Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Dijle- en Zennebekken > Nieuwsbrief bekken > Dijle- en Zennebekken Nieuwsbrief > Nr 7, oktober 2013
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 7, oktober 2013

Nieuwsbrief Dijle- en Zennebekken


CIW - Integraal Waterbeleid Dijle- en Zennebekken
Nieuws uit het Dijle- en Zennebekken
Nr 7, oktober 2013
Inhoud
 1. Barebeek geruimd in dierenpark Planckendael
 2. VMM in actie op Rock Werchter
 3. Waterlopen weer zichtbaar in Leuven
 4. Vervolgtraject actie toetsing signaalgebieden
 5. In de kijker
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Barebeek geruimd in dierenpark Planckendael


Lange tijd werd huishoudelijk afvalwater rechtstreeks en ongezuiverd in de Barebeek en haar zijlopen geloosd. Een sterk verontreinigde beek was het gevolg. Het zuiveringsstation van Melsbroek en de zuivering van het afvalwater door de luchthaven van Zaventem zorgden de voorbije jaren echter voor een merkbare verbetering. Kwaliteitsmetingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tonen aan dat de biologische kwaliteit in de bovenlopen van de Barebeek van zeer slecht naar matig evolueerde. Onder andere de uitbreiding van het zuiveringsstation van Zemst en een grondige slibruiming moeten voor een verdere verbetering zorgen.

In het voorjaar van 2013 ruimde de VMM de zuidelijke arm van de Barebeek ter hoogte van het dierenpark Planckendael. Over een lengte van 900 m werd 2.750 m³ verontreinigd slib geruimd. De ruiming gebeurde vanop de waterloop om de hinder in het park te beperken en de waardevolle bomen en struiken rond de waterloop maximaal te behouden. Met de ruiming van verontreinigd slib komt in de bedding van de Barebeek een nieuw ecologisch evenwicht tot stand. Dat biedt herstelkansen voor waterdieren en –planten. Een gezondere waterloop in Planckendael verhoogt bovendien de aantrekkelijkheid van het dierenpark dat zelf al een zuiveringsstation bouwde.

 A1

 

2. VMM in actie op Rock Werchter


Om de impact van publieksevenementen op omliggende beken en rivieren na te gaan, voert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tijdens de zomer extra meetcampagnes uit. Gedurende Rock Werchter produceren de meer dan 85.000 aanwezigen evenveel afvalwater als een grote Vlaamse stad. De VMM stelde in haar analyses van 2012 en de jaren ervoor vast dat het vierdaagse festival en de dagevenementen voor en na het festival, een grote impact hebben op de waterkwaliteit. Zo maakte Rock Werchter de Binnenbeek in 2012 vrijwel zuurstofloos met een gehalte van 0,3 mg zuurstof per liter, waar de normale waarden er tussen 6 en 12 mg/l liggen.

A2Om de milieu-impact te beperken, werkte de VMM in samenspraak met de organisatoren en de gemeentes een pakket maatregelen uit. De voorbije jaren werd het meeste sanitair afvalwater al afgevoerd naar zuiveringsstations. In 2013 werd het overige afvalwater van het festivalterrein ook verzameld en verwerkt in een mobiele zuiveringsinstallatie. Extra urinoirs en opvangvoorzieningen voor afvalwater maakten de campings niet alleen aangenamer, maar ook milieuvriendelijker.
Lang nog niet alle knelpunten zijn opgelost, maar de verbeteringen zijn duidelijk. In 2013 bleef de daling van het zuurstofgehalte ‘beperkt’ tot 3,7 mg/l en ook de geleidbaarheid, waarmee de aanwezigheid van verontreiniging wordt weergegeven, piekt niet meer zo extreem als vorige jaren.

In samenspraak met de festivalorganisatoren, gemeentes en campinguitbaters wordt verder gewerkt aan verbeteracties.

3. Waterlopen weer zichtbaar in Leuven


Genieten van de Dijle in het Klaverpark

Op 5 juli 2013 werd het Klaverpark in Leuven officieel ingehuldigd. Het Klaverpark is het sluitstuk van een stadvernieuwingsproject waarbij de Dijle, die zoals vele waterlopen in steden overwelfd of ingebuisd werd omwille van (geur)overlast, terug een prominente plaats krijgt in het stadsbeeld.

