Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Gebiedsgerichte werking > Integrale waterprojecten

Integrale waterprojecten

Het Maasbekken telt 4 speerpuntgebieden en 8 aandachtsgebieden waar we tegen 2021 of 2027 een goede watertoestand willen halen. Om dat proces te begeleiden, startte het bekkensecretariaat integrale waterprojecten op.
Integraal waterproject voor de Bosbeek en Witbeek
De Bosbeek is een speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Dat wil zeggen dat we er tegen 2021 een goede watertoestand willen halen. Het bekkensecretariaat startte in 2016 het integraal waterproject Bosbeek – Witbeek op, waarin de partners samen werken aan een goede waterkwaliteit in de Bosbeek en minder overstromingsrisico's in de vallei van de Bosbeek en de Witbeek. Ze doen dat door de belangrijke knelpunten te inventariseren en binnen een integrale visie en gebiedsgericht overleg samen naar oplossingen te zoeken.
Integraal project voor het Merkske
Het Merkske is een grensvormende waterloop tussen Vlaanderen en Nederland. Zowel in Vlaanderen, waar het stroomgebied aangeduid is als speerpuntgebied, als in Nederland is dit een prioritair gebied voor het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen. Het waterschap Brabantse Delta, de Vlaamse Milieumaatschappij en het bekkensecretariaat Maasbekken voeren er een analyse van het watersysteem uit, in aanloop naar een gezamenlijk integraal waterproject voor dit uniek gebied.
Riviercontract Dommel
documenten

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.