Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Nieuwsbrief bekken > Maasbekken Nieuwsbrief > Nr. 4, september 2012
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr. 4, september 2012

Nieuwsbrief Maasbekken


CIW - Integraal Waterbeleid Maasbekken
Nieuws uit het Maasbekken
Nr. 4, september 2012
Inhoud
  1. Het bekkensecretariaat is terug voltallig
  2. Eerste 4 signaalgebieden getoetst
  3. Interreg project Aquadra: ingrepen in stroomgebied Jeker naderen voltooiing
  4. Jeker symposium op 14 september 2012
  5. Het Maasbekken, een stand van zaken
  6. Gezamelijk meetstation Vlaanderen-Nederland in Maaseik
  7. Interactieve waterdag rond het Merkske
  8. In de kijker
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Het bekkensecretariaat is terug voltallig

A1Nieuwe bekkencoördinator - Sinds 1 augustus 2012 is er een nieuwe bekkencoördinator aan de slag in het bekkensecretariaat van het Maasbekken. Haar naam is Joke Vanesch. Ze studeerde geografie en heeft een bijkomend diploma milieuwetenschappen op zak. Dit is alvast goed nieuws voor de bekkenwerking in het Maasbekken.

Joke is bereikbaar via j.vanesch@descheepvaart.be of op het nummer 011/29 85 28.

2. Eerste 4 signaalgebieden getoetst

 

In april en juni 2012 keurde het bekkenbestuur de eerste uitgewerkte fiches van signaalgebieden in het Maasbekken goed. Het gaat om drie waterbergings- en conserveringsgebieden in Overpelt en Neerpelt en één waterconserveringsgebied in Wuustwezel.

Signaalgebieden zijn gebieden waar een overlap bestaat tussen enerzijds een functie voor het watersysteem (water vasthouden of bergen) en anderzijds nog niet ontwikkelde, harde gewestplanbestemmingen (woongebied, industriegebied, ...). De signaalgebieden zijn aangeduid in het bekkenbeheerplan van het Maasbekken en actie A1 'toetsing signaalgebieden' uit dit plan wil deze gebieden verdergaand evalueren en bekijken waar er nog mogelijkheden zijn om ruimte te vrijwaren voor het watersysteem. Na onderzoek worden bijkomende ontwikkelingsperspectieven voor het gebied vanuit het waterbeleid gesuggereerd. Het resultaat van deze proactieve toetsing kan dan worden ingebracht in de planprocessen ruimtelijke ordening en ondersteuning bieden aan advies- en vergunningverlenende instanties. Om de doorwerking van goedgekeurde signaalgebieden voor het ruimtelijk beleid te concretiseren en garanderen, heeft de Vlaamse Regering bij de goedkeuring van het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een korte termijn actie in dit kader goedgekeurd.

Meer achtergrondinformatie kunt u raadplegen in het document toetsing signaalgebieden - bekkenbundel Maasbekken. U leest er hoe de signaalgebieden tot stand zijn gekomen, wat de bedoeling is van de actie en hoe de resultaten zullen gebruikt worden. Ook de werkwijze en de betrokkenheid van de overlegstructuren komen aan bod. De goedgekeurde fiches van de vier getoetste signaalgebieden vindt u op www.maasbekken.be.

3. Interreg project Aquadra: ingrepen in stroomgebied Jeker naderen voltooiing

 

Herinrichting van De Beek in Vreren-Nerem

In Vreren-Nerem (Tongeren) zijn de herinrichtingswerken aan De Beek in volle uitvoering. De provincie Limburg heeft de waterloop op verschillende plaatsen terug in open bedding gelegd. Sinds kort kan de Beek, die in het verleden werd rechtgetrokken, opnieuw kronkelen in Nerem. Ook de rioleringsproblematiek werd aangepakt. Deze herinrichtingswerken hebben een gunstige invloed op de water- en modderproblemen in de dorpskernen van Vreren en Nerem. Het einde van de werken is voorzien in oktober 2012.

A3a


Beekherstelproject langs de Jeker in de Kevie (Tongeren) bijna afgerond

Eind jaren ‘60 werden ingrijpende werken uitgevoerd op de Jeker en de Oude Jeker in de buurt van het landschapspark en habitatrichtlijngebied ‘De Kevie’. Meanders werden afgesneden, verbreed en verdiept en de Jekerarm naar de Blaarmolen werd volledig gedempt. Deze ingrepen zorgden er echter voor dat de vallei verdroogde en dat de wateroverlast stroomafwaarts toenam.

A3bIn het kader van Aquadra startte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) halfweg 2011 met een herstelproject. Niet alleen werd de Jeker in zijn oorspronkelijke staat hersteld, maar ook de structuur en de habitatkwaliteit in de waterloop werden verhoogd. Het gedempte deel van de Jeker en ook de meanders werden terug uitgegraven, waardoor de Blaarmolen sinds kort opnieuw in verbinding staat met de Jeker. Momenteel worden nog nieuwe bruggen geplaatst en wordt het vismigratieknelpunt op de Oude Jeker aangepakt. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van 2012.

Het herstelproject leidt tot een verbeterde en meer natuurlijke waterhuishouding met een verhoogde bergingscapaciteit in het landschapspark De Kevie. Ook veiligheid tegen overstromingen werd in het project opgenomen zodat de bebouwde zones van de stad Tongeren en zijn omgeving maximaal gevrijwaard zullen blijven van wateroverlast.

Meer informatie over de verschillende projecten binnen Aquadra vindt u op www.aquadra.eu.

