanleg van de rechteroever tussen de bestaande en de nieuwe sluis is lopende. De heraanleg van de linkeroever van de Dender en de volledige omgevingsaanleg zijn in voorbereiding.


Opwaardering van de Dender

De opwaardering van de Dender tot 1350 ton afwaarts Aalst zit in de studiefase. De opmaak van het voorontwerp is afgerond. De procedure voor het project-MER is lopende. Er moet nog onderzocht worden welke oeveraanpassingen en bochtverbredingen aan de vaarweg, tussen de tijsluis van Dendermonde en de Ringbrug in Aalst, noodzakelijk zijn opdat een schip van klasse IV de zwaaikom in Hofstade kan bereiken. De ontwerpfase voor de herbouw van de stuwsluis Denderbelle zal afgerond worden in de eerste helft van 2017. Mogelijks kunnen de werken van start gaan in het voorjaar van 2018.

4. Wie-is-wie in het waterkwantiteitsbeheer in het Denderbekken


Het bekkensecretariaat actualiseerde het draaiboek ‘Wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer’. Om de communicatie op crisismomenten te vergemakkelijken, stelt het bekkensecretariaat het draaiboek ter beschikking van waterbeheerders, gemeenten en hulpdiensten. Het draaiboek wordt regelmatig geactualiseerd.

Wie is wie in het waterkwaliteitsbeheer in het DenderbekkenHet document geeft de contactpersonen van de diverse waterbeheerders en andere betrokken instanties in het Denderbekken. Ook actuele informatie over de wachtbekkens en over de kritieke waterbeheersingsinfrastructuur en kunstwerken zijn opgenomen. De bijhorende kaart maakt in één oogopslag duidelijk wie waar bevoegd is. De kaart werd aangepast aan de herinschaling van de waterlopen van 2de en 3de categorie in uitwerking van Doorbraak 63 van het Witboek Interne Staatshervorming.

Het draaiboek is onlangs gebruikt tijdens een provinciale crisisoefening over overstromingen met de Vlaamse Milieumaatschappij, Waterwegen en Zeekanaal NV en de provincie Oost-Vlaanderen.

Het geactualiseerde document dateert van januari 2016 en is verspreid naar de provinciale permanentiediensten, de gemeenten en de waterbeheerders binnen het Denderbekken. U vindt het ook op www.denderbekken.be. Ga naar de snelknop ‘documenten voor leden’, onderaan in de linker navigatie. U krijgt toegang tot het document door als gebruikersnaam en als wachtwoord ‘wieiswiedenderbekken’ in te vullen.

5. In de kijker


Overstromingen januari 2016 in kaart gebracht

Foto overstromingenEen actieve neerslagzone trok in het weekend van 15 januari over een groot deel van België. Heel wat regio’s, waaronder het Denderbekken, kregen langere periodes van hevige neerslag te verwerken met een erg hoge waterstand op de waterlopen tot gevolg. Op sommige plaatsen leidde dit tot overstromingen. In de gemeente Lebbeke was er zelfs wateroverlast en schade aan gebouwen.

Op vraag van de CIW inventariseerde het bekkensecretariaat de overstromingen en tekende het de overstromingscontouren in op kaart. Deze informatie is belangrijk om de waterloopmodellen en de overstromingskaarten actueel te houden en om de watertoetskaart te optimaliseren.


Codes goede praktijk beheer en onderhoud van waterlopen

In 2015 werden twee nieuwe codes van goede praktijk goedgekeurd die te maken hebben met het beheer en onderhoud van waterlopen. De code van goede natuurpraktijk voor waterlopen werd op 10 juli goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie werd op 5 november door minister Schauvliege goedgekeurd.

Tijdens twee infomomenten informeerde de CIW de waterbeheerders over de nieuwe codes van goede praktijk en illustreerde ze de praktische toepassing ervan. U vindt beide codes en de presentaties op de website van de CIW.


Hoog water zonder kater

Water heeft ruimte nodig, ruimte die in het dichtbebouwde Vlaanderen niet altijd voorhanden is. Door klimaatverandering zullen overstromingen alleen maar toenemen. De klassieke manier van omgaan met overstromingen, die enkel inzet op bescherming, zal in de toekomst niet volstaan.

Om de waterveiligheid te verhogen, moeten we zowel inzetten op maatregelen die ons beschermen tegen overstromingen (protectie), op maatregelen die de schade beperken (preventie) als op maatregelen die ervoor zorgen dat we voorbereid zijn als een overstroming zich voordoet (paraatheid). Cruciaal hierbij is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Hoe lokale besturen hieraan kunnen meewerken, kwam aan bod op het CIW-symposium over meerlaagse waterveiligheid van 16 november 2015. Tijdens het symposium werd ook een sensibiliseringsfilmpje 'hoog water zonder kater' gelanceerd. Bekijk het filmpje en lees de uitleg op de website van de CIW. U vindt er ook de presentaties van het symposium terug.

Hoog water zonder kater


VMM publiceert nieuwe leidraad pesticidenvrij ontwerpen van terreinen

Sinds 1 januari 2015 beheren alle openbare diensten (gemeenten, maar ook scholen, zorginstellingen, …) hun terreinen pesticidenvrij. Ook voor bedrijven geldt een beperking op het pesticidengebruik. Wie een terrein bezit of beheert - of dat nu een tuin, een park, een bedrijfsvestiging of een hele gemeente is - moet dit terrein ook onderhouden. Maar hoe doet u dat het best pesticidenvrij beheren? U vindt allerlei aanbevelingen en tips in de nieuwe leidraad 'Pesticidenvrij ontwerpen' van de VMM. Op de website kan iedereen, ook particulieren, allerlei nuttige informatie en tips terugvinden om het gebruik van pesticiden te verminderen.


CIW bracht gecoördineerd advies uit bij Waalse waterbeheerplannen

De CIW bracht een gecoördineerd Vlaams advies uit bij de Waalse stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen. Het openbaar onderzoek liep tot 8 januari 2016.

De CIW benadrukte in haar advies dat ze de goede samenwerking met Wallonië wil verderzetten en informatie en ervaringen wil uitwisselen, zowel binnen de riviercommissies, op intra-Belgisch en bilateraal niveau als op lokaal niveau. De CIW gaat graag in op de vraag van Wallonië om de samenwerking tussen de aangrenzende bekkens te behouden en waar nodig te versterken om zo de projecten langs beide zijden van de grenzen maximaal op elkaar af te stemmen.

CIW - Integraal Waterbeleid Denderbekken Bekkensecretariaat Denderbekken
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 66 32
secretariaat_dender@vmm.be
» www.denderbekken.be inschrijven -

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.