Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Nieuwsbrief bekken > Maasbekken Nieuwsbrief > Nr. 5, februari 2013
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr. 5, februari 2013

Nieuwsbrief Maasbekken


CIW - Integraal Waterbeleid Maasbekken
Nieuws uit het Maasbekken
Nr. 5, februari 2013
Inhoud
  1. Meer ruimte voor de Maas
  2. Einde Aquadraproject in zicht
  3. Waterconservering in landbouwgebied
  4. In de kijker
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Meer ruimte voor de Maas


In oktober 2012 werden de werken aan het rivierbed van de Gemeenschappelijke Maas te Bichterweerd en Negenoord afgerond. Nv De Scheepvaart nam het initiatief tot deze werken om beter te beschermen tegen wateroverlast. Daarnaast werd er ook meer natuur gerealiseerd. Te Bichterweerd werd (in de periode 2010-2012) de zomerdijk verwijderd en de oude zomeroever 8 m verlaagd. De nieuwe zomeroeverkruin ligt 50 tot 70 meter landinwaarts en 4 meter lager dan de oude zomerdijk. Stroomafwaarts, in Kogge Greend, werd het winterbed verlaagd met gemiddeld 4 meter. Ook de vismigratieknelpunten aan de mondingen van de Vrietselbeek en de Kogbeek werden opgelost.


A1


Het creëren van voldoende ruimte voor de Gemeenschappelijke Maas, zodat de rivier in de winter kan overstromen, was ook één van de basisideeën achter het RivierPark Maasvallei, dat op 24 oktober 2012 officieel geopend werd in Meeswijk, Maasmechelen. De vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland wil met dit park het Maasdal in Belgisch Limburg ecologisch en toeristisch versterken. Het park beslaat 15.000 ha waarvan 2500 ha riviernatuur op de oevers de levensader vormt met daarlangs een snoer van oude dorpen, kastelen en cultuurlandschappen.

De resultaten zijn al zichtbaar. Tientallen planten zijn terug, alsook de libel en de bever. Voor wandelaars, fietsers en vissers is dit park een ideale plaats om te vertoeven. Nu al vinden jaarlijks zo’n 400.000 mensen hun weg naar de Maasvallei en hopelijk draagt dit park bij tot een stijging van dit aantal.

Op zondag 5 mei 2013 wordt een groot evenement georganiseerd om het RivierPark bij het grote publiek te introduceren. Voor meer info http://www.rlkm.be/nl/maasvallei .

2. Einde Aquadraproject in zicht


Het Interreg IVA-project AQUADRA is verlengd met 6 maanden. De eerder aangekondigde datum van het eindsymposium (6 maart 2013) wordt hierdoor verplaatst naar vrijdag 13 september (Tongeren). Sinds 2009 werkten in dit project 12 partners uit Vlaanderen, Wallonië en Nederland samen om het integrale beheer van de waterlopen in vier deelbekkens van de Maas beter op elkaar af te stemmen. In de deelbekkens van de A2Jeker, de Voer, de Berwijn en de Geul worden nieuwe werkinstrumenten ontwikkeld en 12 pilootprojecten gerealiseerd. Op zondag 10 maart 2013 worden twee projecten in Tongeren geopend voor het grote publiek: het beekherstelproject aan de Jeker in de Kevie (Vlaamse Milieumaatschappij) en de herwaardering van de Beek in Vreren-Nerem (Provincie Limburg). Door de aantakking van de Blaarmolen met de Jeker opnieuw te realiseren werd de Oude Jekerarm in de Kevie in januari 2013 door de Vlaamse Regering geklasseerd als een onbevaarbare waterloop van eerste categorie.

Een interessant inleidend filmpje over Aquadra en het project in de Kevie vindt u hier. Meer informatie over het AQUADRA, de projectopeningen en het eindsymposium vindt u ten gepaste tijde op www.aquadra.eu.

3. Waterconservering in landbouwgebied
 
Water versneld afvoeren is wijdverbreid in landbouwgebied. Perceelsgrachten en drainagebuizen zorgen voor een snellere ontwatering, met een betere bewerking en opbrengst tot gevolg. Echter, in droogteperiodes en in de winter blijven perceelsgrachten het water snel afvoeren, wat kan leiden tot (vermijdbare) wateroverlast in benedenstroomse gebieden (bv. zomeronweer) en verdroging in de hand werkt.

