Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Nieuwsbrief bekken > Maasbekken Nieuwsbrief > Nieuwsbrief Maasbekken, nr 8, mei 2015
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nieuwsbrief Maasbekken, nr 8, mei 2015

Nieuwsbrief Maasbekken


CIW - Integraal Waterbeleid Maasbekken
Nieuws uit het Maasbekken
Nieuwsbrief Maasbekken, nr 8, mei 2015
Inhoud
 1. Oprichting Bestuursgroep Maasbekken Noord
 2. Grensoverschrijdende werkgroepen wateroverleg gestart
 3. Vlaamse en Nederlandse waterpartners slaan de handen in elkaar
 4. Integraal project Warmbeek: een stand van zaken
 5. Hermeandering Bosbeek en herinrichting vijvers
 6. Opruimactie zwerfvuil langs Gemeenschappelijke Maas
 7. In de kijker
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Oprichting Bestuursgroep Maasbekken Noord


Om de betrokkenheid van de Antwerpse gemeenten in het Maasbekken te vergroten, is een bestuursgroep Maasbekken Noord opgericht.

De geografische spreiding leidt er toe dat de lokale besturen uit de provincie Antwerpen meestal ondervertegenwoordigd zijn op de vergadering van het bekkenbestuur in Hasselt.

Het bekkensecretariaat werkte een pragmatische oplossing uit: de oprichting van een Bestuursgroep Maasbekken Noord.

De Bestuursgroep Maasbekken Noord wordt voorgezeten door Gouverneur Berx en bereidt de input vanuit het Antwerpse deel van het Maasbekken voor de algemene bekkenvergadering voor. Alle instanties uit het noordelijk deel van het bekken die in de algemene bekkenvergadering Maasbekken zetelen, worden voor de bestuursgroep uitgenodigd: gemeenten, wateringen, provincie, Vlaamse vertegenwoordigers, waterketenbedrijven en een Nederlandse vertegenwoordiger.

De focus ligt op beleidsmatige/decretale taken. Daarnaast kan de bestuursgroep voor het noordelijk deel van het bekken ook eigen klemtonen leggen, knelpunten signaleren en concrete gebiedseigen zaken bespreken om waar nodig tot een bestuurlijk draagvlak en engagementen te komen. Zo is al een werkgroep opgericht rond de waterkwaliteit van de Biezenloop in Merksplas.

De startvergadering van de Bestuursgroep Maasbekken Noord vond plaats op 20 oktober 2014. Op 11 mei kwam de bestuursgroep een tweede keer samen.

 

2. Grensoverschrijdende werkgroepen wateroverleg gestart


Vorig jaar zijn in het Maasbekken drie grensoverschrijdende werkgroepen wateroverleg (GoW) opgestart: GoW Molenbeek-Mark, GoW Dommel-Thornerbeek en GoW Jeker-Geul. De werkgroepen zijn een doorstart van de vroegere grensoverschrijdende stroomgebiedcomités met Nederland.

In de GoW’s werken de waterbeheerders van de onbevaarbare waterlopen uit Vlaanderen – Nederland – Wallonië samen binnen het Europese kader van de Kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Het betreft voornamelijk lokale en operationele aspecten die de agenda uitmaken: o.a. de aanpak van invasieve soorten, de grensoverschrijdende aanpak van wateroverlast, ontwikkelen van grensoverschrijdende instrumenten, gezamenlijke monitoring, de afstemming bij calamiteiten en het beheer en onderhoud van de waterlopen.

Deze vernieuwde grensoverschrijdende werkgroepen sluiten in Vlaanderen nu aan bij de formele overlegstructuren van het decreet Integraal Waterbeleid en zijn verankerd aan het bekkenbestuur Maasbekken, waarin ook de rapportering gebeurt. Het bekkensecretariaat staat in voor de praktische organisatie van het GoW en neemt het Vlaamse voorzitterschap waar.

Voor dat voorzitterschap is tussen de regio’s een beurtrol afgesproken. Bij de volgende vergaderingen in 2015 zit het bekkensecretariaat het GoW Dommel-Thornerbeek voor. Voor het GoW Molenbeek-Mark is het de beurt aan Nederland en voor het GoW Jeker-Geul zal Wallonië het voorzitterschap op zich nemen.

 

3. Vlaamse en Nederlandse waterpartners slaan de handen in elkaar


Op vrijdag 6 februari ondertekenden de Nederlandse waterschappen Brabantse Delta en Dommel, de provincie Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij een samenwerkingscharter over het operationele waterbeheer van een aantal grensoverschrijdende en grensvormende beken en rivieren.

Met de ondertekening van het grensoverschrijdend samenwerkingscharter A3willen de waterschappen Brabantse Delta en Dommel, de provincie Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij het operationele waterbeheer van de grensoverschrijdende en grensvormende waterlopen optimaliseren. Het charter bouwt verder op bestaande initiatieven rond waterkwaliteit en -kwantiteit. Het bevat afspraken over de uitwisseling van waterkwaliteitsgegevens, van informatie over waterafvoeren en van waterpeilgegevens. Andere onderwerpen binnen dit charter zijn de muskusrattenbestrijding en het elkaar tijdig informeren bij calamiteiten en hoogwater.

De concrete uitwerking van het charter gebeurt binnen de grensoverschrijdende werkgroepen wateroverleg (GoW) Molenbeek-Mark en Dommel-Thornerbeek. Deze bestuurlijke ondertekening betekent extra draagkracht voor de werking van deze grensoverschrijdende werkgroepen.

 

4. Integraal project Warmbeek: een stand van zaken


De opstart van het integraal project Warmbeek begin 2014 heeft ervoor gezorgd dat op korte termijn acties uitgevoerd worden om de waterkwaliteit en structuurkwaliteit van de Warmbeek te verbeteren.

De Warmbeek is in het eerste stroomgebiedbeheerplan voor de periode 2010-2015 aangeduid als speerpuntgebied met als doel een goede ecologische toestand. Om de inspanningen voor het halen van een goede toestand een extra impuls te geven, startte het bekkensecretariaat Maasbekken begin 2014 het integraal project Warmbeek op. De Warmbeek is ook voor de nieuwe planperiode 2016-2021 voorgesteld als speerpuntgebied voor het stroomgebiedbeheerplan.

Het project streeft ook win-win situaties na ten voordele van (ruimtelijke) multifunctionaliteit en lopende initiatieven (instandhoudingsdoelstellingen, Transnationaal landschap Groote Heide,…). Alle betrokkenen (waterbeheerders, rioolbeheerders, toezichthouders, gemeenten, natuursector, landbouwsector,…) nemen deel aan dit project. Het streefdoel en engagement van de projectpartners is om op korte termijn een aantal acties uitgevoerd te hebben ter verbetering van de waterkwaliteit.


Werk in uitvoering

Er zijn diverse acties reeds uitgevoerd, terwijl andere acties op stapel staan voor de Warmbeek:

 • A4De provincie Limburg en de watering de Vreenebeek voeren dit voorjaar verschillende kleine ingrepen uit langs de lokale waterlopen in het afstroomgebied van de Warmbeek om de structuurkwaliteit te verbeteren. Zo wordt het maaipatroon op bepaalde plaatsen aangepast, wordt dood hout ingebracht en wordt oude betuining verwijderd.
 • Een werkgroep 'fosfor' bekijkt de nutriëntenstromen naar de Warmbeek en zoekt oplossingen om deze verder te reduceren.
 • De Vlaamse Milieumaatschappij start deze zomer met het saneren van het vismigratieknelpunt aan 't Mulke in Hamont-Achel. Er wordt ook een grindbed aangelegd als paaiplaats voor vissen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (het Visserijfonds).
 • Een knelpuntenanalyse van de overstorten werd door Aquafin uitgevoerd en heeft geleid tot concrete actiepunten die zijn opgedragen aan de rioolbeheerders.

 

5. Hermeandering Bosbeek en herinrichting vijvers


Stroomopwaarts de Volmolen in Opoeteren is de rechtgetrokken Bosbeek terug in haar voormalig kronkelend profiel gelegd en zijn drie voormalige visvijvers natuurlijk heringericht.

A5De Vlaamse Milieumaatschappij en Natuurpunt sloegen de handen in elkaar om de kwaliteit van de Bosbeekvallei stroomopwaarts de Volmolen in Opoeteren een duw in de rug te geven. Door het hermeanderen van de beek verhoogt de structuurkwaliteit van de Bosbeek en krijgen planten en dieren in de beek meer kansen. Verder zijn de vijvers natuurlijk ingericht. Ze krijgen weer helder water en worden biodiverse poelen. Op de hoek van de Volmolenstraat en de Zandstraat wordt een picknickplaats voorzien voor wandelaars en fietsers. De werken zijn onderdeel van het Europees Life project ‘Itter en Oeter’.


