Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > Nieuwsbrief bekken > Netebekken Nieuwsbrief > Nr 5, oktober 2013
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 5, oktober 2013

Nieuwsbrief Netebekken


CIW - Integraal Waterbeleid Netebekken
Nieuws uit het Netebekken
Nr 5, oktober 2013
Inhoud
  1. Infovergadering wijzigingen decreet Integraal Waterbeleid voor lokale besturen op 2 oktober in Malle
  2. Het bekkenbeheerplan, een stand van zaken
  3. Waterkwaliteit
  4. Sigmaproject vallei van de Grote Nete - klaar voor het milieueffectenrapport
  5. Via Kempen houdt rekening met de Kleine Nete
  6. Ontdek de Babbelse Plassen in Kontich
  7. Werken in Grobbendonk van start
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Infovergadering wijzigingen decreet Integraal Waterbeleid voor lokale besturen op 2 oktober in Malle


Op 19 juli 2013 bekrachtigde de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid met onder meer aanpassingen aan de planning en de organisatie van het integraal waterbeleid. De wijzigingen beogen een vereenvoudiging en willen de transparantie verhogen.

Zo wordt het deelbekkenniveau in het bekkenniveau geïntegreerd waardoor de waterschappen als afzonderlijke overlegstructuur verdwijnen. Om de lokale betrokkenheid te garanderen worden de bekkenbesturen opgesplitst in een algemene bekkenvergadering waar alle lokale besturen deel van uit maken, en een bekkenbureau. Van beide organen is de provinciegouverneur voorzitter en de bekkencoördinator secretaris. Het bekkenbureau staat in voor de voorbereiding van het integraal waterbeleid in het bekken. De ruimere algemene bekkenvergadering volgt het werk van het bekkenbureau op en bekrachtigt de adviezen, voorstellen en conclusies.

Ook de plannen worden sterk vereenvoudigd: het bekkenbeheerplan van het Netebekken wordt geïntegreerd in het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde als bekkenspecifiek deel.

Om de nieuwe structuren toe te lichten, organiseert het bekkensecretariaat een infovergadering voor de lokale besturen op woensdag 2 oktober in het provinciaal vormingscentrum te Malle. Ook de betrokkenheid van de gemeenten en het lopende proces voor de voorbereiding van de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen worden verduidelijkt. In het najaar gaan de nieuwe structuren dan effectief van start.

2. Het bekkenbeheerplan, een stand van zaken


Naar jaarlijkse gewoonte werd een stand van zaken van de uitvoering van het bekkenbeheerplan opgemaakt. U kunt het bekkenvoortgangsrapport 2012 raadplegen op www.netebekken.be.

De verwachtingen voor het Netebekken zijn hooggespannen. In het eerste stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde, in 2010 goedgekeurd door de Vlaamse Regering, werden verregaande engagementen aangegaan voor het Netebekken. Van de zeven oppervlaktewaterlichamen waarvoor de goede ecologische toestand tegen 2015 vooropgesteld werd, bevinden er zich maar liefst vijf in het Netebekken.

In 2012 zijn enkele belangrijke stappen gezet. Denken we maar aan de opening van de vistrap te Kasterlee door de Vlaamse Milieumaatschappij. Hiermee werd het laatste vismigratieknelpunt op de Kleine Nete opgelost. De provincie Antwerpen zorgde dan weer voor een primeur met de effectieve afbraak van een woning in het kader van een sociaal uitdoofbeleid, dat uitgewerkt werd voor zes woningen die door hun ligging in valleigebied permanent met wateroverlast bedreigd werden. In opdracht van de Vlaamse Regering loopt er een reeks gewestelijke planningsinitiatieven langs de Kleine Nete (zie www.kleinenete.be) onder begeleiding van gouverneur Berx. De bedoeling van deze coördinatieopdracht is de uitvoering van plannen en projecten en de verschillende communicatie- en participatie-initiatieven beter op elkaar af te stemmen, zoals de voortgang van de overstromingsgebieden te Grobbendonk en De Zegge, Sigmaproject Varenheuvel-Abroek, maar ook projecten uit andere beleidsdomeinen zoals instandhoudingsdoelstellingen, ankerplaatsen,…

Niettemin kunnen we niet om de vaststelling heen dat de realisatie van een aantal projecten niet vlot verloopt en hopen we alsnog op een versnelde uitvoering.

