Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > Nieuwsbrief bekken > Netebekken Nieuwsbrief > Nr 6, september 2014
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 6, september 2014

Nieuwsbrief Netebekken


CIW - Integraal Waterbeleid Netebekken
Nieuws uit het Netebekken
Nr 6, september 2014
Inhoud
  1. Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplan Schelde gestart
  2. Nieuwe bekkenstructuren Nete van start
  3. Herklassering onbevaarbare waterlopen: stand van zaken
  4. Kruidgroei op deel van Grote Nete gaat achteruit
  5. Zomerfestivals en het watersysteem
  6. Subsidieprogramma gemeentelijke infrastructuur - heel wat projecten in het Netebekken
  7. Herinrichting Hessepoelbeek en Wouwendonkse Beek in Kontich en Duffel
  8. In de kijker

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplan Schelde gestart


Informatievergadering voor het Netebekken op 29 september in Mechelen

Sinds 9 juli 2014 ligt het ontwerp van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021 ter inzage. Het ontwerpplan kan geraadpleegd worden op www.volvanwater.be. Het openbaar onderzoek duurt tot 8 januari 2015.

Het stroomgebiedbeheerplan Schelde voor de periode 2016-2021 bouwt verder op het eerste stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2010-2015 maar heeft een bredere scope doordat ook de uitvoering van de Overstromingsrichtlijn er in geïntegreerd is. De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 leggen voor Vlaanderen een maatregelenprogramma vast om de toestand van het watersysteem te verbeteren en een betere bescherming tegen overstromingen te garanderen.

Conform de bepalingen van het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) dat onder meer een betere integratie en afstemming van de verschillende planfiguren en planningscycli en het verminderen van de planlast beoogt, zijn de bekkenbeheerplannen voortaan als bekkenspecifieke delen aan de stroomgebiedbeheerplannen toegevoegd. Het bekkenspecifieke deel voor het Netebekken bevat een concrete en gebiedsgerichte visie voor het waterbeheer in het bekken en vertaalt deze visie naar de praktijk via concrete acties. Het bouwt uiteraard verder op het bekkenbeheerplan van het Netebekken.

De tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen bevat ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) voor de uitbouw van het rioleringsstelsel.

Via een zoekmodule op de website kunnen de voor een bepaalde gemeente of een bepaald bekken relevante planonderdelen ingekeken worden. Een digitaal inspraakformulier maakt het mogelijk om opmerkingen rechtstreeks en online aan de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) te bezorgen. Na afloop van het openbaar onderzoek worden de opmerkingen en adviezen verwerkt. Voor het bekkenspecifieke deel gebeurt dit door de bekkenstructuren. Het definitieve ontwerp van het bekkenspecifieke deel Netebekken wordt daarna, samen met de andere planonderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, voorgelegd aan de CIW en vervolgens overgemaakt aan de Vlaamse Regering voor definitieve vaststelling, ten laatste op 22 december 2015.

Op 29 september organiseert de CIW samen met het bekkensecretariaat Netebekken en de Vlaamse Milieumaatschappij, een informatievergadering om de plannen toe te lichten. De infosessie gaat door in Mechelen van 9u30 tot 16 uur. Inschrijven kan via de website van het openbaar onderzoek.

2. Nieuwe bekkenstructuren Netebekken van start


De nieuwe structuren volgens het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013), werden dit voorjaar opgestart. De voormalige waterschapssecretariaten maken nu mee deel uit van het bekkensecretariaat. Zo zal Kassandra Driezen (provincie Antwerpen) vanuit het bekkensecretariaat mee vorm geven aan het integraal waterbeleid binnen het Netebekken.

A2Het vroegere bekkenbestuur is opgesplitst in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau. Op de algemene bekkenvergadering zijn de (54) gemeenten van het Netebekken en de (3) polders rechtstreeks vertegenwoordigd, samen met de provincies en de betrokken beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest (Leefmilieu en Waterbeleid, Landinrichting en Natuurbehoud, Openbare Werken en Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Economie). In het bekkenbureau van het Netebekken, waar gemeenten en polders via vertegenwoordiging zetelen, verwelkomen we de gemeenten Herentals, Kasterlee en Heist-op-den-Berg als effectief lid en Nijlen, Arendonk en Beerse als plaatsvervanger. De polder van Rumst (effectief lid) en de polder van Battenbroek (plaatsvervanger) vertegenwoordigen de polders binnen het bekkenbureau.

