Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projecten relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'

De structurele aanpak van waterschaarste en droogte vormt als deel van de Blue deal één van de hoekstenen van het Vlaamse relance plan 'Vlaamse Veerkracht'. Dertien projecten zijn gedefinieerd als Vlaamse Veerkracht-project.

 

Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen

Vlaamse Veerkracht project 34

Vier gebieden in Vlaanderen waar we versneld een integrale, natuurgebaseerde aanpak willen ontwikkelen en op het terrein realiseren, schuiven we naar voor als vlaggenschip-projectNieuwsbrief, februari 2021

(1) het herstel van de infiltratie in het brongebied van de Zwarte Beek, (2) de realisatie van 500 ha natte natuur in de vallei van de Leie, (3) de gebiedsgerichte werking voor een veerkrachtige vallei van de Kleine Nete, en (4) een versterking van de zoetwaterlens in het Duinencomplex.

 

*** 

Natte Natuur

Vlaamse Veerkracht project 36

De afgelopen 50 tot 60 jaar verloor Vlaanderen 75% van zijn natte natuur. De overblijvende natte natuur is vaak van wisselende kwaliteit. Met het investeringsprogramma Natte Natuur willen we veengebieden, valleigebieden,  moerassen en vochtige graslanden herstellen en versterken als buffer tegen droogte. De Vlaamse overheid zal hiertoe nieuwe gronden verwerven en gebieden (her)inrichten en beheren als natuurgebied. Daarnaast ondersteunt ze via subsidie-oproepen initiatieven van terreinbeherende verenigingen, eigenaars en lokale besturen.

***

 

Groenblauwe infrastructuur

Vlaamse Veerkracht project 24, 31 en 35

We ondersteunen inspirerende voorbeelden van groenblauwe dooradering en ontharding in onze steden en gemeenten. Met het programma 'Water-Land-Schap' pakken we waterproblemen in landelijke gebieden aan in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied. We zorgen ook voor extra droogtemaatregelen binnen geïntegreerde gebiedsgerichte projecten en voorzien een grondenbank Blue Deal. Waterlopen bouwen we uit als groenblauwe netwerken en we passen de infrastructuur (waterbekkens, stuwen, ...) aan zodat die ook kan ingezet worden in droge periodes.

*** 

Slimme datasystemen & circulair watergebruik

Vlaamse Veerkracht project 32 

Via projectoproepen ondersteunen we innovatieve samenwerkingsverbanden die inzetten op waterbesparing en/of circulair watergebruik en projecten voor een grootschalig hergebruik van hemelwater of effluentwater of voor een slimme sturing van hemelwaterbuffers. En met geautomatiseerde meetnetten voor oppervlaktewater en grondwater, een slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur en slimme datasystemen trekken we volop de kaart van automatisering en digitalisering.

*** 

Ecologiesteun ondernemingen & onderzoeksprogramma landbouw

Vlaamse Veerkracht projecten 25 en 27Nieuwsbrief, februari 2021

Er komt ondersteuning voor onderzoek naar waterbesparing en waterhergebruik in de landbouw, naar droogteresistente teelten, naar  aangepaste teeltplannen, ... Voor industriële bedrijven die investeren in innovatieve waterbesparende technologieën voorzien we extra ecologiesteun. 

***

Duurzaam waterbeheer bevaarbare waterlopen

Vlaamse Veerkracht project 26

Investeringen aan de waterwegen moeten de impact van droogte voor de scheepvaart en de watergebruikers beperken. Initiatieven binnen dit project zijn: het plaatsen van pompen die het schutwater terugpompen naar de opwaartse kanaalpanden, het wegwerken van lekverliezen aan sluizen, onderzoek naar de impact van droogte op scheepvaart, ...

*** 

Maatregelen land- en tuinbouw en agrovoedingsbedrijven

Vlaamse Veerkracht projecten 28, 29, 30 en 33

Er komt ondersteuning voor projecten die inzetten op het hergebruik van restwater uit de landbouw- en agrovoedingssector, op de uitbouw van waterreserves en op het slim omgaan met water. Er wordt werk gemaakt van een bodempaspoort voor de land- en tuinbouwpercelen. Bij de  ondersteuning van landbouwers via pre-ecoregelingen en VLIF-subsidies gaat er extra aandacht naar waterschaarste en droogte en de samenwerking binnen de agro-voedingsketen wordt versterkt.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

> Je wil graag je steentje bijdragen als bedrijf, lokaal bestuur, sectororganisatie, kennisinstelling of vereniging. Je zoekt informatie over specifieke initiatieven van de Blue Deal? 

 Je wil graag je steentje bijdragen als bedrijf, lokaal bestuur, sectororganisatie, kennisinstelling of vereniging? Je zoekt informatie over specifieke initiatieven van de Blue Deal? Contacteer het online loket.

online loket

overzicht projectoproepen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.