Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Nieuwsbrief bekken > Maasbekken Nieuwsbrief > Nr. 7, juli 2014
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr. 7, juli 2014

Nieuwsbrief Maasbekken


CIW - Integraal Waterbeleid Maasbekken
Nieuws uit het Maasbekken
Nr. 7, juli 2014
Inhoud
  1. Nieuwe bekkenstructuren Maasbekken van start
  2. Openbaar onderzoek nieuw stroomgebiedbeheerplan Maas, zoneringsplan en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen
  3. Integraal project Warmbeek opgestart
  4. Vlaanderen en Nederland meten voortaan samen de waterkwaliteit van de Maas
  5. Herklassering van een aantal waterlopen in het Maasbekken afgerond
  6. Ruiming Zanderloop verhoogt natuurwaarden!
  7. In de kijker
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Nieuwe bekkenstructuren Maasbekken van start


Het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid splitst het bekkenbestuur op in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau.

De algemene bekkenvergadering, waarin de (39) gemeenten van het Maasbekken en de (5) wateringen rechtstreeks vertegenwoordigd zijn, samen met de provincies en de vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest (Leefmilieu en Waterbeleid, Landinrichting en Natuurbehoud, Openbare Werken en Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Landbouwbeleid en Economie) kwam voor het eerst samen op 31 maart 2014.

Op deze eerste vergadering werd de samenstelling van de algemene bekkenvergadering uitgebreid met de rioolbeheerders, de regionale landschappen, de drinkwaterbedrijven en de Vlaamse Landmaatschappij. In het kader van de grensoverschrijdende wisselwerking werden ook vertegenwoordigers vanuit Nederland en Wallonië toegevoegd. Tijdens deze eerste vergadering werden de vertegenwoordigers van gemeenten en wateringen in het bekkenbureau verkozen en het huishoudelijk reglement opgesteld.

A1Het bekkenbureau van het Maasbekken, waarin de gemeenten en wateringen via vertegenwoordiging zetelen, kwam voor het eerst samen op 22 mei 2014. Tijdens deze eerste vergadering werd o.a. het voorontwerp van het bekkenspecifieke deel van het nieuwe stroomgebiedbeheerplan besproken. Het bekkenbureau legt het bekkenspecifiek deel van de Maas ter goedkeuring voor aan de algemene bekkenvergadering om in openbaar onderzoek te gaan.

Meer informatie over het gewijzigd decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) vindt u op onze website.

2. Openbaar onderzoek nieuw stroomgebiedbeheerplan Maas, zoneringsplan en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen


Van 9 juli 2014 tot 8 januari 2015 ligt het ontwerp van het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas 2016 – 2021 ter inzage en zijn de documenten te raadplegen via de website www.volvanwater.be. De tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen bevat ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) die bepalen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt. Via een zoekmodule op de website kunnen de voor een bepaalde gemeente of een bepaald bekken relevante planonderdelen ingekeken worden. Een digitaal inspraakformulier maakt het mogelijk om opmerkingen rechtstreeks en digitaal aan de CIW te bezorgen.

Conform de bepalingen van het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) dat onder meer een betere integratie en afstemming van de verschillende planfiguren en planningscycli en het verminderen van de planlast beoogt, zijn de bekkenbeheerplannen voortaan als bekkenspecifieke delen aan de stroomgebiedbeheerplannen toegevoegd.

Het stroomgebiedbeheerplan Maas bouwt verder op het eerste stroomgebiedbeheerplan voor de Maas (2010-2015) en het bekkenbeheerplan van het Maasbekken, maar heeft met de aspecten van de Overstromingsrichtlijn een bredere scope. De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 leggen voor Vlaanderen een maatregelenprogramma vast om de toestand van het watersysteem te verbeteren. Het bekkenspecifiek deel voor het Maasbekken bevat binnen het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas een concrete en gebiedsgerichte visie voor het waterbeheer in het bekken en vertaalt deze visie naar de praktijk via concrete acties. Op dinsdag 10 juni 2014 keurde de algemene bekkenvergadering Maasbekken het voorontwerp van het bekkenspecifiek deel van het Maasbekken goed om in openbaar onderzoek te gaan.

Na afloop van het openbaar onderzoek worden de opmerkingen verwerkt. Voor het bekkenspecifiek deel gebeurt dit door de bekkenstructuren. Het definitieve ontwerp van het bekkenspecifieke deel voor het Maasbekken wordt daarna, samen met de andere planonderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, voorgelegd aan de CIW en vervolgens overgemaakt aan de Vlaamse Regering voor definitieve vaststelling ten laatste op 22 december 2015. Vanaf dan zal het plan te raadplegen zijn via www.maasbekken.be.

