Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Dijle- en Zennebekken > Nieuwsbrief bekken > Dijle- en Zennebekken Nieuwsbrief > Nr 12, januari 2016
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 12, januari 2016

Nieuwsbrief Dijle- en Zennebekken


CIW - Integraal Waterbeleid Dijle- en Zennebekken
Nieuws uit het Dijle- en Zennebekken
Nr 12, januari 2016
Inhoud
  1. Vaststelling stroomgebiedbeheerplan brengt integraal waterbeleid in het Dijle-Zennebekken dichterbij
  2. Signaalgebieden Keerbergen definitief beschermd via GRUP Dijlevallei
  3. Eerste wateruitvoeringsprogramma goedgekeurd
  4. Integraal project IJse opgestart
  5. Grensoverschrijdend wateroverleg Dijle en Laan
  6. Openleggen Binnen-Dijle aan de Mechelse Zandpoortvest
  7. In de kijker
1. Vaststelling stroomgebiedbeheerplan brengt integraal waterbeleid in het Dijle-Zennebekken dichterbij


Op vrijdag 18 december stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Schelde en Maas vast. De stroomgebiedbeheerplannen formuleren maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren. Het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde.


Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021 bekkenspecifiek Dijle-ZennebekkenBekkenspecifieke deel trekt de kaart van gebiedsgerichte werking

In het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken zijn 2 speerpuntgebieden en 11 aandachtsgebieden aangeduid. De komende jaren staan hier heel wat initiatieven op stapel om de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water te halen.

De speerpuntgebieden in het Dijle-Zennebekken zijn IJse en Laan. In deze afstroomgebieden wordt tegen 2021 de goede waterkwaliteit nagestreefd. Voor de aandachtsgebieden - Dijle I, II, V en VI, Getijdedijle & Getijdezenne, Weesbeek, Leibeek-Laakbeek, Zuunbeek, Voer, Woluwe en Nethen - wordt naar een goede waterkwaliteit in 2027 gestreefd.

De visie en de geplande acties voor elk van deze gebieden kunt u nalezen in het bekkenspecifieke deel.


Samen voor een goede watertoestand

Om de doelstellingen in de speerpunt- en aandachtsgebieden te kunnen halen, is de medewerking van alle betrokken actoren een absolute noodzaak.

Het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken brengt alle partners in de speerpuntgebieden bijeen om via integrale projecten samen aan een goede waterkwaliteit te werken.


Raadpleeg de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

Meer informatie over de stroomgebiedbeheerplannen en de plannen zelf zijn te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.

Ook de overwegingsdocumenten waarin u kan nagaan op welke manier opmerkingen en adviezen in overweging genomen werden, zijn beschikbaar via de website van het openbaar onderzoek www.volvanwater.be.

2. Signaalgebieden Keerbergen definitief beschermd via GRUP Dijlevallei


Van twee signaalgebieden uit Keerbergen werd de harde bestemming eind oktober 2015 gewijzigd. Het gebied Kerkebergen had als gewestplanbestemming ‘gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’ en werd deels herbestemd naar bouwvrij agrarisch gebied en deels naar natuurgebied. Het gebied Wolvenberg-Broekelei was woonuitbreidingsgebied en voor een klein deel woongebied en kreeg de bestemming natuurgebied.

In maart 2013 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in de Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden. Met dit RUP wil de Vlaamse overheid de natuur- en landbouwwaarde van het gebied verder versterken en ontwikkelen. De opmaak van dit GRUP groepeert een aantal gebiedsgerichte processen, waaronder het sigmaproject Bovendijle (zie vorige nieuwsbrief) en de signaalgebieden Kerkebergen en Wolvenberg-Broekelei, beide gelegen in Keerbergen.

Signaalgebieden Gewestplan en RUP

In kader van de actie ‘Toetsing signaalgebieden’ hebben de bekkenstructuren van het Dijle-Zennebekken en de CIW voor deze signaalgebieden een vervolgtraject voorbereid dat op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd. De harde bestemmingen van de signaalgebieden Kerkebergen en Wolvenberg-Broekelei waren niet compatibel met het overstromingsgevoelig karakter ervan en beide gebieden moesten een andere bestemming krijgen. Met het GRUP Dijlevallei kon de Vlaamse overheid deze vervolgstappen realiseren.

