Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Denderbekken > Nieuwsbrief bekken > Denderbekken Nieuwsbrief > Nr. 5, december 2012
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr. 5, december 2012

Nieuwsbrief Denderbekken


CIW - Integraal Waterbeleid Denderbekken
Nieuws uit het Denderbekken
Nr. 5, december 2012
Inhoud
  1. Afscheidswoord van de voorzitter van het bekkenbestuur
  2. Het Denderbekken, twee jaar na de overstromingen
  3. Evaluatie wateroverlast jaarlijks opgevolgd
  4. W&Z past de waterkeringsmuren langs de Dender aan
  5. Uitwateringssluis Denderbellebroek
  6. Twee gecontroleerde overstromingsgebieden op de Molenbeek (Zandbergen)
  7. VMM laat de Marke weer kronkelen
  8. De Hoezenbroekbeek te Gooik in een nieuw kleedje
  9. Geraardsbergen zet vooral in op preventie en paraatheid
  10. In de kijker

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Afscheidswoord van de voorzitter van het bekkenbestuur


A1Binnenkort geef ik de fakkel van provinciegouverneur door aan mijn opvolger. Dit betekent ook dat het bekkenbestuur van het Denderbekken een nieuwe voorzitter krijgt. Nu meer dan 6 jaar geleden had ik de eer om mee de bekkenbesturen te mogen oprichten. Intussen zijn er voor het Vlaamse integraal waterbeleid verschillende stappen voorwaarts gezet. Van heel dichtbij heb ik kunnen zien hoe er met man en macht is gewerkt om de bekkenbeheerplannen vast te stellen. Via de jaarlijkse bekkenvoortgangsrapporten konden we zien wat er op terrein gerealiseerd wordt. Waar nodig hebben we de vinger aan de pols gehouden. Bij de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen hebben we geleerd dat er nog een hele weg moet afgelegd worden vooraleer de Vlaamse waterlichamen een goede toestand zullen halen.

Soms ging het bijna letterlijk in een stroomversnelling, na de zware overstromingen van november 2010 en januari 2011 bijvoorbeeld. Dat er na deze gebeurtenissen bij alle partners veel gerealiseerd is, zal u ook verder in deze nieuwsbrief lezen.

Als voorzitter van het bekkenbestuur van het Denderbekken heb ik steeds geprobeerd om de betrokken partners op hun verantwoordelijkheden te wijzen en via een constructief debat een meerwaarde op het terrein te betekenen. Ik draag het integraal waterbeleid in Vlaanderen verder een warm hart toe en wens mijn opvolger het allerbeste.


André Denys
Gouverneur van Oost-Vlaanderen
Voorzitter van het bekkenbestuur van het Denderbekken

2. Het Denderbekken, twee jaar na de overstromingen


Twee jaar geleden werd Vlaanderen getroffen door zware overstromingen. In het bekken van de Dender en het systeem Zenne-Zeekanaal waren de gevolgen van de overstromingen het ergst. In deze themanieuwsbrief geven we u een beeld van wat er sindsdien op het terrein gerealiseerd is om de veiligheid tegen overstromingen te verhogen. Zoals u zult lezen, ligt het accent op wat er effectief op het terrein gebeurd is. Voor lopende studies en beleidsmatige zaken verwijzen we u door naar het bekkenvoortgangsrapport.

3. Evaluatie wateroverlast jaarlijks opgevolgd


Bij de goedkeuring van de Globale evaluatie overstromingen 2010, besliste de CIW om jaarlijks te rapporteren over de uitvoering van de acties opgenomen in het rapport. Aangezien de resolutie wateroverlast in grote mate overeenstemt met de aanbevelingen en acties opgenomen in de Globale evaluatie overstromingen 2010 van de CIW werd vanuit efficiëntieoogpunt voorgesteld om de opvolging van de uitvoering van de Globale evaluatie overstromingen 2010 en van de resolutie wateroverlast maximaal op het niveau van de CIW af te stemmen. De aanbevelingen uit de resolutie wateroverlast vormen een belangrijk kader bij de uitvoering van de acties opgenomen in de Globale evaluatie overstromingen.

Op bekkenniveau maakte het bekkensecretariaat een uitgebreide evaluatie op van de gebeurtenissen van november 2010. De aandachtspunten die daaruit voortvloeiden, worden jaarlijks opgevolgd via het bekkenvoortgangsrapport. Er werden nieuwe acties toegevoegd en waar nodig werd de prioritering van de uitvoering van acties en maatregelen aangepast. In het bekkenvoortgangsrapport leest u ook meer over de studies die aan de terreinrealisaties voorafgaan.