Beide vergaderingen gingen onmiddellijk aan de slag. Zo werd het bekkenspecifieke deel voor het Netebekken goedgekeurd om in openbaar onderzoek te gaan (zie vorig artikel).

Meer informatie over de decreetswijzigingen en over de samenstelling en werking van de overlegstructuren vindt u in de nieuwe brochure Integraal waterbeleid in Vlaanderen, samen voor een gestroomlijnd waterbeleid.

3. Herklassering onbevaarbare waterlopen: stand van zaken


De Vlaamse Regering keurde begin mei de herklassering van waterlopen voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant goed. Deze beslissing kadert in de Vlaamse Interne Staatshervorming. De waterloopbeheerders deden in onderling overleg voorstellen om te komen tot een efficiënter beheer van de onbevaarbare waterlopen. De toewijzing van de waterlopen aan eerste, tweede of derde categorie werd herbekeken aan de hand van beheersgebonden en beleidsgerichte maatstaven. Dit proces leidt ertoe dat waterlopen van categorie en dus van beheerder wijzigen. In de werkingsgebieden van polders blijven deze besturen verantwoordelijk voor het beheer.

Honderden kilometers waterlopen van derde categorie werden geherklasseerd tot waterlopen van tweede categorie. In Antwerpen trad de herklassering begin juli in voege. Voor Vlaams Brabant is dit begin december het geval. De provincie wordt bijgevolg verantwoordelijk voor het beheer van deze waterlopen. Voor het Limburgse gedeelte van het Netebekken zijn de gesprekken tussen de waterbeheerders nog bezig. De beslissing over de herklasseringsvoorstellen zal voor Limburg wellicht eind 2014 of begin 2015 genomen worden.

Er zijn ook enkele beperkte veranderingen op de grotere waterlopen waar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beheerder is. Waar een eenvoudiger beheer volstaat, verhuizen waterlopen van eerste categorie naar tweede categorie. Dat is onder meer het geval voor het opwaartse traject van de Molenbeek-Bollaak in Zandhoven en Vorselaar en de Colateur in Dessel en Retie. De Heiloop in Balen afwaarts het kanaal Dessel-Kwaadmechelen wordt vanaf juli beheerd door de VMM. De Heiloop zal gebruikt worden om het vismigratieknelpunt aan de Straalmolen op te lossen. De Molenlaak te Geel, voorheen een waterloop derde categorie, wordt geklasseerd tot eerste categorie. Dit is logisch omdat de Molenlaak eigenlijk een oude arm is van de Grote Nete en er dus sterk mee verbonden is.

In een tweede fase van de herinschaling worden ook nog de zogenaamde oud-geklasseerde waterlopen onder de loep genomen en wordt geëvalueerd of deze van belang zijn voor het watersysteem en of deze al dan niet geklasseerd moeten worden.

De laag van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) op waterinfo.be is aangepast aan de gewijzigde situatie. Ook de informatie met betrekking tot welke instantie advies moet verlenen in het kader van het toepassen van de watertoets, werd aangepast. De nieuwe VHA-kaartlagen (Arc Map) voor gans Vlaanderen vindt u op het Geopunt van Vlaanderen.

4. Kruidgroei op deel van Grote Nete gaat achteruit

 
A4De meetnetten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tonen een sterke achteruitgang van kruidgroei (de zogenaamde macrofyten) op de Grote Nete afwaarts het Albertkanaal tot Heist-op-den-Berg. Waar tot voor kort een weelderige kruidvegetatie aanwezig was in de waterloop, is op heel wat plaatsen de kruidvegetatie zo goed als volledig verdwenen. Wat eerder al werd gesignaleerd van op het terrein, onder meer door de gemeente Geel en Natuurpunt, wordt nu dus ook bevestigd vanuit de VMM meetnetten. Ook de waterdiertjes (de zogenaamde macro-invertebraten) kennen een terugval. Een eerste hypothese is de aanwezigheid van een toxisch element dat via een lozing terecht komt in de waterloop. Een tweede mogelijkheid is de aanwezigheid van een grote densiteit van Chinese wolhandkrabben. Deze exotische dieren werden door een terreinmedewerker van VMM waargenomen opwaarts de duiker van de Grote Nete onder het Albertkanaal. Via een doelgericht onderzoek zoekt VMM naar de oorzaak van de problematiek.

