Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Dijle- en Zennebekken > Nieuwsbrief bekken > Dijle- en Zennebekken Nieuwsbrief > Nr 9, september 2014
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 9, september 2014

Nieuwsbrief Dijle- en Zennebekken


CIW - Integraal Waterbeleid Dijle- en Zennebekken
Nieuws uit het Dijle- en Zennebekken
Nr 9, september 2014
Inhoud
  1. Nieuwe bekkenstructuren Dijle-Zennebekken van start
  2. Openbaar onderzoek nieuw stroomgebiedbeheerplan Schelde, zoneringsplan en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen
  3. Herklassering van een aantal waterlopen in het Dijle-Zennebekken afgerond
  4. Landinrichtingsproject Land van Teirlinck
  5. Doortocht kanaal naar Charleroi in Halle krijgt grondige facelift
  6. Warmte recupereren uit rioolwater, proefproject in Leuven
  7. In de kijker

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Nieuwe bekkenstructuren Dijle-Zennebekken van start


Het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid splitst het bekkenbestuur op in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau.

In de algemene bekkenvergadering zijn de (51) gemeenten van het Dijle- en Zennebekken en de polders en wateringen (3) rechtstreeks vertegenwoordigd, samen met de provincies en de betrokken beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest (Leefmilieu en waterbeleid, Landinrichting en natuurbehoud, Openbare werken en mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Landbouwbeleid en Economie).

De startvergadering van de algemene bekkenvergadering van het Dijle-Zennebekken vond plaats op 12 maart 2014. De samenstelling werd er uitgebreid met de rioolbeheerders, de regionale landschappen, de drinkwaterbedrijven en de Vlaamse Landmaatschappij. In het kader van de grensoverschrijdende wisselwerking werden ook vertegenwoordigers vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest toegevoegd. Verder werd een huishoudelijk reglement goedgekeurd en werden de vertegenwoordigers van gemeenten en van polders en wateringen in het bekkenbureau verkozen.

Het bekkenbureau van het Dijle-Zennebekken, waarin de gemeenten en wateringen via vertegenwoordiging zetelen, kwam voor het eerst samen op 9 mei 2014. Onder andere het voorontwerp van het bekkenspecifieke deel van het nieuwe stroomgebiedbeheerplan werd er besproken. De algemene bekkenvergadering keurde het voorstel van bekkenspecifiek deel goed om in openbaar onderzoek te gaan op 27 mei 2014.

Sinds 9 juli ligt het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken, samen met de andere delen van het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde ter inzage (zie volgend artikel). Meer informatie over het gewijzigd decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) vindt u op onze website.

2. Openbaar onderzoek nieuw stroomgebiedbeheerplan Schelde, zoneringsplan en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen


Sinds 9 juli 2014 ligt het ontwerp van het volgende stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde (2016-2021) ter inzage. Het ontwerpplan kan geraadpleegd worden via de website volvanwater.be. Het openbaar onderzoek duurt tot 8 januari 2015.

Het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde bouwt verder op het eerste stroomgebiedbeheerplan (2010-2015) maar heeft een bredere scope doordat ook de Overstromingsrichtlijn er in geïntegreerd is.  De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 leggen voor Vlaanderen een maatregelenprogramma vast om de toestand van het watersysteem te verbeteren en een betere bescherming tegen overstromingen te garanderen.

A2Conform de bepalingen van het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) dat onder meer een betere integratie en afstemming van de verschillende planfiguren en planningscycli en het verminderen van de planlast beoogt, zijn de bekkenbeheerplannen voortaan als bekkenspecifieke delen aan de stroomgebiedbeheerplannen toegevoegd.

Het bekkenspecifiek deel voor het Dijle- en Zennebekken bevat binnen het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde een concrete en gebiedsgerichte visie voor het waterbeheer in het bekken en vertaalt deze visie naar de praktijk via concrete acties. Het bouwt uiteraard verder op het bekkenbeheerplan voor het Dijle-en Zennebekken.


De tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen bevat ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) voor de uitbouw van het rioleringsstelsel.

Via een zoekmodule op de website kunnen de voor een bepaalde gemeente of een bepaald bekken relevante planonderdelen ingekeken worden. Een online inspraakformulier maakt het mogelijk om opmerkingen rechtstreeks en digitaal aan de CIW te bezorgen. Na afloop van het openbaar onderzoek worden de opmerkingen verwerkt. Voor het bekkenspecifiek deel gebeurt dit door de bekkenstructuren. Het definitieve ontwerp van het bekkenspecifiek deel voor het Dijle- en Zennebekken wordt daarna, samen met de andere planonderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, voorgelegd aan de CIW en vervolgens overgemaakt aan de Vlaamse Regering voor definitieve vaststelling ten laatste op 22 december 2015. Vanaf dan zal het plan te raadplegen zijn via www.dijlezennebekken.be.

