Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > Nieuwsbrief bekken > Leiebekken Nieuwsbrief > Nr 3, maart 2016
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 3, maart 2016

Nieuwsbrief Leiebekken


CIW - Integraal Waterbeleid Leiebekken
Nieuws uit het Leiebekken
Nr 3, maart 2016
Inhoud
  1. Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 vastgesteld
  2. Eerste wateruitvoeringsprogramma goedgekeurd
  3. Het Seine–Scheldeproject, een stand van zaken
  4. Beveiliging Rosdambeek tegen wateroverlast
  5. Gecontroleerde overstromingsgebieden op de Heulebeek, Mandel en Hulstebeek
  6. In de kijker
1. Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 vastgesteld


Op 18 december 2015 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Schelde en Maas vast. De plannen bepalen welke maatregelen en acties Vlaanderen zal nemen om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren. Het bekkenspecifieke deel voor het Leiebekken maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde.


Cover publicatie Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021Focus op gebiedsgerichte werking

In het Leiebekken is de Heulebeek aangeduid als aandachtsgebied. In aandachtsgebieden streven we naar een goede toestand tegen 2027. Omdat het effect van maatregelen op het terrein soms pas na enige tijd zichtbaar is, intensifiëren we in deze gebieden de gebiedsgerichte werking, zodat we er op termijn een goede toestand halen.

Om de goede toestand in de Heulebeek te kunnen halen, is de medewerking van alle betrokken actoren een absolute noodzaak. Het bekkensecretariaat Leiebekken brengt alle partners bij elkaar om samen aan een goede waterkwaliteit in het aandachtsgebied te werken.

De visie en de geplande acties voor de Heulebeek en voor andere gebieden in het bekken kunt u nalezen in het bekkenspecifieke deel.


Extra aandacht voor aanpak wateroverlast

Ook de aanpak van wateroverlast is belangrijk in het Leiebekken. Er zijn acties gepland voor extra bergingscapaciteit, een betere bescherming van bestaande gebouwen en de verzekering van voldoende afvoercapaciteit. Zo zullen er meerdere bufferbekkens aangelegd worden, wordt de aanleg van een waterkering langs de Gaverbeek I en II onderzocht, krijgt de Heulebeek beschermingsdijken met maximaal behoud van de bergingscapaciteit van de vallei en wordt een nieuwe stuw en pompgemaal gebouwd op de Rosdambeek.


Raadpleeg de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

Meer informatie over de stroomgebiedbeheerplannen en de plannen zelf zijn te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.

De overwegingsdocumenten waarin u kunt nagaan op welke manier opmerkingen en adviezen in overweging genomen werden, vindt u op de website van het openbaar onderzoek www.volvanwater.be.

2. Eerste wateruitvoeringsprogramma goedgekeurd


Wateruitvoeringsprogramma 2015De algemene bekkenvergadering van het Leiebekken keurde op 10 november het bekkenspecifieke deel van het eerste wateruitvoeringsprogramma (WUP) goed.

Het WUP 2015 rapporteert over de uitvoering van de bekkenbeheerplannen in 2014 en 2015 en vervangt de vroegere bekkenvoortgangsrapporten. Ook de advisering van de investeringsprogramma’s door de bekkenbesturen en een stand van zaken van de signaalgebieden zijn in het WUP 2015 geïntegreerd. Met dit eerste WUP wordt de planperiode van de bekkenbeheerplannen afgesloten. Het volgende WUP zal over de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 rapporteren.

Het bekkenspecifieke deel van het WUP kan geraadpleegd worden op de website van het Leiebekken.

3. Het Seine–Scheldeproject, een stand van zaken


De vaarweg tussen Seine en Schelde verbeteren, dat is waar Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen samen aan werken in het Europees project Seine-Schelde. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. Door het project wordt de binnenvaart een volwaardig alternatief voor het goederenvervoer op de weg.

Nieuwe bruggen over de Leie in Harelbeke en Wervik zijn in aanbouw in functie van de toekomstige containervaart. Harelbeke krijgt ook een nieuwe sluis met vispassage. In het Seine-Schelde project gaat immers veel aandacht naar rivierherstel. Meer informatie over het project Seine-Schelde is te vinden op de website www.seineschelde.be.

In Vlaanderen wordt het Seine-Scheldeproject getrokken door Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z;), in samenwerking met heel wat betrokken partners.


Nieuwe Hoge Brug in Harelbeke

Op zaterdag 23 januari 2016 werd de nieuwe Hoge Brug in Harelbeke in zijn definitieve positie geplaatst. De nieuwe brug heeft een vrije doorvaarthoogte van 7 meter. De oude brug werd al begin 2015 afgebroken waardoor het centrum van Harelbeke een jaar lang in twee verdeeld was. De nieuwe brug kwam in verschillende delen via de Leie vanuit Gent naar Harelbeke en werd op een nieuw kaaiplateau samen gelast tot één geheel.