4. W&Z past de waterkeringsmuren langs de Dender aan


A4Na vorige overstromingen bracht W&Z op verschillende plaatsen langs de Dender lokale waterkeringen (New Jerseys) aan. Na de overstromingen in november 2010 en januari 2011 waren er aanpassingen nodig aan deze waterkeringen. De meer dan 15 jaar oude waterkeringen in het centrum van Ninove en in Geraardsbergen moeten vervangen worden door zwaardere elementen. De bestaande waterkeringen waren er door de druk van het water weggespoeld. Opwaarts Ninove moeten de New Jerseys verlengd worden over een lengte van 200m. Ter hoogte van de “dikke Van Pamel” in Roosdaal tenslotte, moet de waterkeringsmuur opwaarts over ca. 60m verlengd worden en het jaagpad plaatselijk verhoogd worden. Deze aanpassingswerken werden als een nieuwe actie N 107 aan het bekkenbeheerplan van het Denderbekken toegevoegd.

Intussen zijn de stedenbouwkundige vergunningen voor het plaatsen van New Jerseys in Roosdaal, Ninove en Geraardsbergen afgeleverd. De New Jerseys zullen in het voorjaar van 2013 aangelegd worden. Geraardsbergen komt als eerste aan de beurt.

5. Uitwateringssluis Denderbellebroek


A5W&Z heeft een nieuwe gravitaire uitwateringssluis gebouwd tussen het Denderbellebroek en de Dender (actie A 13 bekkenbeheerplan Denderbekken). Deze uitwateringssluis maakt, wanneer het peil op de Dender het toelaat, de gravitaire uitstroom van het Denderbellebroek naar de Dender mogelijk. Het ledigen van het Denderbellebroek dient zo snel mogelijk te gebeuren, zodat de bergingscapaciteit voor een volgende hoge waterstand gevrijwaard blijft en om de beken die in het Denderbellebroek uitmonden te ontlasten. De werken werden voltooid in mei 2012.

6. Twee gecontroleerde overstromingsgebieden op de Molenbeek (Zandbergen)


De Molenbeek (Zandbergen) heeft al voor veel waterellende gezorgd in Ophasselt, Smeerebbe-Vloerzegem en Zandbergen, zo ook in november 2010 toen ongekende waterpeilen gemeten werden. Om de omwonenden beter te beschermen heeft VMM twee gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) aangelegd: één op de samenvloeiing van de Ophasseltbeek en de Moenebroekbeek en één stroomopwaarts de N42 op de Ophasseltbeek. In het bekkenbeheerplan van het Denderbekken zijn deze GOG’s als actie A 15 opgenomen. Door de automatisch gestuurde doorstroomconstructies kan voor de twee GOG’s samen 300.000 m³ en 65.000 m³ water gebufferd worden. De wachtbekkens zijn sinds de zomer van 2012 operationeel. Er is nog een derde GOG gepland op de Moenebroekbeek met een capaciteit van 105.000 m³.

Meer info vindt u terug op de website van het Denderbekken.

7. VMM laat de Marke weer kronkelen


A7Momenteel wordt in opdracht van de VMM de laatste hand gelegd aan een natuurvriendelijk herstel van een deel van de Marke. De werken omvatten een hermeandering van de bestaande loop ter hoogte van Moerbeke-Viane, het terug in gebruik nemen van de Oude Marke en de aanpak van een aantal vismigratieknelpunten. De werken kaderen in de Benelux-beschikking Vismigratie en dragen bij aan het herstel van de waterbergingscapaciteit van het valleigebied van de Marke. Door het inschakelen van de Oude Marke wordt een by-pass rond Viane gecreëerd die de afvoer afwaarts Galmaarden verbetert.

Daarnaast wil de VMM via de uitvoering van het totaalplan voor de Markevallei (Zie Nieuwsbrief 3) toekomstige overstromingsschade zoveel mogelijk voorkomen. Meer info over het hermeanderingsproject op de Marke vindt u op de website van het Denderbekken

8. De Hoezenbroekbeek te Gooik in een nieuw kleedje


A8De Hoezenbroekbeek in Gooik wordt momenteel heringericht in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. De werken worden uitgevoerd langs de Hoezenbroekstraat tussen de Strijlandstraat/ Terlostraat en de Thibautstraat. De herinrichtingswerken moeten de wateroverlast in de Hoezenbroekstraat beperken en de veiligheid van de weggebruikers verhogen door het verplaatsen van de beek.