4. Jeker symposium op 14 september 2012

 

Met het einde van het Aquadra-project in zicht organiseren de projectpartners van Aquadra, op 14 september 2012 een symposium rond het afstroomgebied van de Jeker in Château de Limont in Donceel nabij Waremme. In de voormiddag zal de nadruk liggen op de erosieproblematiek en hoe die aangepakt wordt in Vlaanderen en Wallonië. In de namiddag worden de beekherstelprojecten van de verschillende partners in het gebied voorgesteld. Meer informatie vindt u op de website van Aquadra. Inschrijven kan tot uiterlijk 7 september.

Op 5 oktober 2012 vindt een tweede gebiedsgericht symposium plaats dat focust op de Berwijn, de Voer en de Geul. Op 6 maart 2013 volgt een slotsymposium. Ook over deze symposia vindt u tijdig informatie op de website van Aquadra.

5. Het Maasbekken, een stand van zaken

 

Bekkenvoortgangsrapport 2011 beschikbaar – Het bekkenvoorgangsrapport 2011 voor het Maasbekken werd gepubliceerd. In het bekkenvoortgangsrapport 2011 vindt u naast de klassieke rapporteringen ook een stand van zaken van de acties in de speerpuntgebieden. A5Ook is er een duidelijke link gelegd tussen de acties van het bekkenbeheerplan en de acties uit het globale evaluatierapport overstromingen van de CIW dat vorig jaar werd opgemaakt n.a.v. de hoogwaterperiode van november 2010. Ook dit bekkenvoortgangsrapport wordt afgesloten met enkele beleidsrelevante aanbevelingen.

Zoals u zult merken werd in 2011 een duidelijke voortgang geboekt voor verschillende acties uit het bekkenbeheerplan en bijhorende deelbekkenbeheerplannen, maar er blijft nog heel wat werk aan de winkel. U kunt het bekkenvoortgangsrapport 2011 raadplegen op de website van het Maasbekken.

6. Gezamenlijk meetstation Vlaanderen-Nederland in Maaseik

 

Grensoverschrijdende samenwerking langs de Maas - Onlangs trad het gezamenlijke Vlaams-Nederlandse meetstation op de Gemeenschappelijke Maas in Maaseik in werking. Het station meet de waterstand voor zowel Vlaanderen als Nederland en dat is nieuw.

Nederland en Vlaanderen meten sinds jaar en dag het peil van de Maas. Lange tijd voerde ieder land zijn eigen metingen uit met verschillende systemen en kwaliteitseisen. In Maaseik stonden jarenlang twee meetkastjes pal naast elkaar: een Vlaams en een Nederlands waterstandstation. Vorig jaar ondertekenden Vlaanderen en Nederland een memorandum inzake modellen, waardoor de aparte draaiboeken, de aparte monitoringplannen en de aparte riviermodellen verdwijnen.

In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommissie ontwikkelden nv De Scheepvaart en Rijkswaterstaat, als beheerders van de Gemeenschappelijke Maas, een gezamenlijk meetnet. Alle Vlaamse en Nederlandse waterstandgegevens worden nu in realtime uitgewisseld en kunnen online worden geraadpleegd. In Maaseik staat voortaan slechts één meetkast, voor de gegevenslevering aan zowel Vlaanderen als Nederland. De inhuldiging van dit eerste gezamenlijke meetstation op 27 juni 2012 staat symbool voor de goede samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op de Gemeenschappelijke Maas.

7. Interactieve waterdag rond het Merkske

 

Workshop voor de toekomst van het Merkske - Het Merkske is een waterloop in het noorden van de provincie Antwerpen. Over het gehele traject is de grens met Nederland de rode draad en heeft de waterloop voor een groot deel zijn natuurlijk karakter behouden. Ook rondom het Merkske liggen een aantal waardevolle natuurgebieden. Er zijn echter nog tal van andere ruimtegebruikers die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze grensbeek te maken hebben. Bovendien zijn er vijf verschillende waterloopbeheerders actief.

A7 Gezien het grenskarakter van het Merkske en de vele actoren is een gezamenlijke grensoverschrijdende aanpak noodzakelijk. Daarom organiseerde het Nederlands waterschap Brabantse Delta in samenwerking met het waterschapssecretariaat van de provincie Antwerpen op 7 juni 2012 een interactieve waterontmoeting tussen waterspecialisten en actoren. Doel was om te kijken naar faal- en succesfactoren voor een duurzaam stroomgebiedherstel (people-planet-profit).

Het resultaat van de ontmoeting wordt in de vorm van aanbevelingen voorgelegd aan het waterschap Mark en Weerijs, het Bekkenbestuur Maas en het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta.

8. In de kijker

 

Praktijkgids zet landbouwers aan zuinig te zijn met water

De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het departement Landbouw en Visserij heeft de praktijkgids Water in de land- en tuinbouw uitgebreid. De digitale praktijkgids Water in de land- en tuinbouw is een hulpmiddel voor de land- en tuinbouwer om verstandig en zuinig om te springen met het beschikbare water en zorg te dragen voor de kwaliteit ervan. De praktijkgids reikt sectorgerichte tips en praktische instrumenten en technieken aan voor een duurzaam watergebruik. Naast de sectoren melkveehouderij en de substraatteelt in de glastuinbouw komen nu ook de sectoren varkenshouderij, pluimveehouderij, vleesvee- en kalverhouderij, sierteelt, openluchtgroenteteelt en fruitteelt aan bod. De praktijkgids Water in de land- en tuinbouw kunt u raadplegen via de website van het departement Landbouw en Visserij.

CIW - Integraal Waterbeleid Maasbekken Bekkensecretariaat Maasbekken
p/a nv De Scheepvaart
Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel. 011 29 84 28
maas-sec@descheepvaart.be
» www.maasbekken.be inschrijven -

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.