Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2018 - Aanpak waterschaarste- en droogterisicobeheerplan goedgekeurd

In oktober 2017 gaf de CIW al goedkeuring aan de algemene aanpak voor de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer. Die aanpak voorziet onder meer in een maximale afstemming op en integratie in het proces van de volgende waterbeleidsnota en de volgende stroomgebiedbeheerplannen.

Tijdens de vergadering van december 2017 stemde de CIW in met de uitgangspunten en inhoud voor het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan. Zowel de proactieve pijler, als de reactieve pijler van het risicobeheer, krijgen een plaats in het plan. Naar analogie met het stroomgebiedbeheerplan worden een analyse, visie, doelstellingen, een beoordelingskader en maatregelen uitgewerkt.

Sporen met de stroomgebiedbeheerplannen

Net als de overstromingsrisicobeheerplannen zal ook het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan onderdeel uitmaken van de stroomgebiedbeheerplannen. Bij de opmaak van het plan worden volgende stappen doorlopen:

            Waterschaarste- en droogterisicobeheerplan (2018-01)
  • een inventarisatie en analyse van de actuele en toekomstige regio- en sectorspecifieke waterschaarste- en droogterisico's
  • het uitwerken van een globale visie op waterschaarste- en droogterisicobeheer, rekening houdende met klimaatscenario's
  • het verder uitwerken en gebiedsspecifiek doorvertalen van proactieve en reactieve doelstellingen, beoordelingskaders en indicatoren
  • het samenstellen van een maatregelenprogramma met proactieve en reactieve algemene en gebiedsspecifieke maatregelen die nodig zijn om waterschaarste- en droogterisico's te verminderen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.