Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Blue Deal > Realisaties

Realisaties

De Blue Deal bevat ruim 70 acties om waterschaarste en droogte in Vlaanderen op een structurele manier aan te pakken.

Via het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ krijgen dertien investeringsprojecten van de Blue Deal een extra impuls, voor een totaal budget van 343 miljoen euro. Het gaat om (terrein)realisaties door de Vlaamse overheid en om de financiële ondersteuning van initiatieven door (landbouw)bedrijven, lokale besturen, sectororganisaties, kennisinstellingen, verenigingen, ....

Daarnaast maakt de Blue Deal werk van een betere regelgeving en effectievere beleidsinstrumenten en bevat het programma ook initiatieven op het vlak van monitoring & onderzoek en communicatie & sensibilisering.

Meer informatie over het ruime pallet aan projecten en flankerende maatregelen van de Blue Deal is hieronder te vinden.

Twee structurele oplossingsrichtingen

Met de Blue Deal wil de Vlaamse overheid de droogteproblematiek en de waterschaarste op een krachtdadige, structurele en proactieve manier aanpakken. Ze voorziet daarvoor twee structurele oplossingsrichtingen:

 

 

Brede waaier aan acties

De Blue Deal bevat een ruim pallet aan maatregelen en acties.

Het gaat om: 

  • Investeringen op het terrein voor meer groenblauwe infrastructuur langs waterlopen, extra natte natuur, de aanpak van lekverliezen aan sluizen en in het leidingwaternetwerk, grootschalige opvang en hergebruik van hemelwater, …
  • Ondersteuning van investeringen door (landbouw)bedrijven, lokale besturen, sectororganisaties, kennisinstellingen, verenigingen, .... Voorbeelden zijn de proeftuinen droogte, VLIF-subsidies voor investeringen door landbouwbedrijven, ecologiesteun voor bedrijven die investeren in circulair watergebruik, ondersteuning bij de uitvoering van waterscans en wateraudits, …
  • Het verbeteren van de regelgeving en van de toepassing ervan. Het in kaart brengen en wegwerken van drempels in regelgeving die hergebruik van water belemmeren, het optimaliseren van beleidsinstrumenten optimaliseren (watertoets, hemelwaterplannen, wateraudits, ...), een strengere handhaving, nieuwe regelgeving of kaders (bv. voor het peilbeheer in polders en wateringen of voor drainages) zijn hier voorbeelden van.
  • Initiatieven op het vlak van onderzoek & monitoring en communicatie & sensibilisering. Het gaat om innovatie voor waterbesparing, circulair watergebruik en decentrale watervoorziening, onderzoek naar de droogtegevoeligheid van de bodem, opleidingen voor specifieke doelgroepen, het opzetten van een WaterKlimaatHub, .

 

Dertien Vlaamse Veerkracht projecten

  

High level task force bewaakt uitvoering Blue deal

Tijdens het overleg van 8 maart 2021 kon de high level taskforce vaststellen dat ongeveer de helft van de acties van de Blue Deal ondertussen in uitvoering zijn, en van ruim een kwart zijn de voorbereidingen gestart. 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.