3. Integraal project Warmbeek opgestart


De Warmbeek werd in de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen aangeduid als speerpuntgebied met als doel de goede ecologische toestand te bereiken tegen 2015. Om de laatste inspanningen voor het behalen van een goede watertoestand in de Warmbeek een extra impuls te geven, startte het bekkensecretariaat Maasbekken begin 2014 het integraal project Warmbeek op. Alle betrokkenen (waterbeheerders, rioolbeheerders, toezichthouders, gemeenten, natuursector, landbouwsector,…) werden uitgenodigd om mee aan tafel te zitten. Ondertussen vonden er drie overlegmomenten plaats wat resulteerde in een concrete doelstellingennota en plan van aanpak. Het streefdoel en engagement van de projectpartners is om in 2014-2015 een aantal acties uitgevoerd te hebben.

Met het integraal project Warmbeek willen we de doelen voor de Kaderrichtlijn Water tegen 2015 (en ten laatste tegen 2021) voor de Warmbeek halen. Dit betekent minstens een goede score voor de fysisch-chemische waterkwaliteit en de biologische parameters. Vooral de instroom van nutriënten moet nog afnemen en de structuurkwaliteit en stromingsvariatie moeten nog verbeteren. Het integraal project streeft ook win-win situaties na ten voordele van (ruimtelijke) multifunctionaliteit en lopende initiatieven (instandhoudingsdoelstellingen, Transnationaal landschap Groote Heide,…).

Met dergelijke gebiedsgerichte integrale projecten wil het bekkensecretariaat Maas samen met de actoren het watersysteem integraal benaderen en op relatief korte termijn komen tot uitvoering op het terrein. Hierbij wordt er rekening gehouden met het hele afstroomgebied (hoofdwaterloop en zijwaterlopen), met alle aspecten van het watersysteem (o.a. structuurkwaliteit, riolering, vismigratieknelpunten, waterkwantiteit,… etc.) en met alle betrokken actoren (administraties, middenveld, …).

4. Vlaanderen en Nederland meten voortaan samen de waterkwaliteit van de Maas


A4Op 19 mei 2014 ondertekenden de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en haar Nederlandse tegenhanger Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst om de watermonitoring op de Gemeenschappelijke Maas samen op te pakken. De rivier vormt hier over 46 km de grens tussen Nederland en Vlaanderen.

De VMM zal de fysische en chemische waterkwaliteitsbemonstering en -analyses, en het biologisch meetnet bodemalgen (diatomeeën of kiezelwieren) voor haar rekening nemen. Rijkswaterstaat zal instaan voor de meetnetten van vis, waterplanten en bodemdieren. De resultaten worden uitgewisseld. Deze samenwerking voorkomt dubbel werk, is kostenbesparend en is een voorbeeld van de versterkte samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland binnen het gebied van de Maas.

5. Herklassering van een aantal waterlopen in het Maasbekken afgerond


De Vlaamse Regering keurde onlangs de herklassering van waterlopen voor het Antwerpse gedeelte van het Maasbekken goed. Hierbij worden veel waterlopen van derde categorie geherklasseerd tot waterlopen van tweede categorie vanaf 1 juli 2014. De provincie wordt bijgevolg verantwoordelijk voor het beheer. Er werden ook enkele verschuivingen tussen eerste en tweede catergorie doorgevoerd. Zo werd in het Maasbekken een deel van het Merkske in Hoogstraten dat beheerd werd door VMM geherklaseerd naar tweede klasse en dus overgedragen aan de provincie.

De overdracht kadert in de Vlaamse Interne Staatshervorming. De waterloopbeheerders deden in onderling overleg voorstellen om te komen tot een efficiënter beheer van de onbevaarbare waterlopen. De rangschikking van de waterlopen bij de eerste, tweede of derde categorie werd herbekeken aan de hand van beheersgebonden en beleidsgerichte maatstaven. Dit proces leidt ertoe dat waterlopen van categorie en dus van beheerder wijzigen. In de werkingsgebieden van polders en wateringen blijven deze besturen verantwoordelijk voor het beheer.

Bijkomend wordt een klassering en deklassering van onbevaarbare waterlopen voorbereid. Hiervoor zullen de gemeenten van de provincie Antwerpen de komende maanden een openbaar onderzoek organiseren. Gemeenten hebben dankzij de recente wetswijzigingen ook de mogelijkheid om het beheer van grachten over te nemen door deze te klasseren als grachten van algemeen belang (deze grachten krijgen het zogenaamde light statuut).

Meer informatie over de nieuwe situatie van de waterlopen in het Maasbekken vindt u op de website van de provincie Antwerpen. Nieuwe VHA-kaartlagen (Arc Map) voor gans Vlaanderen vindt u op het Geopunt van Vlaanderen.