5. Zomerfestivals en het watersysteem


In de zomer worden heel wat kleinere en grotere evenementen georganiseerd in het Netebekken, denken we maar aan Graspop of Reggae Geel. Dergelijke grote evenementen produceren soms evenveel afvalwater als een doorsnee Vlaamse stad. Om schade voor de omliggende waterlopen en het grondwater te vermijden, is een doordachte aanpak nodig.

Om ervoor te zorgen dat het afvalwater niet in de omringende waterlopen of in het grondwater terechtkomt, kunnen gemeenten en provincies voorwaarden opleggen. Voor dergelijke grote festivals worden de milieuvoorwaarden verankerd in de milieuvergunning.

A5Een doordacht waterbeleid begint bij goede sanitaire voorzieningen en goede afspraken. Voldoende mobiele toiletten en urinoirs en extra opslagcapaciteit zijn noodzakelijk. Watersparende toepassingen zoals vacuümtoiletten (denk aan de vliegtuigtoiletten) kunnen het probleem voor een stuk preventief aanpakken. Ook met het afvalwater van eetstanden en van douches op de campings moet rekening gehouden worden.

Voordat het afvalwater op de riolering wordt geloosd, gaat de rioolbeheerder na of de zuiveringsinstallatie (RWZI) voldoende uitgerust is voor het extra afvalwater. Is er geen riolering of heeft de RWZI niet voldoende capaciteit? Dan moet het afvalwater worden opgeslagen en over de weg afgevoerd door een erkende afvaltransporteur. Er zijn ook gespecialiseerde firma’s die afvalwater ter plaatse zuiveren met mobiele installaties.

Op het terrein voert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) metingen uit om na te gaan of er alsnog een impact van het evenement is op het watersysteem. De VMM pakt de resterende knelpunten de komende jaren in samenspraak met de organisatoren, de gemeenten, Aquafin en andere actoren aan. Organisatoren kunnen hun milieuscore evalueren op de website www.groenevent.be.

6. Subsidieprogramma gemeentelijke infrastructuur - heel wat projecten in het Netebekken


Op 14 april werd het eerste kwartaalprogramma van het subsidieprogramma gemeentelijke infrastructuur 2015 goedgekeurd door minister J. Schauvliege. Het totaal programma voor heel Vlaanderen omvat 281 projecten voor een totaal te investeren bedrag van ongeveer 542 miljoen euro. Hiermee doet de Vlaamse overheid een zeer belangrijke inspanning om de gemeenten bij te staan in de verdere uitbouw van de gemeentelijke rioleringen. Ter vergelijking: in 2014 ging het om 227 miljoen euro, in 2013 om 129 miljoen euro en in 2012 om 125 miljoen euro.

Waarom zijn deze zware inspanningen noodzakelijk? De bovengemeentelijke investeringen in de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur kunnen enkel het gewenste resultaat opleveren, als de uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur gelijke tred houdt. Sinds 1996 bestaat er een subsidiebesluit voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen. Via dit besluit kunnen de gemeenten (en rioolbeheerders) subsidie krijgen voor de aanleg van rioleringen.

Het kwartaalprogramma 2015 voor het Netebekken subsidieert 38 gemeentelijke projecten voor een totaal bedrag van 77 miljoen euro, waaronder enkele erg omvangrijke projecten zoals de riolerings- en wegeniswerken op de gewestweg N14 te Zandhoven, meer bepaald de delen tussen de Nijlensesteenweg en Massenhovensesteenweg en tussen de Kanaalstraat en de E313. Een overzicht van de projecten vindt u op het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) die momenteel in openbaar onderzoek liggen (zie eerste artikel) tonen aan dat er ook de komende (tientallen) jaren heel wat investeringen in de saneringsinfrastructuur zullen moeten gebeuren om de resterende groene clusters van het zoneringsplan aan te sluiten.