De Vlaamse Regering stelde het GRUP definitief vast op 30 oktober 2015. Het kan geraadpleegd worden op de website van Ruimte Vlaanderen.

Meer informatie over signaalgebieden vindt u op www.signaalgebieden.be.

3. Eerste wateruitvoeringsprogramma goedgekeurd


De algemene bekkenvergadering van het Dijle-Zennebekken keurde op 10 november het bekkenspecifieke deel van het eerste wateruitvoeringsprogramma (WUP) goed.

RapportHet WUP 2015 rapporteert over de uitvoering van de bekkenbeheerplannen in 2014 en 2015 en vervangt de vroegere bekkenvoortgangsrapporten. Ook de advisering van de investeringsprogramma’s door de bekkenbesturen en een stand van zaken van de signaalgebieden zijn in het WUP 2015 geïntegreerd. Met dit eerste WUP wordt de planperiode van de bekkenbeheerplannen afgesloten. Het volgende WUP zal over de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 rapporteren.

Het bekkenspecifieke deel van het WUP kan geraadpleegd worden op de website van het Dijle-Zennebekken.

4. Integraal project IJse opgestart


In september 2015 startte het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken met het integraal project IJse. De IJse werd als speerpuntgebied aangeduid omdat de goede toestand er haalbaar lijkt tegen 2021. Toch moeten nog heel wat knelpunten opgelost worden.

IJseDe Vlaamse Milieumaatschappij bracht alle beschikbare gegevens over de IJse samen, analyseerde ze en bracht zo de huidige toestand van de IJse en de resterende knelpunten in kaart. De IJse heeft momenteel een matige waterkwaliteit. Vooral afstroom van de autosnelwegen, resterende lozingen van afvalwater en verdunning, erosie, veelal matige tot slechte structuurkwaliteit en de aanwezigheid van een aantal resterende vismigratieknelpunten vormen nog belangrijke knelpunten.

Integraal project IJseMet het integraal project IJse wil het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken samen met de betrokken actoren het afstroomgebied van de IJse op een integrale manier benaderen, de verschillende initiatieven op elkaar afstemmen en zo komen tot win-winsituaties en een snellere uitvoering op het terrein.

Op 10 september vond de opstartvergadering plaats en op 19 november een tweede vergadering. De actuele toestand van de IJse, de nog aan te pakken knelpunten en de geplande projecten van alle betrokken partners (o.a. gemeenten, provincie, Vlaamse administraties, regionaal landschap) werden er besproken.

5. Grensoverschrijdend wateroverleg Dijle en Laan


In 2015 kwamen de Vlaamse en de Waalse waterbeheerders twee keer samen rond de grensoverschrijdende Dijle, Laan en zijlopen. De bekkensecretariaten van het Dijle-Zennebekken en het Demerbekken zorgden samen met Contrat de Rivière Dyle-Gete voor de coördinatie. De betrokkenen wisselden informatie uit en bespraken enkele concrete dossiers. Deze samenwerking bleek erg nuttig en zal in de toekomst worden verder gezet.

Kaart


Waterbeheer en -kwantiteit

Een eerste overleg stond in het teken van waterbeheer en waterkwantiteit. De Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie Waals-Brabant zullen samen de grote waternavel bestrijden. Deze uitheemse waterplan tierde welig in de Grande Marbaise, een grensoverschrijdende zijloop van de Dijle in Sint-Agatha-Rode, maar door gerichte actie van de VMM is de situatie hier ondertussen onder controle.

Verder werden er afspraken gemaakt over het toelaten van kano- en kajakvaart op het deel van de Dijle dat de gewestgrens volgt tussen Ottenburg en Florival. Deze afspraken kaderen binnen de overeenkomst voor kanovaart die door VMM voor de volledige Dijle voorbereid wordt met alle betrokken actoren.