Voor het Limburgse gedeelte van het Maasbekken zijn de gesprekken tussen de waterbeheerders grotendeels afgerond. Eind 2014 of begin 2015 wordt een beslissing van de Vlaamse Regering verwacht.

6. Ruiming Zanderloop verhoogt natuurwaarden!


De stad Dilsen-Stokkem liet in de Zanderbeek een grondige ruiming uitvoeren voor een betere waterhuishouding. De ruiming gebeurde op een ecologisch verantwoorde manier. Waar mogelijk werden er ingrepen voorzien die de natuurwaarden kunnen verhogen: meandering, schanskorven, aanleg van een amfibieënpoel en drinkplaatsen voor runderen. Een aantal aanwezige overwelvingen zijn verwijderd of vervangen.

A6De Zanderbeek is een waterloop van derde categorie waarvan de oorsprong ligt aan de Zuid-Willemsvaart via een watertapping (sluis). Vervolgens passeert de beek door natuurgebied, eigendom van natuurvereniging Limburgs Landschap, en door landbouwgebied. De tappingen werden hersteld in kader van het Natuurinrichtingsproject Bergerven. De werken werden uitgevoerd voor een totaal bedrag van 315.607 euro. Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid en het provinciebestuur Limburg.

7. In de kijker

 

Bekkenvoortgangsrapport 2013 gepubliceerd

A7Naar goede gewoonte wordt jaarlijks een bekkenvoortgangsrapport over de uitvoering van het bekkenbeheerplan opgemaakt. Het bekkenvoortgangsrapport 2013 voor het Maasbekken werd recent online gepubliceerd (www.maasbekken.be). U vindt er een toelichting bij opmerkelijke acties en projecten, meer informatie over de werking van de overlegstructuren, een overzicht van de stappen die in 2013 werden genomen ter voorbereiding van het tweede stroomgebiedbeheerplan en een overzicht van de relevante beleidsbeslissingen. Zoals steeds sluiten enkele beleidsrelevante aanbevelingen het bekkenvoortgangsrapport af.

 

Nieuwe portaalsite www.waterinfo.be brengt alle actuele waterinfo samen

De Vlaamse waterbeheerders lanceerden begin dit jaar waterinfo.be, een nieuwe en gedetailleerde website waar burgers en hulpdiensten alle actuele informatie over overstromingsrisico, getijden, neerslag en droogte kunnen vinden. De portaalsite waterinfo.be is technologisch zeer vooruitstrevend en bundelt info die nu nog op verschillende websites staat zoals overstromingsvoorspeller.be, waterstanden.be en hydronet.be.

Alle actuele waterstanden en voorspellingen voor de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen, van de Kust tot aan de Maas, en voor de Noordzee, zijn nu op één website beschikbaar. De site biedt ook de metingen van de grensstreek rond Vlaanderen aan. Zo zijn metingen uit Wallonië (bv Maas, Jeker en Beek) raadpleegbaar.

Daarnaast biedt www.waterinfo.be de overstromings- en hydrografische kaarten aan die gebruikt worden voor de watertoets. Dit is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke impact een project heeft op het watersysteem. Je vindt op de website ook de nieuwste overstromingsgevaarkaarten die kopers en verkopers van gebouwen en woningen kunnen raadplegen om de overstromingsgevoeligheid van het vastgoed na te gaan.

 

75 jaar Albertkanaal

In 2014 is het precies 75 jaar geleden dat het Albertkanaal in gebruik werd genomen. Vandaag is het Albertkanaal uitgegroeid tot de belangrijkste waterweg van België, met jaarlijks meer dan 40 miljoen ton aan goederenvervoer en 400.000 containers. Rekening houdend met de toenemende mobiliteitsproblemen op alle wegen, zal de vervoersfunctie van het Albertkanaal de komende jaren zeker nog toenemen. Ook de aandacht voor andere functies van het kanaal stijgt zoals watervoorziening, recreatie, natuurontwikkeling en productie van groene energie.

A7bOm de 75-ste verjaardag van het Albertkanaal niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, organiseerde nv De Scheepvaart op 31 maart 2014 een symposium over het Albertkanaal als hefboom voor economie en mobiliteit. Een multimediale tentoonstelling, ingericht in een duwbak, bracht de grote ankerpunten van het verleden en de toekomst van het Albertkanaal in beeld. Tussen 22 april en 15 juni meerde deze boot aan op 10 verschillende plaatsen tussen Antwerpen en Vroenhoven. De tentoonstelling lokte ruim 13.000 bezoekers.

CIW - Integraal Waterbeleid Maasbekken Bekkensecretariaat Maasbekken
p/a nv De Scheepvaart
Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel. 011 29 84 28
maas-sec@descheepvaart.be
» www.maasbekken.be inschrijven -

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.