Foto plaatsing nieuwe brugTijdens de werken, die een volledige dag duurden, werd het scheepvaartverkeer onderbroken. W&Z; en het ondernemersforum Leie Noord nodigden de buurtbewoners uit om hun nieuwe brug te verwelkomen en de installatie – een technisch hoogstandje – van dichtbij te volgen. Bekijk het time-lapse filmpje van de plaatsing van de brug.

De brug wordt zo snel mogelijk opengesteld voor het verkeer. Wellicht gebeurt dat eind maart.


Bouwwerken nieuwe brug te Wervik gestart

Ook met de bouw van de nieuwe brug in Wervik is begin dit jaar gestart. Volgens de huidige planning zal de nieuwe brug in het voorjaar van 2017 klaar zijn. De oude wordt nadien afgebroken.

W&Z; en de stad Wervik organiseerden op 29 januari 2016 een informatiemarkt. Bewoners kregen een zicht op de Leiewerken en konden met hun vragen terecht bij medewerkers van W&Z; en de stad.


Foto sluis HarelbekeBouwwerken tijdelijke sluis te Harelbeke gestart

Om de komst van langere schepen met grotere ladingen mogelijk te maken, krijgt Harelbeke ook een nieuwe sluis en stuw. In mei 2015 werd hiervoor een tijdelijke stuw geïnstalleerd. Ondertussen zijn de sloopwerkzaamheden van de huidige stuw zo goed als afgerond en zijn de werken voor de aanleg van een tijdelijke sluis begonnen.


Opstart bouw- en renovatiewerken te Sint-Baafs-Vijve verwacht

De bouw van een nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve zit in de ontwerpfase en zal waarschijnlijk in de loop van 2016 aanbesteed zijn. Tijdens de bouw van de nieuwe sluis wordt ook de stuw op de oude Leiearm gerenoveerd. De vispassage wordt momenteel nog ontworpen in samenwerking met het Waterbouwkundig Labo en in samenspraak met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. De aanleg zelf is voorzien op het einde van de werken, in 2017.

4. Beveiliging Rosdambeek tegen wateroverlast


Op 10 augustus 2015 startten Waterwegen en Zeekanaal NV en de provincie Oost-Vlaanderen met de werken op de Rosdambeek om het overstromingsrisico in Sint-Denijs-Westrem en Sint-Martens-Latem te verkleinen.

Het water van de Rosdambeek vloeit in normale omstandigheden af naar de Leie. Maar wanneer het waterpeil in de Leie te hoog staat, kan het water van de Rosdambeek niet meer in de Leie stromen en is er zelfs opstuwing in de omgekeerde richting van Leiewater in de Rosdambeek. Dat veroorzaakt overstromingen. Een hoog waterpeil op de Leie is voelbaar tot in de omgeving van Hooglatem in Sint-Martens-Latem, ongeveer 3,5 kilometer van de monding van de Rosdambeek.

Om hieraan te verhelpen, wordt een afsluitconstructie aan de monding van de Rosdambeek gebouwd en wordt de oever van de Rosdambeek plaatselijk verlaagd. Als de afsluitconstructie dicht staat, zal het wateroverschot in de beek overstorten in een buffervijver. Een pomp zal het water vanuit de buffervijver naar de Leie overpompen.

Het einde van de werken is voorzien tegen december 2016.

Kaart

5. Gecontroleerde overstromingsgebieden op de Heulebeek, Mandel en Hulstebeek


Om wateroverlast te beperken, bouwde de provincie West-Vlaanderen, samen met de betrokken gemeenten, twee bufferbekkens: één langs de Heulebeek in Moorslede en één langs de Mandel in Staden. Een derde gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) wordt binnenkort voorzien op de Hulstebeek.

Een verdere uitbouw van de waterbeheersingsinfrastructuur in het Leiebekken blijft noodzakelijk om kritieke overstromingen tijdens periodes van hoogwater te beperken. Dit werd nog maar eens duidelijk toen een actieve neerslagzone in het weekend van 15 januari over een groot deel van België trok. Heel wat regio’s kregen langere periodes van hevige neerslag te verwerken met een erg hoge waterstand op de waterlopen tot gevolg. In het Leiebekken zijn er geen overstromingen geweest. De huidige waterbeheersingsinfrastructuur heeft zeker zijn nut bewezen.


Heulebeek

Door de aanleg van het bufferbekken op de Heulebeek in Dadizele (Moorslede) kan er bij extreme weersomstandigheden tot 23.200 m³ water gebufferd worden. Bij hoge waterstanden vult het bekken naast de Heulebeek zich via een overloopzone van de oever. Als de waterstand in de beek opnieuw lager is, stroomt het water via een uitstroomconstructie uit het bekken, terug in de beek. Om spontane ecologische ontwikkeling te bevorderen, is het GOG aangelegd met zachte hellingen en enkele waterplassen die permanent water bevatten. Een nieuw brugje over de Heulebeek maakt een verbinding tussen de wijk Kapelleveld en het projectgebied waardoor een zachte recreatiezone ontstaat.