Ook de overstromingsproblematiek langs de Dijle kwam aan bod. Door de VMM wordt in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven een extensief beheer gevoerd. De rivier kan hier ongestoord meanderen en staat in contact met zijn natuurlijke overstromingsvlakte. In Wallonië is een groot deel van de vallei sterk geürbaniseerd met veel intensieve landbouw en zijn er weinig mogelijkheden om de Dijle vrij te laten meanderen en overstromen. Er zal nagegaan worden of tussen Waver en de taalgrens een gelijkaardig extensief beheer van de Dijle als in Vlaanderen mogelijk is. Daarnaast voorzien Wallonië en de provincie Waals-Brabant verschillende gecontroleerde overstromingsgebieden in het stroomopwaartse deel van het bekken, wat een positief effect zal hebben op de waterafvoeren in Vlaanderen.


Waterkwaliteit

Waterkwaliteit was de focus van het tweede overleg. De resultaten van kwaliteitsmetingen in de gewestgrensoverschrijdende Dijle en Laan werden uitgewisseld. De evolutie van de waterkwaliteit en de doelstellingen voor deze waterlopen in de planperiode 2016-2021 kwamen aan bod. Elk gewest stelde heel wat acties en maatregelen voor om deze doelstellingen te bereiken. Werken in Wallonië, zoals de uitbreiding of ingebruikname van waterzuiveringsinstallaties, hebben een duidelijk positief effect op de waterkwaliteit van het Vlaamse deel van Dijle en Laan.

Ook vismigratie kwam aan bod. De Dijle en de Laan zijn in Vlaanderen al volledig migratievrij, maar in Wallonië bevinden zich nog verschillende belangrijke knelpunten. Er wordt nagegaan welke knelpunten prioritair moeten weggewerkt worden.

6. Openleggen Binnen-Dijle aan de Mechelse Zandpoortvest

In de zomer van 2016 starten Waterwegen en Zeekanaal NV - de beheerder van de Dijle in en rond Mechelen - en de stad Mechelen met het openleggen van de Binnen-Dijle aan de Zandpoortvest. De Zandpoortvest zal er visueel en ruimtelijk wel bij varen.

Binnen-Dijle aan de Mechelse ZandpoortvestBij de heraanleg van de kleine ring, eind jaren 1970, werd de Binnen-Dijle aan de Zandpoortvest ingekokerd om er wegen en een parking aan te leggen. Nu wordt ze terug open gelegd en krijgt het plein een groene invulling waarlangs het aangenaam vertoeven wordt. De huidige parking verdwijnt, maar wordt gecompenseerd door extra parkeerplaatsen verderop.

De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het openleggen van de Binnen-Dijle is ingediend. Dit voorjaar zullen alvast enkele nutsleidingen op en naast het terrein verplaatst worden. Als alles vlot verloopt, starten de eigenlijke werken deze zomer. Ze zullen een half jaar duren. De hinder zal beperkt zijn. De totale kostprijs wordt geraamd op 1,8 miljoen euro. Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Mechelen zullen elk de helft van de kosten dragen.

7. In de kijker


VMM publiceert nieuwe versie boek ‘De Dijle in Leuven, een vloek en een zegen’

De Dijle in Leuven, een vloek en een zegenOnlangs bracht de Vlaamse Milieumaatschappij een actualisatie uit van het boek ‘De Dijle in Leuven, een vloek en een zegen’. Het boek geeft een overzicht van meer dan 120 jaar waterbeheersing in de Dijlevallei. In plaats van strakke waterbouwkundige oplossingen met kunstmatige wachtbekkens, is de eeuwenoude functie van de natte valleigronden langs de Dijle stroomopwaarts van Leuven als natuurlijke overstromingszone hersteld. Hiermee is pionierswerk geleverd voor een ecologisch beheer van waterlopen in Vlaanderen. Aanpak van overstromingsschade en natuurherstel worden hier maximaal op elkaar afgestemd.

Het nieuwe boek besteedt aandacht aan meerlaagse waterveiligheid, de nieuwe visie op omgaan met overstromingen. Ook de recente projecten rond het herwaarderen van de Dijle en de Voer in de stadskern komen aan bod. Die projecten dragen bij tot de bescherming tegen overstromingen en brengen de bewoners opnieuw in contact met de waterlopen. Het boek kan gedownload worden op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.