Integraal project Bosbeek in voorbereiding

De Bosbeek wordt in het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 voorgesteld als speerpuntgebied. Dit betekent dat voor de Bosbeek een goede toestand tegen 2021 tot doel wordt gesteld. Om dit te ondersteunen, start het bekkensecretariaat Maasbekken binnenkort een integraal project op binnen het stroomgebied van de Bosbeek.

 

6. Opruimactie zwerfvuil langs Gemeenschappelijke Maas


Een schone Maas en oevers is van groot belang voor scheepvaart, waterrecreanten en dieren. Daarom hebben nv De Scheepvaart en Rijkswaterstaat op 20 maart 2015 in Herbricht (Lanaken) een internationale opschoonactie georganiseerd. Medewerkers hebben er 5 m³ zwerfvuil, bijna één vrachtwagen, verzameld en afgevoerd.


Afzetting zwerfvuil: een terugkerend probleem

De Maas voert elk jaar met hoogwater heel wat zwerfvuil aan. Nadat het water gezakt is, blijft veel afval achter op de oevers van de Maas en haar zijrivieren. Dit heeft gevolgen voor alle gebruikers. Jaarlijks moeten duizenden kilo’s afval langs de Maas, de beken en natuurterreinen opgeruimd worden. Het zwerfvuil dat bij hoog water op de omliggende gronden van de Maas achterblijft, is een probleem dat zich langs beide oevers stelt.


Internationale aanpak

A6Omdat het zwerfvuil een grensoverschrijdend fenomeen is, wordt het probleem internationaal aangepakt. Op 20 maart organiseerden nv De Scheepvaart en Rijkswaterstaat, samen met andere partners in het project Schone Maas, al voor de vijfde keer een internationale opruimdag. Ze gingen aan de slag in Herbricht (Lanaken) en verzamelden er 5 m³ zwerfvuil.

Naast deze opruimacties blijven ook preventie en sensibilisering hard nodig om de oevers en de gronden langs de Maas schoon te houden. Daarom worden ook terreinbeheerders en burgers langs de Maas bij de afvalproblematiek betrokken. Deze vorm van responsabilisering moet voor minder verontreiniging in het rivierbed van de Maas zorgen!

 

7. In de kijker


Zonder is gezonder. Zet pesticiden buitenspel

Op 1 januari 2015 verstrengden de regels voor het gebruik van pesticiden. Openbare besturen, maar ook zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs, … mogen geen pesticiden meer gebruiken. Ook alle commerciële bedrijven (met uitzondering van de land- en tuinbouwactiviteiten) vallen onder de regelgeving. Zo geldt een verbod op het gebruik van pesticiden 6 meter langs water en in de drinkwaterbeschermingszones voor grondwater. Op de andere terreinen die onder de regelgeving vallen, geldt een minimumgebruik.

A7aDe Vlaamse Milieumaatschappij lanceert daarom een nieuwe campagnegolf van ‘Zonder is gezonder’. Met gepersonaliseerd campagnemateriaal kan elke gemeente, sportclub, school of organisatie zijn voorbeeldrol in de verf zetten. Alle info en campagnemateriaal zijn te vinden op www.zonderisgezonder.be.


Nu ook verplichte erosiebestrijding op percelen met hoge erosiegevoeligheid

De maatregelen die de landbouwers van erosiegevoelige percelen moeten nemen om de bodem tegen erosie te beschermen, zijn verder aangescherpt. Nieuw is dat er ook verplichtingen gelden op hoog erosiegevoelige percelen (rood ingekleurd op de erosiegevoeligheidskaart), naast de verplichtingen die er al waren voor de zeer hoog erosiegevoelige percelen (paars ingekleurd). Welke maatregelen een landbouwer moet nemen, hangt sterk af van de teelt op dat perceel.

In het Maasbekken zijn vooral de hellende leemgronden ten zuiden van het Albertkanaal en in Voeren erosiegevoelig.

Alle info is te vinden op lv.vlaanderen.be

CIW - Integraal Waterbeleid Maasbekken Bekkensecretariaat Maasbekken
p/a nv De Scheepvaart
Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel. 011 29 84 28
maas-sec@descheepvaart.be
» www.maasbekken.be inschrijven -

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.