Tezamen met de werken aan de waterlopen legt Aquafin de collector "Hoezenbroekbeek - Letterbeek"  en een gescheiden rioolstelsel aan in de Hoezenbroekstraat.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd gelet op de gelijktijdige Aquafinwerken. De einddatum is voorzien in het voorjaar van 2013.

Meer info vindt u terug op de website van het Denderbekken.

9. Geraardsbergen zet vooral in op preventie en paraatheid


A9Ook Geraardsbergen werd in november 2010 en januari 2011 zeer zwaar getroffen. Sindsdien ijvert de stad Geraardsbergen nog meer voor een integrale aanpak van de overstromingsproblematiek. Voor de meeste knelpuntlocaties werkt ze samen met de overige waterloopbeheerders aan verschillende oplossingsscenario’s. Maar ook het stadsbestuur zelf heeft al een aantal maatregelen kunnen treffen. Daarbij hanteert ze de drietrapsstrategie. Er wordt algemeen ingezet op het vasthouden en hergebruiken van hemelwater maar ook concrete beschermingsmaatregelen en communicatie met de inwoners krijgen de nodige aandacht. Zo heeft de stad een verplaatsbare damwand aangekocht om bij dreigende wateroverlast heel snel bepaalde zones te beschermen. Ook kunnen inwoners via een gratis sms-service informatie ontvangen bij dreigende wateroverlast. Andere concrete voorbeelden van wat de stad Geraardsbergen reeds deed, vindt u op de website van het Denderbekken of op de website van Geraardsbergen.

10. In de kijker

 

Vlaamse waterlopen schoner maar kwetsbaarder

Globaal is de kwaliteit van onze waterlopen merkelijk verbeterd tegenover tien jaar geleden. Dat leidt de VMM af uit haar meetresultaten van 2011. Een betere waterkwaliteit zorgt tegelijk echter ook voor een grotere gevoeligheid voor incidentele lozingen in het water. In het Denderbekken heeft iets meer dan 50 % van de meetpunten een goede biologische kwaliteit (BBI 7). 42 % van de meetplaatsen heeft een aanvaardbare tot niet verontreinigde fysico-chemische kwaliteitstoestand (PIO<2). De vele investeringen in waterzuivering en de inspanningen van landbouw en bedrijven werpen ook hier hun vruchten af.
Ondanks de gerealiseerde verbeteringen liggen de Europese doelstellingen voor 2015 (met uitstelmogelijkheid tot 2027) nog veraf. Een grote uitdaging dus voor de opmaak van de volgende stroomgebiedbeheerplannen, waar een bekkenspecifiek deel voor het Denderbekken deel van zal uitmaken.

Meer info over de meetresultaten van 2011 vindt u op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.


Goed geregeld = geld gespaard

Wie zorgt ervoor dat je water hebt in huis? Wat moet je als gebruiker regelen? Wat doet de watermaatschappij? Waar betaal je voor en hoe krijg je je factuur omlaag? Op deze en andere vragen vindt u een antwoord via de campagne “goed geregeld = geld gespaard”. Het is een initiatief van de VMM om het algemeen waterverkoopreglement op een eenvoudige manier voor te stellen aan het grote publiek. Dit waterverkoopreglement bevat de rechten en plichten van individuen en watermaatschappijen inzake water(gebruik).


Tweede stroomgebiedbeheerplannen: uw mening telt!

In de aanloop naar de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen is er van 19 december 2012 tot en met 18 juni 2013 een openbaar onderzoek over het voorontwerp van de tweede waterbeleidsnota en over het werkprogramma en tijdschema voor de opmaak van de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen.

De documenten liggen tot 18 juni 2013 in de gemeentehuizen en kunnen geraadpleegd worden via de website www.volvanwater.be . U vindt er ook praktische informatie en verneemt er hoe u opmerkingen kunt indienen. Ook de bekkenstructuren formuleren een advies bij deze documenten.

We wensen onze lezers prettige eindejaarsfeesten en een gezond en voorspoedig 2013! 

CIW - Integraal Waterbeleid Denderbekken Bekkensecretariaat Denderbekken
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 66 32
secretariaat_dender@vmm.be
» www.denderbekken.be inschrijven -

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.