Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Nieuwsbrief bekken > Maasbekken Nieuwsbrief > Nr. 6, november 2013
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr. 6, november 2013

Nieuwsbrief Maasbekken


CIW - Integraal Waterbeleid Maasbekken
Nieuws uit het Maasbekken
Nr. 6, november 2013
Inhoud
  1. Wijzigingen decreet Integraal Waterbeleid
  2. Vertegenwoordiging lokale besturen in de aangepaste bekkenstructuren
  3. Eindsymposium Interreg IVa project Aquadra
  4. Omvorming lokaal grensoverschrijdend overleg in het Maasbekken
  5. Vlaanderen en Nederland: handen ineen voor hoogwaterveiligheid bij de Gemeenschappelijke Maas
  6. Herinrichting van de Kikbeek in Maasmechelen
  7. In de kijker
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Wijzigingen decreet Integraal Waterbeleid


Op 19 juli 2013 bekrachtigde de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid met onder meer aanpassingen aan de planning en de organisatie van het integraal waterbeleid. De wijzigingen beogen een vereenvoudiging en willen de transparantie verhogen.

Zo wordt het deelbekkenniveau in het bekkenniveau geïntegreerd waardoor de waterschappen als afzonderlijke overlegstructuur verdwijnen. Om de lokale betrokkenheid te garanderen worden de bekkenbesturen opgesplitst in een algemene bekkenvergadering waar alle lokale besturen deel van uit maken, en een bekkenbureau. Van beide organen is de provinciegouverneur voorzitter en de bekkencoördinator secretaris. Het bekkenbureau staat in voor het dagelijks bestuur van het bekken. De ruimere algemene bekkenvergadering volgt het werk van het bekkenbureau op en bekrachtigt de adviezen, voorstellen en conclusies. Niet alleen de bekkenstructuren ondergaan een wijziging, ook de plannen worden sterk vereenvoudigd: het bekkenbeheerplan en de deelbekkenbeheerplannen van het Maasbekken worden geïntegreerd in het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas.

Het gewijzigde decreet verscheen op 1 oktober 2013 in het staatsblad en ging van kracht op 11 oktober 2013. U kunt het gewijzigde decreet raadplegen via de  website van het integraal waterbeleid.

2. Vertegenwoordiging lokale besturen in de aangepaste bekkenstructuren


Om de nieuwe structuren toe te lichten, organiseerde het bekkensecretariaat 2 infovergaderingen voor de lokale besturen, leden van het ambtelijk bekkenoverleg en de bekkenraad. Voor het Antwerpse deel van het Maasbekken vond deze infonamiddag plaats op woensdag 2 oktober in het provinciaal vormingscentrum te Malle, voor het Limburgse deel van het Maasbekken op donderdag 10 oktober in het provinciehuis in Hasselt. De betrokkenheid van de gemeenten en het lopende proces voor de voorbereiding van de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen werden tijdens deze infosessie verduidelijkt.

In de algemene bekkenvergadering is een mandataris van elke gemeente en elke watering aanwezig, in het bekkenbureau zal 1 afgevaardigde per begonnen schijf van 25 gemeentes en 1 afgevaardigde voor de wateringen zetelen. Dit betekent dat er voor het Maasbekken 2 gemeentelijke afgevaardigden in het bekkenbureau aanwezig zullen zijn. Aan de gemeenten en de wateringen wordt gevraagd om tegen 20 november 2013 deze mandataris (+ plaatsvervanger) voor de algemene bekkenvergadering en eventueel een kandidaat voor het bekkenbureau aan te duiden en kenbaar te maken aan het bekkensecretariaat. De eerste algemene bekkenvergadering zal plaatsvinden op 17 december om 9.30u (Provinciehuis Hasselt). Begin 2014 zal het bekkenbureau dan voor het eerst samenkomen.

De presentaties van beide infovergaderingen zijn te vinden op onze website: www.maasbekken.be.

