Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Blue Deal > Vragen en info > Loket Blue Deal

Loket Blue Deal

Het loket "Blue deal" is het aanspreekpunt voor bedrijven, lokale besturen, sectororganisaties, kennisinstellingen, verenigingen, ... die meer informatie wensen over de Blue Deal of concreet aan de slag willen gaan. 

 

In de rubriek "realisaties Blue deal" vindt u alvast meer informatie over specifieke acties en projectoproepen in het kader van de Blue deal. 

Concrete informatie over de droogtetoestand of over de maatregelen die van toepassing zijn bij een droogte vindt u op www.opdehoogtevandroogte.be en www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen

Juli 2020

1. Uw gegevens (verplicht)
Uw gegevens worden enkel geregistreerd ikv deze inschrijving. Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht om de gegevens die betrekking hebben op u in te zien. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u in voorkomend geval de verbetering of verwijdering ervan aanvragen bij het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, die tevens houder is van de bestanden.
gearchiveerd onder: Infodag

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.