Op 6 oktober vindt in Leuven een infosessie plaats over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen. De CIW en het bekkensecretariaat zullen er de plannen toelichten. De VMM zoomt in op de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Meer informatie vindt u op de website van het openbaar onderzoek.

3. Herklassering van een aantal waterlopen in het Dijle-Zennebekken afgerond


De Vlaamse Regering keurde onlangs de herklassering van waterlopen voor het Dijle-Zennebekken goed. Hierbij worden veel waterlopen van 3e categorie geherklasseerd tot waterlopen van 2e categorie. De provincies worden bijgevolg verantwoordelijk voor het beheer. Voor het Vlaams-Brabantse gedeelte werd ongeveer 172 kilometer geherklasseerd van 3e naar 2e categorie (in voege vanaf 1 december 2014). Voor het Antwerpse gedeelte van het Dijle-Zennebekken gaat het om 62 kilometer (in voege sinds 1 juli 2014).
  
A3

Er werden ook enkele verschuivingen tussen waterlopen van 1e en 2e categorie doorgevoerd. Zo werd een deel van de Weesbeek, dat beheerd werd door VMM, geherklasseerd naar 2e categorie en dus overgedragen aan de provincie Vlaams-Brabant. Het omgekeerde gebeurde voor een deel van de Woluwe.

De overdracht kadert in de Vlaamse Interne Staatshervorming. De waterloopbeheerders deden in onderling overleg voorstellen om te komen tot een efficiënter beheer van de onbevaarbare waterlopen. De rangschikking van de waterlopen bij de 1e, 2e of 3e categorie werd herbekeken aan de hand van beheersgebonden en beleidsgerichte maatstaven. Dit proces leidde ertoe dat waterlopen van categorie en dus van beheerder wijzigen. In de werkingsgebieden van polders en wateringen blijven deze besturen verantwoordelijk voor het beheer van waterlopen van 2e en 3e categorie.

Niet alleen kunnen waterlopen van categorie en dus van beheerder wijzigen, maar ook niet-geklasseerde grachten kunnen een statuut krijgen of geklasseerde waterlopen kunnen hun statuut verliezen omdat ze in de loop der jaren verdwenen of minder belangrijk zijn geworden. Hiervoor zullen de gemeenten van de provincie Antwerpen de komende maanden een openbaar onderzoek organiseren. Dankzij een recente wetswijziging (decreet van 28 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur)  hebben gemeenten nu ook de mogelijkheid om het beheer van grachten die een belangrijke rol spelen in de afvoer van hemelwater te klasseren als 'grachten van algemeen belang' en het beheer ervan over te nemen.

De laag van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) op waterinfo.be is aangepast aan de gewijzigde situatie. Ook de informatie met betrekking tot welke instantie advies moet verlenen in het kader van het toepassen van de watertoets, werd aangepast. De nieuwe VHA-kaartlagen (Arc Map) voor gans Vlaanderen vindt u op het Geopunt van Vlaanderen.

4. Landinrichtingsproject Land van Teirlinck


In 2007 kreeg de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht om een landinrichtingsproject uit te werken voor het Land van Teirlinck, een groot openruimtegebied ten zuidwesten van Brussel (Beersel en Linkebeek). Een landinrichtingsproject wil de open ruimte in een gebied versterken. Het watersysteem vormt hierbij één van de belangrijkste sturende elementen, zeker in een sterk verstedelijkte en reliëfrijke omgeving als de zuidrand van Brussel. Het landinrichtingsproject Land van Teirlinck is recent opgenomen in het project Vlaamse Rand, waarvoor de Vlaamse Regering het planprogramma landinrichting goedkeurde in het voorjaar van 2014. De bestaande landinrichtingsprojecten in de Vlaamse Rand rond Brussel zijn op die manier geïntegreerd in een breder kader waar de thematiek van het behoud en kwalitatief versterken van het open ruimtenetwerk centraal staat.