Hoogwater zonder kater: overstromingsschade vermijden via meerlaagse waterveiligheid

Vlaanderen is gevoelig voor overstromingen en de steeds toenemende bebouwing en klimaatverandering doen de kans op een overstroming toenemen. Op 16 november 2015 organiseerde de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) daarom een symposium over meerlaagse waterveiligheid in Vlaanderen en over hoe lokale besturen hieraan kunnen meewerken.

Om de waterveiligheid te verhogen moeten we zowel inzetten op maatregelen die ons beschermen tegen overstromingen, op maatregelen die de schade beperken, als op maatregelen die ervoor zorgen dat we voorbereid zijn als een overstroming zich voordoet. Een waterveiligheid die bestaat uit meerdere lagen – protectie, preventie én paraatheid - kan de risico’s het sterkst terugdringen. Cruciaal hierbij is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Waterbeheerders, crisis- en hulpdiensten, de bouw- en verzekeringssector, maar ook burgers kunnen en moeten actie ondernemen om de overstromingsrisico’s te beperken.

Hoog water zonder kater

Tijdens het CIW-symposium over meerlaagse waterveiligheid werden ook enkele projecten uit het Dijle-Zennebekken voorgesteld. Het project rond overstromingsresistent verbouwen in Beersel (zie vorige nieuwsbrief), een mooi voorbeeld van de combinatie van preventie en paraatheid, werd toegelicht. Ook de gerealiseerde vervolgstappen voor de signaalgebieden in Keerbergen (een voorbeeld van preventie, zie hoger) kwam aan bod.

Tijdens het symposium werd ook een sensibiliseringsfilmpje ‘hoog water zonder kater’ gelanceerd. Bekijk het filmpje en lees de uitleg op de website van de CIW. U vindt er ook de presentaties van het symposium.


Pesticidenvrij ontwerpenVMM publiceert nieuwe leidraad pesticidenvrij ontwerpen

Sinds 1 januari 2015 beheren alle openbare diensten (zoals gemeenten, maar ook scholen, zorginstellingen,...) hun terreinen pesticidenvrij. Ook voor bedrijven geldt een beperking op het pesticidengebruik. Wie een terrein bezit of beheert - of dat nu een tuin, een park, een bedrijfsvestiging of een hele gemeente is - moet dit terrein ook onderhouden. Maar hoe doet u dat het best ‘pesticidenvrij beheren’? U vindt allerlei aanbevelingen en tips in de nieuwe leidraad voor ontwerp en aanleg 'Pesticidenvrij ontwerpen' van de VMM. Op de website www.zonderisgezonder.be kan iedereen, ook particulieren, allerlei nuttige informatie en tips terugvinden om het gebruik van pesticiden te verminderen.


Code goede praktijk bagger- en ruimingsspecie en code goede natuurpraktijk voor waterlopen

In 2015 werden twee nieuwe codes van goede praktijk goedgekeurd die te maken hebben met het beheer en onderhoud van waterlopen. De code van goede natuurpraktijk voor waterlopen, werd op 10 juli goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie werd op 5 november door minister Schauvliege goedgekeurd.

Tijdens twee infomomenten informeerde de CIW de waterbeheerders over de nieuwe codes van goede praktijk en illustreerde ze de praktische toepassing ervan. Beide codes en de presentaties vindt u op de website van de CIW.


Waalse en Brusselse waterbeheerplannen

De Waalse stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen lagen tot 8 januari 2016 in openbaar onderzoek. De CIW bracht een gecoördineerd Vlaams advies uit bij deze plannen. Het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken gaat graag in op de vraag van Wallonië om de grensoverschrijdende samenwerking te intensifiëren.

Het Brusselse waterbeheerplan 2016-2021 ligt nog tot 31 mei 2016 in openbaar onderzoek. U kunt het plan raadplegen op de website van Leefmilieu Brussel. Ook bij het Brusselse waterbeheerplan zal de CIW een gecoördineerd Vlaams advies uitbrengen. Het bekkensecretariaat werkt hieraan mee.

CIW - Integraal Waterbeleid Dijle- en Zennebekken Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6, bus 73
3000 Leuven
Tel. 016 21 12 34
secretariaat_dijlezenne@vmm.be
» www.dijlezennebekken.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.