7. Herinrichting Hessepoelbeek en Wouwendonkse Beek in Kontich en Duffel


In het verleden zorgde de Wouwendonkse beek meermaals voor wateroverlast. Reeds enkele jaren geleden plaatste de provincie daarom een pompstation aan de monding in de Grote Nete en werd een eerste herinrichting doorgevoerd op het grondgebied van de gemeente Kontich. In 2014 nam de provincie de waterloop op twee plaatsen verder onder handen met als doel het creëren van extra waterbuffering. Op een perceel langs de Spoorweglaan te Duffel werd een lange overwelving uitgebroken en werd de waterloop verlegd en gebufferd. In Kontich kreeg de waterloop op gronden van Natuurpunt een bypass en hermeandering met een verbreed profiel. Hierdoor ontstaat naast ruimte voor water ook ruimte voor natuur.

 

 A7

.
8. In de kijker

A8b
Chap'eau voor de kleine Nete

Elke dag werken de Vlaamse gemeenten, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de provincie, Aquafin, studiebureaus, aannemers, Natuurpunt, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete…. samen aan propere waterlopen. Deze gezamenlijke inspanningen beginnen te lonen. Zo heeft de Kleine Nete, die door de Kempen stroomt, de beste waterkwaliteit van Vlaanderen. De goede toestand komt stilletjes aan in zicht.

Om dit te vieren nodigen Aquafin, VMM en de andere partners iedereen graag uit op Chap’eau in de Ark van Noë in Lichtaart op zondag 28 september 2014. U kunt er genieten van een dagje sport en ontspanning op en rond de schoonste waterloop van Vlaanderen. Fietsen, kajakken en mountainbiken staan op het programma. Voor of na het sporten kunt u in de Ark ook terecht om iets te eten en te drinken, of te genieten van de animatie voor jong en oud. Er zijn springkastelen, en waaghalzen kunnen in grote plastic ballen over water lopen. De bezoekers komen ook heel wat te weten over water en waterkwaliteit bij de infostandjes van o.a. de VMM of tijdens een leuke zoektocht. Hoedje af voor de Kleine Nete! Schrijf u in op www.chap-eau.be.

    

Bekkenvoortgangsrapport 2013 beschikbaar

Naar goede gewoonte wordt jaarlijks een bekkenvoortgangsrapport over de uitvoering van de waterbeheerplannen opgemaakt. Het bekkenvoortgangsrapport 2013 voor het Netebekken werd online gepubliceerd (Bekkenvoortgangsrapport Netebekken 2013 — Integraal Waterbeleid). U vindt er een toelichting over opmerkelijke acties en projecten, meer informatie over de werking van de overlegstructuren en een overzicht van de stappen die in 2013 zijn genomen voor de voorbereiding van het tweede stroomgebiedbeheerplan. Verder wordt een overzicht van de relevante beleidsbeslissingen weergegeven.


Natte zomer? – surf naar www.waterinfo.be

De Vlaamse waterbeheerders lanceerden begin dit jaar www.waterinfo.be, een nieuwe en gedetailleerde website waar burgers en hulpdiensten alle actuele informatie over overstromingsrisico’s, getijden, neerslag en droogte kunnen vinden. De portaalsite waterinfo.be is technologisch zeer vooruitstrevend en bundelt informatie die voorheen op verschillende websites stond zoals overstromingsvoorspeller.be, waterstanden.be en hydronet.be. Daarnaast vindt u er de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden en andere overstromings- en hydrografische kaarten die gebruikt worden voor de watertoets en de informatieplicht, alsook de overstromingsrisico- en overstromingsgevaarkaarten in uitvoering van de Overstromingsrichtlijn.

Geregistreerde, professionele gebruikers, zoals hulpdiensten, krijgen extra functionaliteiten om hun gebied nog beter te kunnen bewaken. Ze krijgen ook toegang tot de permanentienummers en -kanalen van de verschillende waterbeheerders.

CIW - Integraal Waterbeleid Netebekken Bekkensecretariaat Netebekken
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Anna Bijns-gebouw
Lange Kievitstraat 111-113, bus 64
2018 Antwerpen
Tel. 03 224 63 83
secretariaat_nete@vmm.be
» www.netebekken.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.