A4Voor de Kapittelbeek, een onderdeel van het integraal project Hallerbosbeken (actie BVR09_1_BBP uit het bekkenbeheerplan), werd een eerste inrichtingsplan opgemaakt. De bevoegde minister keurde dit in juli 2014 goed. Een belangrijk knelpunt hier is het Consciencepad, een wandelpad vlak naast de waterloop dat de vrije meandering van de beek verhindert en zelf vaak onder water komt te staan. Het landinrichtingsproject biedt hier een oplossing voor. Op plaatsen waar het wandelpad te dicht tegen de beek ligt, wordt het verlegd. Op andere plaatsen wordt het verbeterd. Ook de aansluitende wandel- en fietspaden worden verbeterd. Gelijktijdig wordt de oeverzone van de Kapittelbeek aangepakt. Ter hoogte van de Haakstraat wordt de Steenputbeek, een zijloop van de Kapittelbeek, terug in haar natuurlijke bedding geleid. Er zijn ook anti-erosiemaatregelen voorzien en er worden maatregelen genomen in en rond de wijk het Geer (o.a. inrichting speeltuin en pleintjes, aanleg hoogstamboomgaard). Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in het voorjaar van 2015.

Een tweede inrichtingsplan voor de Neerdorp-site is in voorbereiding. Neerdorp is een kleinere woonkern langs de Molenbeekvallei op de rand van de Zennevallei, tussen Huizingen en Lot. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM) kocht er onlangs de site van de voormalige papierfabriek. Deze site kan een scharnierfunctie vervullen tussen de grootschalige bedrijven en de kleinschalige woonkern van Neerdorp. Het inrichtingsplan wil er, aanvullend op de ontwikkeling van de bedrijvenzone door de POM, een parkzone ontwikkelen, waarin onder andere de natuurwaarden langs de Molenbeekvallei worden opgewaardeerd. Dit inrichtingsplan wordt in het najaar van 2014 ter goedkeuring voorgelegd aan de minister.

Voor een derde inrichtingsplan rond de Molenbeekvallei werd in 2013 een studie gestart: ‘Opmaak visie open ruimte Molenbeekvallei’. In deze studie werden een aantal actieplannen geformuleerd. Deze worden door VLM omgezet in concrete inrichtingsplannen. Bedoeling is deze in het voorjaar van 2015 voor te leggen aan de planbegeleidingsgroep.

5. Doortocht kanaal naar Charleroi in Halle krijgt grondige facelift


De doortocht van het kanaal naar Charleroi in Halle krijgt de komende jaren een grondige facelift. Beheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en de stad Halle ondertekenden begin juni het protocol dat de krachtlijnen daarvoor vastlegt.

De laatste globale vernieuwing van het kanaal naar Charleroi op het Vlaamse grondgebied dateert van de jaren ‘30. Toen werd het kanaal heraangelegd om schepen tot 600 ton te kunnen ontvangen. Ondanks verschillende tussentijdse aanpassingswerken, voldoet het kanaal vandaag echter niet meer aan de hedendaagse normen. Moderne schepen van 1350 ton kunnen er wel gebruik van maken, maar worden belemmerd door de beperkte afmetingen en diepgang van de vaargeul. De bruggen zijn bovendien niet aangepast aan de huidige verkeersstromen en de doorvaarthoogte onder de bruggen belet containervaart. Het kanaal kan daardoor zijn rol als belangrijke doorvoeras op het Europese waterwegennet (het zogenaamde TEN-T-netwerk) onvoldoende vervullen, terwijl de kosten voor het onderhoud van de verouderde bruggen en sluizen hoog oplopen.

A5W&Z plant nu in overleg met de stad Halle grootscheepse moderniseringswerken. De kanaalbodem wordt bijna twee meter verdiept en de vaarweg wordt verbreed tot 28 meter in het stadscentrum en onder de spoorwegbruggen en 40 meter buiten de stadskern. Ook nieuwe sluizen in Lembeek en Halle en het vervangen van de Zenneduikers onder het kanaal ter hoogte van Nederhem en de oude Zennearm in Lembeek, zijn voorzien.


De opwaardering van het kanaal moet ook de leefomgeving ten goede komen. Om de waterbeleving te versterken, wordt de Graankaai afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en in trapvorm heraangelegd. Aan de Jean Laroystraat en de Roggemanskaai komt een jaagpad voor fietsers en de Willamekaai wordt versmald tot 6 meter met daarnaast een verlaagde wandelboulevard waar mogelijk. Tussen de nieuwe sluis van Lembeek en de spoorwegbruggen worden milieuvriendelijke oevers aangelegd.

Ook de bruggen op het grondgebied van Halle worden aangepakt. Zo worden de sasbruggen en de Malheidebrug herbouwd naar een doorvaarthoogte van 7 meter. Er komen ook twee nieuwe bruggen: een vaste brug voor het wegverkeer tussen de René De Boecklaan en de Vogelpers en een voetgangersbrug in het verlengde van de huidige brug over de sporen aan de Sint-Annastraat.

