Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2016 - Informatieplicht onder de loep

Op 22 juni 2016 nam de CIW kennis van een rapport over de evaluatie van de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied en gaf ze haar goedkeuring aan voorstellen om de informatieplicht te verbeteren. Een bevraging van notarissen en makelaars lag mee aan de basis van die voorstellen.

Samen met het Notariaat en het CIB (de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen) organiseerde de CIW een bevraging bij notarissen en makelaars over de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. Aan de hand van de verkregen informatie wil de CIW het instrument dat nu zo’n drie jaar van kracht is, verbeteren.

Op haar vergadering van 22 juni 2016 nam de CIW kennis van de resultaten van de bevraging en gaf ze haar goedkeuring aan een aantal verbetervoorstellen. Er zijn voorstellen om de richtlijnen voor de toepassing van de informatieplicht bij te stellen, om de communicatie over de informatieplicht te versterken en om in de toekomst ook rekening te houden met de mate waarin een vastgoed waterbestendig gebouwd of verbouwd is.

De voorstellen werden ter goedkeuring voorgelegd aan minister J. Schauvliege en zullen na haar akkoord in samenwerking met de sector en met het Notariaat verder uitgewerkt worden.


Evaluatie van de informatieplicht: algemene conclusies

Uit de reacties van de ruim 300 notarissen en vastgoedmakelaars die deelnamen aan de bevraging bleek dat zo goed als alle vastgoedprofessionals op de hoogte zijn van de informatieplicht. De communicatiekanalen van de sector zelf zijn hun voornaamste informatiebron.

De richtlijnen voor de toepassing van de informatieplicht blijken voldoende duidelijk. Toch vraagt het merendeel van de respondenten meer communicatie over die richtlijnen. Ze stelden ook enkele verbeterpunten voor.

symbool overstromingsgevoelig gebied

Het symbool voor de ligging van vastgoed in overstromingsgevoelig gebied wordt minder gebruikt. Vanuit de immosector is er vraag om het symbool enkel toe te passen in de effectief overstromingsgevoelige gebieden.

Het begrip 'mogelijk overstromingsgevoelig gebied' is soms moeilijk uit te leggen aan de klant. Er is vraag naar bijkomende informatie om het begrip te verduidelijken of om een andere term te hanteren. Vanuit deze problematiek wordt ook gesuggereerd om de informatieplicht te beperken tot de effectief overstromingsgevoelige gebieden.

De meesten zoeken de ligging van een vastgoed op via www.geopunt.be. Het geoloket www.waterinfo.be/watertoets is minder gekend, maar wordt als een handig(er) instrument ervaren.

Tot slot is er vraag naar een informatieplicht die rekening houdt met de aanpassingen die aan de woning uitgevoerd werden om overstromingsschade te beperken. 

Raadpleeg het rapport Evaluatie informatieplicht overstromingsgevoeligheid vastgoed via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

Meer informatie over de informatieplicht vindt u in de rubriek 'informatieplicht overstromingsgevoelig vastgoed'.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.