3. Eindsymposium Interreg IVa project Aquadra


In het Maasbekken zijn er heel wat waterlopen die grensoverschrijdend met Wallonië en/of Nederland zijn. Om de samenwerking tussen de verschillende regio’s voor het beheer van de Jeker, de Berwijn, de Geul en de Voer te verbeteren werd in 2009 het project Aquadra opgestart.

De projectpartners ontwikkelden de afgelopen 3,5 jaar samen nieuwe werkinstrumenten en stemden het waterbeheer beter op elkaar af. Twaalf pilootprojecten in de vier zijrivieren van de Maas pakten de wateroverlast, de waterkwaliteit en het erosieprobleem aan.

A3aOp 13 september 2013 vond het eindsymposium van het Aquadra project plaats in het Gallo-Romeins museum in Tongeren. Naast de verwezenlijkingen van het project werden er ook de gebiedspecifieke uitdagingen voor de toekomst geschetst. Via de ondertekening van een toekomstgericht charter werd de grensoverschrijdende samenwerking van de waterbeheerders in deze regio bestendigd. Door dit charter verbinden de partners er zich toe om te blijven samenwerken in het gebied via een specifiek overlegplatform. Dit zal de uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen bevorderen en leiden tot nieuwe gemeenschappelijke acties in het grensgebied. Dit charter werd ondertekend door de Vlaamse Milieumaatschappij, het bekkenbestuur Maasbekken, Nederlandse provincie Limburg, provincie Luik, het Contrat de Rivière Meuse-Aval, Waterschap Roer en Overmaas en Belgisch provincie Limburg. 

A3bHet bekkensecretariaat van het Maasbekken was als geassocieerde partner bij dit project betrokken en heeft o.a. meegewerkt aan de opmaak van het charter en aan de communicatie van het Aquadra project.

Het eindrapport van dit project en bijkomende informatie over Aquadra kunt u raadplegen op: http://www.aquadra.eu/  

 

4. Omvorming lokaal grensoverschrijdend overleg in het Maasbekken


Op het bekkenbestuur van 19 augustus werd een voorstel voor het omvormen van de grensoverschrijdende stroomgebiedcomités met Nederland goedgekeurd. Aangezien zowel vanuit Vlaanderen als Nederland de idee leefde dat de stroomgebiedcomités niet optimaal functioneerden, werd al in 2011 door de CIW beslist om deze comités in hun huidige vorm af te schaffen en het lokale grensoverschrijdend overleg via de bestaande structuren van het integraal waterbeleid te laten verlopen.

Met de uitwerking van het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid kon ook de omvorming van de stroomgebiedcomités tot flexibele grensoverschrijdende werkgroepen (werkgroep GoW: Grensoverschrijdend Wateroverleg) onder het bekkenbestuur in Vlaanderen verder geconcretiseerd worden. De voornaamste bedoeling van deze lokale werkgroepen is het verder versterken van de grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot lokale, concrete of technische aangelegenheden met grensoverschrijdend belang, binnen het Europese kader van de Kaderrichtlijnwater en Overstromingsrichtlijn. Zo worden de drie vroegere stroomgebiedcomités in het Maasbekken omgevormd tot GoW Molenbeek-Mark, GoW Dommel-Thornerbeek en GoW Jeker-Geul. In deze laatste werkgroep wordt het overleg trilateraal gevoerd met Wallonië. Bijgevolg valt deze werkgroep samen met het overlegplatform volgens het Aquadra charter (zie vorig artikel). Tussen de regio’s werd een beurtrol vastgelegd: Het bekkensecretariaat Maas staat in voor de praktische organisatie van de GoW en het voorzitterschap aan Vlaamse zijde.