De Bospoortbrug, wordt vervangen door een beweegbare tafelbrug, enkel toegankelijk voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. De werken gaan van start in 2016 en zullen elkaar stelselmatig opvolgen. Tegen 2030 zou het vernieuwde kanaal een feit moeten zijn. De totale kostprijs van de moderniseringswerken in Halle wordt geraamd op 145 miljoen euro.

6. Warmte recupereren uit rioolwater, proefproject in Leuven


Warmterecuperatie uit gemeentelijke riolering kan een mogelijkheid zijn om energie die anders verloren gaat, terug te gebruiken. In sommige riolen loopt een groot debiet aan warm water. Om te onderzoeken onder welke voorwaarden dit gebruikt kan worden als alternatieve warmtebron voor een warmtepomp is VLARIO in samenwerking met Clean Energy Invest een proefproject gestart in de stad Leuven.

A6aHet proefproject bevindt zich aan een appartementsblok van de sociale woningmaatschappij Dijledal aan de Van Wayenberghlaan. Met de onttrokken warmte wil men dit gebouw met 93 wooneenheden voorzien van verwarming en sanitair warm water. Het project krijgt Europese subsidies vanuit INNERS (INNovative Energy Recover Strategies) waarbinnen 11 Europese partners uit 6 landen, waaronder VLARIO en Aquafin, samenwerken om op de meest efficiënte manier energie te winnen binnen de stedelijke waterkringloop. Het project besteedt ook aandacht aan het juridische aspect, onder andere aan de vraag van wie de warmte is die opgewekt wordt uit de riool.

Dit INNERS-project eindigt in december 2015. In juni 2015 zal er in Brussel een slotevent plaatsvinden waar de resultaten en conclusies van alle demonstratieprojecten worden toegelicht.

7. In de kijker


A7aBekkenvoortgangsrapport 2013 gepubliceerd

Het bekkenvoortgangsrapport 2013 voor het Dijle- en Zennebekken werd recent online gepubliceerd. U vindt er toelichting bij opmerkelijke acties en projecten, meer informatie over de werking van de overlegstructuren, een overzicht van de stappen die in 2013 werden genomen ter voorbereiding van het tweede stroomgebiedbeheerplan en een overzicht van de relevante beleidsbeslissingen. Zoals steeds sluiten enkele beleidsrelevante aanbevelingen het bekkenvoortgangsrapport af.

 

 

Nieuwe portaalsite www.waterinfo.be brengt alle actuele waterinfo samen

A7bDe Vlaamse waterbeheerders lanceerden begin dit jaar waterinfo.be, een nieuwe en gedetailleerde website waar burgers en hulpdiensten alle actuele informatie over overstromingsrisico, getijden, neerslag en droogte kunnen vinden. De portaalsite waterinfo.be is technologisch zeer vooruitstrevend en bundelt informatie die nu nog op verschillende websites staat zoals overstromingsvoorspeller.be, waterstanden.be en hydronet.be.
Alle actuele waterstanden en voorspellingen voor de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen, van de Kust tot aan de Maas, en voor de Noordzee, zijn nu op één website beschikbaar. U vindt er ook de metingen van de grensstreek rond Vlaanderen.
Daarnaast biedt www.waterinfo.be de overstromings- en hydrografische kaarten aan die gebruikt worden voor de watertoets en de informatieplicht alsook de overstromingsrisico- en gevaarkaarten in uitvoering van de Overstromingsrichtlijn. Geregistreerde, professionele gebruikers, zoals hulpdiensten, krijgen extra functionaliteiten om hun gebied nog beter te kunnen bewaken. Ze krijgen ook toegang tot de permanentienummers en –kanalen van de verschillende waterbeheerders.

 

Twee nieuwe CIW publicaties

Recent bracht de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) twee nieuwe publicaties uit. In de brochure 'Integraal Waterbeleid in Vlaanderen, Samen voor een gestroomlijnd waterbeleid' leest u hoe het integraal waterbeleid er anno 2014, dus na het gewijzigde decreet Integraal waterbeleid, uitziet. Ook van de tweede waterbeleidsnota werd een toegankelijke digitale brochure opgemaakt. Beide publicaties vindt u op de website van de CIW.

CIW - Integraal Waterbeleid Dijle- en Zennebekken Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6, bus 73
3000 Leuven
Tel. 016 21 12 34
secretariaat_dijlezenne@vmm.be
» www.dijlezennebekken.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.