Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Sept. 2018 - Droogtecommissie coördineert overleg en adviseert maatregelen

Sept. 2018 - Droogtecommissie coördineert overleg en adviseert maatregelen

Om bij een droogteperiode het nodige overleg en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, is op 22 juni 2018 in de schoot van de CIW de Vlaamse droogtecommissie geïnstalleerd.

De droogtecommissie volgde de droogte en waterschaarste van de voorbije weken op de voet op, verzorgde overleg en coördinatie over droogtemaatregelen en adviseerde algemene watergebruiksbeperkingen. 

Door de toenemende watertekorten evolueerde de algemene droogte- en waterschaarstetoestand in Vlaanderen eind juni naar een waaktoestand (code geel). Enkele weken later, op 24 juli, kondigde de droogtecommissie de alarmtoestand (code oranje) af en adviseerde ze aan de gouverneurs om algemene watergebruiksbeperkingen uit te vaardigen.

Na de regen en onweersbuien van medio augustus bracht de droogtecommissie op 17 augustus een nieuw advies uit. Ze adviseerde toen om de watergebruiksbeperkingen stop te zetten, te blijven oproepen tot spaarzaamheid, de captatieverboden voor onbevaarbare waterlopen nog aan te houden tot nadere berichtgeving en ook de captatie- en recreatieverboden omwille van blauwalgen aan te houden tot de waterkwaliteit genormaliseerd is.

22/06: Installatie Vlaamse droogtecommissie

De droogtecommissie is op 22 juni 2018 opgestart in de schoot van de CIW. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de CIW-leden, de kabinetten van de ministers van Mobiliteit en Omgeving en het Vlaams Crisiscentrum CCVO.

Ze komt samen bij aanhoudende droge periodes met algemene watertekorten. Op basis van gedetailleerde informatie over de droogtetoestand en een overzicht van maatregelen die de actoren al nemen, bekijkt ze of er bijkomende maatregelen of een verdere afstemming tussen maatregelen nodig zijn.

26/06: Naar een waaktoestand voor droogte

Vanaf begin juni nam de droogte toe. Op 26 juni 2018 werd beslist om het droogteniveau voor heel Vlaanderen op te schalen naar het niveau 'waak' (droogtecode geel). Er waren toen nog geen grote watertekorten, maar omdat er nauwelijks neerslag voorspeld werd, was waakzaamheid geboden.

24/07: Droogtecommissie adviseert waterbesparende maatregelen

Op 24 juli 2018 kwam de droogtecommissie opnieuw samen en kondigde ze de alarmtoestand (code oranje) af voor heel Vlaanderen.

In aanvulling op de toen al genomen lokale en regionale droogtemaatregelen adviseerde ze watergebruiksbeperkingen voor specifieke toepassingen zoals het gazon en de tuin besproeien, de auto wassen of grotere zwembaden vullen, een sproeiverbod overdag voor land- en tuinbouwondernemingen en een captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen. Aan de gouverneurs werd gevraagd om op basis van dit advies bijkomende maatregelen uit te vaardigen.

17/08: Droogtecommissie adviseert verspoeling maatregelen, met oproep tot spaarzaamheid

Omwille van het gedaalde drinkwaterverbruik en de beschikbaarheid van regenwater was er vanaf midden augustus minder nood aan beperkingen op het gebruik van leidingwater, grondwater en regenwater. Daarom adviseerde de droogtecommissie op 17 augustus 2018 om de gebruiksbeperkingen voor het wassen van de wagen, het besproeien van gazon en tuinen, het beregenen van sportvelden en akkers, … in te trekken.

Wegens de aanhoudende lage waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen en de aanwezigheid van blauwalgen op diverse waterwegen, kanalen en waterlopen, gaf de  commissie het advies om de captatie- en recreatieverboden die er van toepassing waren wel nog aan te houden tot nadere berichtgeving.

13/09: Droogtecommissie adviseert opheffing algemeen captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen

Maar met behoud van het verbod waar dit plaatselijk van belang blijft op een beperkt aantal waterlopen in Oost- en West-Vlaanderen

De vraag naar oppervlaktewater vanuit de landbouw was sterk afgenomen. De meeste gewassen die extra water behoeven, waren intussen geoogst of het groeiseizoen ervan liep ten einde.  De beschikbare hoeveelheden waren voldoende om aan de resterende beperkte vraag te voldoen. De vereiste inspanningen om een captatieverbod te handhaven waren niet langer nodig.

De Droogtecommissie oordeelde op 13 september 2018 dan ook dat het algemeen captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen kon opgeheven worden, maar met behoud van het verbod op een aantal waterlopen waar dit plaatselijk van belang bleef, o.a. omwille van het borgen van de drinkwaterproductie of problemen met de  waterkwaliteit door blauwalgenbloei. 

CIW werkt aan evaluatierapport over droogte en waterschaarste 2018

Intussen is de CIW gestart met de opmaak van een globaal evaluatierapport over de droogte en waterschaarste. Aan de CIW-leden en de provinciegouverneurs, die het provinciale crisisoverleg voorzitten, is  gevraagd om hun vaststellingen en voorstellen over te maken. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid