Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Juli 2011 - CIW levert insteek voor Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Juli 2011 - CIW levert insteek voor Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Begin dit jaar keurde de Vlaamse Regering de startnota voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
goed. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt de opvolger van het huidige Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen dat samen met de gewestplannen uit de jaren ’70 het kader vormt voor
het ruimtelijk ordeningsbeleid in Vlaanderen. Tegen eind 2011 zal het Groenboek Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen klaar zijn.
De opmaak van het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen was voor de CIW aanleiding om de
relatie tussen water en ruimtelijke ordening nogmaals onder de aandacht te brengen. De CIW nam
dan ook het initiatief om krachtlijnen en aanbevelingen vanuit het integraal waterbeleid te
formuleren. Deze werden op 5 juli door de CIW goedgekeurd en door de voorzitter van de CIW als
insteek vanuit het integraal waterbeleid aan het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend erfgoed voorgelegd.

Raadpleeg het document via gerelateerde items.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.