3. Waterkwaliteit


Trends

De Europese Kaderrichtlijn Water stelt dat de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen zich in 2015 in een goede toestand moeten bevinden. Een continue opvolging van de waterkwaliteit, zowel fysico-chemisch als biologisch, en van de waterbodemkwaliteit vormen basisparameters om het beleid te sturen en de inspanningen die al geleverd werden te evalueren.

De Vlaamse Milieumaatschappij monitort de waterkwaliteit in Vlaanderen en beschikt over een zeer ruime dataset van waterkwaliteitsgegevens voor heel het Netebekken. Uit deze gegevens kunnen ook trends afgeleid worden. Voor heel wat meetplaatsen in het Netebekken, die niet tot het MAP-meetnet behoren, blijft de waterkwaliteit over de laatste tiental jaren onveranderd voor zowel de biologische parameter macroinvertebraten index (MMIF) als voor de fysicochemische basisparameters ammonium (NH4+), nitraat (NO3-), zuurstof (O2) en orthofosfaat (oPO4). Voornamelijk voor nitraat tonen heel wat meetplaatsen een kleine tot grote gunstige trend, gevolgd door ammonium en zuurstof. De gunstige trend vertaalt zich echter heel traag in een verbeterde biologie. Deze parameter vertoont voor 90 % van de meetplaatsen geen trend.


A3a
De meeste waterlopen met een positieve trend vinden we in het speerpuntgebied van de Molenbeek-Bollaak, met onder andere de Tappelbeek en Lopende Beek te Malle en de Molenbeek-Bollaak en Kleine Beek te Zandhoven. Ook een aantal zijwaterlopen binnen het deelbekken van de Beneden-Nete, zoals de Lachenebeek, Goorbosbeek en de Itterbeek kennen een gunstige trend.

Bekijken we enkel de MAP-meetplaatsen, een meetnet voor de opvolging van nitraat vanuit de landbouw, dan blijkt de vastgestelde trend over de laatste 10 jaren minder gunstig. Voor nitraat (NO3-) wordt slechts een heel beperkte gunstige trend waargenomen. Voor fosfaten (oPO4) is de trend negatief.

A3b 

Versus calamiteiten…


A3c

Nee, dit zijn geen foto’s van een uit de hand gelopen Kempense schuimparty. Deze foto’s werden genomen op de Molenbeek-Bollaak te midden speerpuntgebied! Het belang en de impact van dergelijke calamiteiten is niet te onderschatten.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die de bevoegdheid over waterkwaliteitsmetingen heeft in Vlaanderen, zet dan ook bijkomend in op incidentele oppervlaktewaterverontreinigingen. Daarom richtte de VMM een team Bijzonder Wateronderzoek op dat de impact en de oorzaken van een milieu-incident in kaart brengt aan de hand van snelle monitoring. Ze deelt haar bevindingen met de betrokken instanties en dringt aan op verdere stappen om toekomstige calamiteiten te vermijden.

4. Sigmaproject vallei van de Grote Nete - klaar voor het milieueffectenrapport

 

Over een afstand van 30 kilometer langs de Grote Nete – van de brug in Oosterlo (Geel) tot de Hellebrug in Itegem (Heist-op-den-Berg) – komen er natuur- en overstromingsgebieden in het kader van het Sigmaplan. Het Sigmaplan moet Vlaanderen beter beveiligen tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren en waardevolle riviernatuur nieuwe kansen geven. Binnen het project Sigma Grote Nete richten Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos gecontroleerde waterbuffergebieden, winterbeddingen en nieuwe natte natuur in op het grondgebied van de gemeenten Nijlen, Herenthout, Heist-op-den-Berg, Hulshout, Herselt, Westerlo, Laakdal en Geel. Ook werd een visie ontwikkeld over de mogelijkheden voor recreatieve verbindingen in en rond de toekomstige vallei.

Van 9 september tot en met 8 oktober ligt een kennisgevingsnota over het MER ter inzage bij de gemeenten die grenzen aan het projectgebied, bij W&Z en de dienst Mer van de Vlaamse overheid (www.mervlaanderen.be). De kennisgevingsnota beschrijft het plan en de manier waarop de milieueffecten zullen worden onderzocht. In een volgende fase stelt de dienst Mer richtlijnen op voor de opmaak van het eigenlijke MER op basis van de ontvangen opmerkingen en adviezen. Daarna is het eigenlijke milieueffectenrapport aan de beurt. Het rapport gaat de effecten van het Sigmaplan na in alle relevante domeinen, zoals bodem, water, fauna en flora, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, geluid en trillingen, mens en sociale aspecten, onderzoekt.

