Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Watertoets > De overstromingskaarten uitgelegd

De overstromingskaarten uitgelegd

In Vlaanderen bestaan er verschillende overstromingskaarten die elk met een ander doel opgemaakt zijn. Ze vertrekken van de volgende basiskaarten:
  • De gemodelleerde overstromingsgebieden (MOG): de contouren van overstromingen voor verschillende terugkeerperiodes, op basis van modellen van de waterbeheerders.
  • De recent overstroomde gebieden (ROG): een inventaris van de gebieden waar zich sinds 1988 effectief een overstroming voorgedaan heeft en die gemeld werd.

  • De van nature overstroombare gebieden (NOG): de gebieden die zonder tussenkomst van de mens onderhevig zijn aan het watersysteem. De contouren zijn afgeleid van de bodemkaart en duiden de gebieden aan waarop zich in het verleden sediment afgezet heeft als gevolg van overstromingen of van afstromend water van hellingen.

Overstromingsgevoelige gebieden (watertoetskaart)

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden wordt gebruikt in het kader van de watertoets en voor de informatieplicht in het kader van de verkoop of verhuur van overstromingsgevoelig vastgoed.

De kaart maakt een onderscheid tussen effectief overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauw) en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauw).

  • Effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn de recent overstroomde gebieden (ROG), gecorrigeerd op basis van de hoogteligging, aangevuld met de gemodelleerde overstromingsgebieden (MOG) met middelgrote kans (d.w.z. een herhalingsperiode van 100 jaar).
  • Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn de van nature overstroombare gebieden (NOG) met uitzondering van de zones die al geruime tijd (sinds de jaren '70 of eerder) bebouwd zijn.

De watertoetskaart houdt enkel rekening met overstromingen vanuit rivieren en niet vanuit de zee, in tegenstelling tot de overstromingsgevaarkaarten.

Risicozones voor overstromingen

De Federale regering bakende risicozones voor overstromingen af in het kader van de natuurrampenverzekering. De risicozones bestaan uit de omhullende contouren van de gemodelleerde overstromingsgebieden (MOG) met een terugkeerperiode van 25 jaar en de recent overstroomde gebieden (ROG) die gedurende de laatste 10 jaar meer dan tweemaal overstroomd zijn geweest. De overstromingsdiepte bedraagt in beide gevallen minstens 30 cm.

Overstromingsgevaarkaarten

In uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn is elke lidstaat verplicht om overstromingsgevaarkaarten op te maken. De kaarten geven de gemodelleerde overstromingsgebieden (MOG) weer voor drie scenario's:

  • overstromingen met een grote kans van voorkomen (terugkeerperiode van 10 jaar)
  • overstromingen met een middelgrote kans van voorkomen (terugkeerperiode van 100 jaar)
  • overstromingen met een kleine kans van voorkomen (terugkeerperiode van 1000 jaar).

De gevaarkaarten geven de fysische kenmerken van een overstroming weer, zoals de omvang, waterdiepte en stroomsnelheid. Deze kaarten tonen overstromingen vanuit de rivieren én vanuit de zee.

 

Opbouw overstromingskaarten

Gerelateerde inhoud
Opbouw overstromingskaarten

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.