5. Vlaanderen en Nederland: handen ineen voor hoogwaterveiligheid bij de Gemeenschappelijke Maas


Na de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 voerden Vlaanderen en Nederland samen grootschalige werken uit om de inwoners beter te beschermen tegen wateroverlast. Sinds 2007 is aan Vlaamse zijde de Zuidelijke Maas aanzienlijk verruimd. Zowel in Nederland (Eijsden, Maastricht, Borgharen, Itteren) als in Vlaanderen (Smeermaas, Herbricht, Kotem) is de hoogwaterstand met enkele decimeters gezakt, lokaal tot zelfs 60 cm. Hierdoor wordt het overstromingsrisico in Zuid-Limburg gevoelig verminderd.

De werken werden voornamelijk op Vlaams grondgebied uitgevoerd met Nederlandse middelen voor een totale kostprijs van 5 miljoen euro. Tegelijkertijd werden enkele honderden hectaren natuurgebied gecreëerd. Het natuurgebied maakt deel uit van het grensoverschrijdende Rivierpark Maasvallei.

A5Op 4 september 2013 werd de jarenlange samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen gevierd door de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz Van Haegen en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Beide ministers ondertekenden een nieuwe Vlaams-Nederlandse Intentieverklaring voor de uitvoering van werken aan de noordelijke Grensmaas.

 

6. Herinrichting van de Kikbeek in Maasmechelen


A6Provincie Limburg startte recent met de tweede fase van het natuurproject “Herinrichting van de Kikbeek ” in Maasmechelen, afwaarts de Zuid-Willemsvaart. De Kikbeek werd enkele jaren geleden al uitgediept (fase 1) waardoor de afvoercapaciteit verbeterde en de overstromingskans in Maasmechelen verkleinde. Omwille van verschillende redenen kon er toen geen werk gemaakt worden van de natuurlijke herinrichting ervan. De herinrichtingswerken van fase 2 gebeuren in samenspraak met Natuurpunt.

De uitgediepte Kikbeekbedding wordt nu uitgerust met een zomer- en een winterbedding. Het zomerbed (eigenlijke bedding) wordt verbreed en een trapvormig winterbed (accoladeprofiel) met een zachte helling wordt aangelegd op de rechteroever. De helling van de linkeroever blijft quasi ongewijzigd. Op bepaalde plaatsen wordt een plas-drassituatie nagestreefd. Op deze manier komt er meer variatie in de structuur van de Kikbeek met meer biotopen tot gevolg. De afgegraven gronden worden gebruikt in “Maasbempder Greend”, een voor natuurontwikkeling heringericht grindplas in de nabije omgeving, om daar gebruikt te worden voor twee bijkomende natuurinrichtingswerken.

De werken kosten ongeveer 75.000 euro (incl btw) en worden gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

7. In de kijker


Bekkenvoortgangsrapport 2012 gepubliceerd

Het bekkenbestuur van het Maasbekken stelde op 30 mei het bekkenvoortgangsrapport 2012 vast. Dit rapport informeert u naar goede gewoonte over de stand van zaken van de uitvoering van het bekkenbeheerplan.

A7

In 2012 werd o.a. in de Jekervallei verschillende acties uitgevoerd waaronder het beekherstelproject in het ‘landschapspark de Kevie’ en het openleggen van de Beek in Vrerem-Nerem (Tongeren). De geplande werken in het rivierbed van de Maas werden eveneens voltooid en i.k.v. de Europese overstromingsrichtlijn werd een kostenbatenanalyse van diverse overstromingsgebieden langs de Bosbeek en de Dommel afgerond.

Daarnaast vindt u in het rapport informatie over de werking van de bekkenstructuren, aanbevelingen vanuit het bekkenbestuur, de relevante beleidsbeslissingen en de stand van zaken van de voorbereiding van de volgende waterbeheerplannen.

U kunt het bekkenvoortgangsrapport 2012 raadplegen op de website van het Maasbekken: www.maasbekken.be

CIW - Integraal Waterbeleid Maasbekken Bekkensecretariaat Maasbekken
p/a nv De Scheepvaart
Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel. 011 29 84 28
maas-sec@descheepvaart.be
» www.maasbekken.be inschrijven -

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.