Mandel

Het GOG langs de Mandel in Oostnieuwkerke (Staden) kan bij extreme weersomstandigheden tot 25.700 m³ water bufferen en in droge periodes dienst doen als spaarbekken. Het water wordt als beregeningswater ter beschikking gesteld voor de Stadense land- en tuinbouwers.


Hulstebeek

Een derde gecontroleerd overstromingsgebied van 13 000 m³ wordt binnenkort voorzien op de Hulstebeek ter hoogte van de Kanaalweg in Oostrozebeke. De sifon onder het kanaal Roeselare-Leie stremt de waterafvoer op de Hulstebeek waardoor bij hevige neerslag wateroverlastproblemen optreden bij de omliggende landbouwbedrijven en een aantal woningen langs de Kanaalweg en de Oostrozebekestraat. De provincie West-Vlaanderen wil met de aanleg van dit overstromingsgebied deze problemen verminderen. De werken zijn voorzien voor de eerste helft van 2016.

6. In de kijker


Code goede praktijk bagger- en ruimingsspecie en code goede natuurpraktijk voor waterlopen

In 2015 werden twee nieuwe codes van goede praktijk goedgekeurd die te maken hebben met het beheer en onderhoud van waterlopen. De code van goede natuurpraktijk voor waterlopen werd op 10 juli goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie werd op 5 november door minister Schauvliege goedgekeurd.

Tijdens twee infomomenten informeerde de CIW de waterbeheerders over de nieuwe codes van goede praktijk en illustreerde ze de praktische toepassing ervan. U vindt beide codes en de presentaties op de website van de CIW.


VMM publiceert nieuwe leidraad pesticidenvrij ontwerpen van terreinen

Sinds 1 januari 2015 beheren alle openbare diensten (gemeenten, maar ook scholen, zorginstellingen, …) hun terreinen pesticidenvrij. Ook voor bedrijven geldt een beperking op het pesticidengebruik. Wie een terrein bezit of beheert - of dat nu een tuin, een park, een bedrijfsvestiging of een hele gemeente is - moet dit terrein ook onderhouden. Maar hoe doet u dat het best pesticidenvrij beheren? U vindt allerlei aanbevelingen en tips in de nieuwe leidraad 'Pesticidenvrij ontwerpen' van de VMM. Op de website kan iedereen, ook particulieren, allerlei nuttige informatie en tips terugvinden om het gebruik van pesticiden te verminderen.


Hoog water zonder kater: overstromingsschade vermijden via meerlaagse waterveiligheid

Water heeft ruimte nodig, ruimte die in het dichtbebouwde Vlaanderen niet altijd voorhanden is. Door klimaatverandering zullen overstromingen alleen maar toenemen. De klassieke manier van omgaan met overstromingen, die enkel inzet op bescherming, zal in de toekomst niet volstaan.

Om de waterveiligheid te verhogen, moeten we zowel inzetten op maatregelen die ons beschermen tegen overstromingen (protectie), op maatregelen die de schade beperken (preventie) als op maatregelen die ervoor zorgen dat we voorbereid zijn als een overstroming zich voordoet (paraatheid). Cruciaal hierbij is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Hoe lokale besturen hieraan kunnen meewerken, kwam aan bod op een CIW symposium over meerlaagse waterveiligheid op 16 november. Tijdens het symposium werd ook een sensibiliseringsfilmpje 'hoog water zonder kater' gelanceerd. Bekijk het filmpje en lees de uitleg op de website van de CIW. U vindt er ook de presentaties van het symposium terug.

Hoog water zonder kater


Grensoverschrijdend wateroverleg nieuw leven ingeblazen

Water kent geen grenzen. Daarom is ook overleg nodig over de grenzen heen en organiseerden de bekkensecretariaten van het Bovenschelde-, het Dender- en het Leiebekken op 17 september 2015 een overleg samen met de Franse (Sage Escaut-Lys, Sage Scarpe-Escaut, Sage Deule-Lys) en de Waalse bekkens (Contrat de Rivière Escault-Lys, Contrat de Rivière Dendre).

Het overleg legde de nadruk op wederzijdse uitwisseling van algemene informatie, de lopende projecten en geplande acties met een grensoverschrijdend karakter en impact. Het grensoverschrijdend overleg werd unaniem als nuttig ervaren en zal de komende jaren verder gezet worden via halfjaarlijkse overlegmomenten.

CIW - Integraal Waterbeleid Leiebekken Bekkensecretariaat Leiebekken
p/a Waterwegen en Zeekanaal NV
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
Tel. 09 292 11 60
secretariaat.leiebekken@wenz.be
» www.leiebekken.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.