Dit MER zal later gebruikt worden bij de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan en de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen.

De start van de werken op het terrein is gepland voor het jaar 2015.

Uw input is welkom!

Meer info vindt u op de website van het sigmaplan

5. Via Kempen houdt rekening met de Kleine Nete

 

A5Wie regelmatig langs de afrit Geel-West van de E313 passeert, kon al vaststellen dat de werken aan het afrittencomplex goed opschieten. Ook het deel van de Noord-Zuid verbinding tussen Kasterlee en Geel vordert met rasse schreden. De 154 m lange brug over de Kleine Nete overspant hier niet alleen de waterloop zelf, maar ook de bredere vallei. Bovendien werd hier al afgegraven, wat nodig is voor de aanleg van de voorziene plas-draszone en de heraansluiting van een oude meander door de Vlaamse Milieumaatschappij.

6. Ontdek de Babbelse Plassen in Kontich

 

Op zondag 13 oktober kunt u samen met gidsen van de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie en van Natuurpunt gaan wandelen in het overstromingsgebied ‘de Babbelse Plassen’ te Kontich.

A6Het 3,4 ha grote overstromingsgebied de ‘Babbelse Plassen’ werd aangelegd door de provincie als één van de maatregelen om de vallei van de Lachene- en Babbelsebeek te beschermen tegen wateroverlast bij extreme weersomstandigheden. Vooral de inwoners van het centrum van Lint moeten zich hierdoor geen zorgen meer maken: de kans op ondergelopen kelders en tuinen is drastisch verminderd. Om meer berging te creëren werden plasbermen aangelegd en oevers afgegraven. De provincie voltooide het project in 2012. De kostprijs bedroeg 343.000 euro. Het resultaat: een groene long in de gemeente, met hart en ziel beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt.

Niet alleen het overstromingsgebied en bijhorende amfibiepoelen zijn het bezichtigen waard, recent creëerde de provincie er een fauna akker met een prachtige bloemenmengeling en in november staat de aanplanting van het Langbos door Natuurpunt en de gemeente op het programma.

Over dit alles komt u meer te weten op zondag 13 oktober, vanaf 14u. Speciaal voor de gelegenheid wordt de poort open gezet en krijgt u toegang tot plaatsen die normaal niet toegankelijk zijn.

Meer info op de website van de provincie Antwerpen.

7. Werken in Grobbendonk van start

 

In september startte de Vlaamse Milieumaatschappij met werken langs de Kleine Nete te Grobbendonk om het centrum van Grobbendonk beter te beveiligen tegen overstromingen. Tegelijk gaat er aandacht naar het vergroten van de ecologische potenties.

De dijk langs de rechteroever van de Kleine Nete tussen Troon en de watermolen van Grobbendonk wordt 30 m landinwaarts verplaatst. Hierbij wordt de dijk verstevigd, verbreed en opgehoogd met zo’n 40 cm tot de Sigma-hoogte van 9,70 m TAW. Zo ontstaat op de rechteroever een winterbed van ca. 17 m dat over de ganse lengte natuurtechnisch ingericht wordt.

  • De oevers worden verflauwd en voorzien van stromingsluwe zones. Op die manier wordt een meer geleidelijke overgang van land naar water gecreëerd en een natuurlijke oeverontwikkeling gestimuleerd.
  • Er worden houtachtige vegetatie, ruigte met struweel en moerasvegetatie aangelegd of aangeplant.
  • De afgesneden meander wordt opnieuw in contact gebracht met de waterloop. Rond de meander wordt een aangepast dijkprofiel gehanteerd om zo weinig mogelijk aanpalende landbouwgrond in te nemen.

A7

Het archeologische vooronderzoek werd afgerond. Volgens de voorlopige planning zullen de werken zo’n drie maanden in beslag nemen.

CIW - Integraal Waterbeleid Netebekken Bekkensecretariaat Netebekken
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Anna Bijns-gebouw
Lange Kievitstraat 111-113, bus 64
2018 Antwerpen
Tel. 03 224 63 83
secretariaat_nete@vmm.be
» www.netebekken.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.