Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2016 - Alternatieve piste om signaalgebieden bouwvrij te houden in de maak

Naar aanleiding van een evaluatie van de uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering over de signaalgebieden, werkte de CIW aan een alternatieve piste om signaalgebieden te herbestemmen. In deze piste wordt het mogelijk om signaalgebieden bouwvrij te houden door middel van de aanduiding ervan als watergevoelig open ruimtegebied. Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering, op basis van het CIW-voorstel, een wijziging aan de codex Ruimtelijke Ordening principieel goed.

In 2014 en 2015 keurde de Vlaamse Regering de vervolgstappen goed voor 83 signaalgebieden. Sommige signaalgebieden, of delen ervan, moeten hierdoor een nieuwe bestemming krijgen. Van driekwart van de gevraagde ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) is de procedure nog niet gestart, zo blijkt uit een evaluatie van de uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering, waarvan de CIW op 16 maart 2016 kennis nam.  

De onduidelijkheid en vrees voor planschadeveroordelingen en de kost voor de opmaak van het RUP zelf zijn vaak aangehaalde redenen door lokale besturen. Slechts voor 3 signaalgebieden is de definitieve herbestemming volledig afgerond, telkens via een gewestelijk RUP. Daarenboven blijkt het tijdelijk bewarend beleid dat de omzendbrief van 19 mei 2015 in signaalgebieden oplegt, in afwachting van de definitieve herbestemming, moeilijk afdwingbaar.

Daarom werkte de CIW een alternatieve piste uit om signaalgebieden een andere bestemming te geven. Via een decretaal initiatief kunnen signaalgebieden vrij van bebouwing gehouden worden door de gebieden, of delen ervan, te herbestemmen als watergevoelig open ruimtegebied.

Op 15 juli 2016 gaf de Vlaamse Regering, op basis van het CIW-voorstel, haar principiële goedkeuring aan een wijziging van de codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Deze wijziging stelt de Vlaamse Regering in staat om op termijn (delen van) signaalgebieden aan te duiden als watergevoelig open ruimtegebied. De wijziging aan de codex werd intussen voor advies voorgelegd aan de strategische adviesraden, de VVSG en de VVP.

Het volledige voorontwerp van decreet vindt u op de website van Ruimte Vlaanderen .

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.