A3aWaar nu het Klaverpark ligt, stond niet lang geleden de vervallen drankencentrale ‘Terclavers’ die letterlijk op de Dijle was gebouwd. Toen die plaats moest ruimen voor een nieuw appartementencomplex, namen de stad Leuven en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de gelegenheid te baat om ruimte te creëren voor recreatie én voor de rivier. De overwelving over de Dijle werd weggehaald en langs de oeverzone werd een nieuw park aangelegd met een zwevend zomerterras waarop je de waterloop vanuit een heel ander perspectief ziet. Langs de oevers werden treden aangelegd die bij hoogwater onder water kunnen staan. Zo wordt overstroombare ruimte in Leuven gewonnen, zonder in te boeten aan waterveiligheid. Bovendien krijgt de Leuvenaar meer voeling met deze levende waterloop.

De aanleg van het Klaverpark werd gefinancierd door de VMM en het Europese Interreg-project ‘FloodResilienCity’ (FRC).

Ook op verschillende andere plaatsen in Leuven wordt de Dijle opgewaardeerd. In 2011 werden bijvoorbeeld de Dijleterrassen aan de Dirk Boutslaan ingehuldigd. Verschillende Leuvense stadsvernieuwingsprojecten, zoals Janseniushof, Sluispark en Tweewaters, geven de Dijle een prominente rol. Ter hoogte van de ziekenhuissite in de Brusselsestraat (project Hertogeneiland) zal een deel van de Dijle opnieuw opengelegd worden. Het Dijlepad, een voet- en fietspad door Leuven, krijgt met elk nieuw project verder vormt en versterkt de band van de Leuvenaar met de Dijle.

De verbeterde waterkwaliteit van de Dijle zorgt ook voor meer ‘leven’ in de stad. Onlangs waagde de bever zich tot in het stadscentrum. Via een steenbestorting aan de Dijlemolens wordt het voor vissen opnieuw makkelijker gemaakt om de Dijle op te zwemmen.


Ook de Voer binnenkort in een open bedding

Ook de Voer wordt binnenkort weer zichtbaar in Leuven. Momenteel is er in de stad zelf nergens een spoor van de Voer te bespeuren maar door de heraanleg van de Kapucijnenvoer zal de A3bwaterloop over enkele honderden meters opnieuw in open bedding kunnen stromen. De Voer zal hiervoor verlegd worden naar de kant van het oude slachthuis, waar ook een kaai met banken langs de oever aangelegd wordt. Aan de andere kant wordt tussen de Voer en de nieuw aan te leggen weg voor doorgaand verkeer een parkje voorzien en aan de ingang van de Slachthuisstraat is een brede brug over de Voer gepland met een pleintje.

Samen met het openleggen van de Voer worden ook rioleringswerken uitgevoerd op de Kapucijnenvoer en zijstraten. Het project is een samenwerking tussen stad Leuven, VMM en Aquafin. Het einde van de werken is voorzien eind 2014.

 

4. Vervolgtraject actie toetsing signaalgebieden


In navolging van de oefening 'toetsing signaalgebieden' van de bekkenbesturen, besliste de Vlaamse Regering in haar aanpak tegen wateroverlast om de signaalgebieden die aangeduid werden in de bekkenbeheerplannen aan een verdergaande analyse te onderwerpen.

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied, ...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.

De analyse gaat na wat de impact op het waterbergend vermogen is bij ontwikkeling van het gebied en hoe een negatieve impact kan vermeden worden. Als blijkt dat het waterbergend vermogen afneemt ten gevolge van de ontwikkeling, dan zal de manier waarop het signaalgebied ontwikkeld wordt aan bijkomende voorwaarden moeten voldoen of zal een nieuwe invulling voor het gebied gezocht worden. Om ervoor te zorgen dat bepaalde gebieden zich niet ontwikkelen vooraleer de analyse gevoerd werd, is ook de mogelijkheid tot bewarend beleid ingevoerd.

A4

De CIW zal per signaalgebied een voorstel voor verdere aanpak (startbeslissing) aan de Vlaamse Regering voorleggen. Indien van toepassing, wordt aangegeven welke instrumenten ingezet worden, wie de initiatiefnemer is en welke de eventuele nabestemmingsopties zijn.

De CIW zal tegen eind 2013 een voorstel voor verdere aanpak voorleggen voor alle signaalgebieden die door de verschillende bekkenbesturen getoetst werden vóór 28/02/2013. Voor het Dijle-Zenne bekken gaat het meer specifiek om de volgende gebieden:

 • Woonuitbreidingsgebied Barebeek (Zemst)
 • Kalvenne (Tremelo)
 • Woonuitbreidingsgebied Nonnelanden (Aarschot)
 • Woonuitbreidingsgebied Gijmelberg (Aarschot)
 • Wolvenberg-Broekelei (Keerbergen)
 • Kerkebergen (Keerbergen)
 • Stevinistenkerk (Gooik)

Daarnaast werden in 2013 het signaalgebied Langendonk (Kampenhout) en de signaalgebieden Weines, Nieuwe Molen en Neerhoeve in Putte getoetst door het bekkenbestuur. Een voorstel voor de verdere aanpak van deze signaalgebieden wordt in de eerste helft van 2014 verwacht.

Meer info op www.signaalgebieden.be

5. In de kijker


Bekkenvoortgangsrapport 2012 gepubliceerd

A5
Het bekkenbestuur van het Dijle-Zennebekken stelde op 1 juli het bekkenvoortgangsrapport 2012 vast. Dit rapport informeert u naar goede gewoonte over de stand van zaken van de uitvoering van het bekkenbeheerplan. Zo werd in 2012 door de aanleg van de vistrap in Rotselaar de laatste belangrijke hindernis op de Dijle weggewerkt. Ook in Overijse werd, via een visheveltrap, een belangrijk vismigratieknelpunt weggewerkt en is de IJse weer prominent aanwezig op het vernieuwde Stationsplein. In het kader van het Sigmaplan, erosiebestrijding en waterzuivering werden in 2012 eveneens belangrijke stappen gezet. 

Daarnaast vindt u in het rapport informatie over de werking van de bekkenstructuren, aanbevelingen vanuit het bekkenbestuur, de relevante beleidsbeslissingen en de stand van zaken van de voorbereiding van de volgende waterbeheerplannen.

U kunt het bekkenvoortgangsrapport 2012 raadplegen op de website van het Dijle-Zennebekken: www.integraalwaterbeleid.be .

 

Infovergadering wijzigingen decreet Integraal Waterbeleid voor lokale besturen op 9 oktober te Leuven

Op 19 juli 2013 bekrachtigde de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid met onder meer aanpassingen aan de planning en de organisatie van het integraal waterbeleid. De wijzigingen beogen een vereenvoudiging en willen de transparantie verhogen.

Zo wordt het deelbekkenniveau in het bekkenniveau geïntegreerd waardoor de waterschappen als afzonderlijke overlegstructuur verdwijnen. Om de lokale betrokkenheid te garanderen worden de bekkenbesturen opgesplitst in een algemene bekkenvergadering, waar alle lokale besturen deel van uit maken, en een bekkenbureau. Van beide organen is de provinciegouverneur voorzitter en de bekkencoördinator secretaris. Het bekkenbureau staat in voor de voorbereiding van het integraal waterbeleid in het bekken. De ruimere algemene bekkenvergadering volgt het werk van het bekkenbureau op en bekrachtigt de adviezen, voorstellen en conclusies.

Ook de plannen worden sterk vereenvoudigd: het bekkenbeheerplan Dijle-Zenne wordt geïntegreerd in het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.

Om de nieuwe structuren toe te lichten, organiseert het bekkensecretariaat een infovergadering voor de lokale besturen op woensdag 9 oktober in het VAC te Leuven. Ook de betrokkenheid van de gemeenten en het lopende proces voor de voorbereiding van de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen worden verduidelijkt. In het najaar gaan de nieuwe structuren dan effectief van start.

CIW - Integraal Waterbeleid Dijle- en Zennebekken Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6, bus 73
3000 Leuven
Tel. 016 21 12 34
secretariaat_dijlezenne@vmm.be
» www.dijlezennebekken.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.