A3Om de problematiek van verdroging en wateroverlast gezamenlijk aan te pakken hebben verschillende partijen en actoren hun schouders onder een waterconserveringsproject gezet. In de gemeenten Brecht, Kalmthout, Wuustwezel en Essen worden 32 beheerbare stuwtjes op perceelsgrachten geplaatst. Een 25-tal landbouwers engageerden zich voor dit project. Zij zullen instaan voor de goede werking van de stuw en bepalen zelf de stuwhoogte. Op die manier vindt het principe van waterconservering ook bij landbouwers ingang. Een 5-tal locaties zal met peilbuizen worden opgevolgd.

De investering wordt gefinancierd door de provincie Antwerpen en via PDPO II As 2 (Inrichtingsmaatregelen in het kader van de kaderrichtlijn water – EU). Sensibilisatie en communicatie worden gesubsidieerd via Leader (Regionaal Landschap De Voorkempen). De gemeenten zorgen voor een beheervergoeding. Daarnaast zijn ook Eco² en Boerenbond deelnemende partners. Het waterschapssecretariaat Mark en Weerijs coördineert het project.
4. In de kijker

 

Jaarrapport water VMM

Globaal is de kwaliteit van de Vlaamse waterlopen merkelijk verbeterd tegenover tien jaar geleden. Dat leidt de VMM af uit haar meetresultaten van 2011. 40% van de meetplaatsen in het Maasbekken scoren momenteel “aanvaardbaar” of “niet verontreinigd” voor de Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO). Dit is beter dan het Vlaams gemiddelde van 32%. Zwaar verontreinigd oppervlaktewater werd in 2011 slechts op één meetplaats aangetroffen nl. in de Handelaarse beek, een ongeklasseerde waterloop te Kalmthout. Wat de biologische kwaliteit betreft, halen nu 53% van de meetplaatsen in het Maasbekken een goede biologische kwaliteit (BBI = 7) t.o.v. 33% als Vlaams gemiddelde. De vele investeringen in waterzuivering en de inspanningen van landbouw en bedrijven werpen dus hun vruchten af. De nitraatnorm voor de MAP meetpunten werd in 38% van alle metingen overschreden in het winterjaar 2011-2012. Ook dat is een duidelijke verbetering t.o.v. vroeger, maar hier scoort het Maasbekken wel beduidend slechter dan het Vlaams gemiddelde (27%).

Meer info over de meetresultaten van 2011 vindt u op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.


Tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen


Eind 2015 stelt de Vlaamse Regering de volgende stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas vast. Deze plannen zullen de maatregelen bevatten die Vlaanderen in de periode 2016-2021 neemt om de toestand van de watersystemen te verbeteren. Ter voorbereiding van de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen liggen momenteel enkele documenten ter inzage. Bij het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de plannen en bij het voorontwerp van de waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties) kunnen nog tot 18 juni 2013 opmerkingen geformuleerd worden. Het kennisgevingsdocument MER voor de 2e generatie stroomgebiedbeheerplannen ligt nog tot 18 februari 2013 in openbaar onderzoek.

Deze documenten kunnen geraadpleegd worden via www.volvanwater.be en liggen ter inzage in de gemeentehuizen. U vindt er ook praktische informatie en verneemt er hoe u opmerkingen kunt indienen. Ook de bekkenstructuren formuleren een advies bij deze documenten.


Goedkeuring optimalisatieprogramma 2014-2018

Op voorstel van minister van leefmilieu Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 19 oktober 2012 het Investeringsprogramma 2014-2018 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest goed.

Het Investeringsprogramma 2014-2018 werd door VMM opgemaakt en in juli 2012 aan minister Joke Schauvliege voorgelegd. Door de goedkeuring ervan wordt een bijkomend investeringsvolume van 250 miljoen euro of 156 investeringsprojecten ter uitvoering opgedragen aan nv Aquafin. Voor het Maasbekken gaat het om 5 projecten voor het programmajaar 2014: projecten in Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Merksplas en Ravels. Meer info op http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur.


Goed geregeld = Geld gespaard

Wie zorgt ervoor dat je water hebt in huis? Wat moet je als gebruiker regelen? Wat doet de water-maatschappij? Waar betaal je voor en hoe krijg je je factuur omlaag? Op deze en andere vragen vindt u een antwoord op http://www.vmm.be/waterloket. De Vlaamse Milieumaatschappij stelt op deze website op een eenvoudige manier het algemeen verkoopreglement voor aan het grote publiek. In dit reglement worden de belangrijkste rechten en plichten van individuen en watermaatschappijen inzake kraantjeswater gebundeld.

CIW - Integraal Waterbeleid Maasbekken Bekkensecretariaat Maasbekken
p/a nv De Scheepvaart
Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel. 011 29 84 28
maas-sec@descheepvaart.be
» www.maasbekken.be inschrijven -

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.