Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017 - Maatschappelijk debat visie financiering waterbeleid opgestart

Op 2 december 2016 startte het overlegplatform waarbinnen het maatschappelijk debat voor de uitwerking van een langetermijnvisie op de financiering van het waterbeleid vorm krijgt. Naast vertegenwoordigers van de CIW-leden, nemen ook andere bij het waterbeleid betrokken instanties, vertegenwoordigers van de strategische adviesraden en enkele kabinetsleden deel aan het overleg. De heer Jan Verheeke, secretaris van de Minaraad, zit het overleg voor.

Een financieringsplan om het maatregelenprogramma bij te sturen, is nodig om de goede watertoestand in de 17 speerpuntgebieden en een verdere kwaliteitsverbetering in de 56 aandachtsgebieden beter te kunnen verzekeren. Het overlegplatform zal tegen medio 2018 ook voorstellen formuleren om de instrumenten van het integraal waterbeleid te optimaliseren en aanbevelingen geven voor de financiering van acties in uitvoering van de kaderrichtlijn Water in deze en volgende planperiodes.

Op de vergadering van 2 december 2016 werden het huishoudelijk reglement en het draaiboek voor het overleg goedgekeurd. Op 18 januari 2017 kwam het overlegplatform een tweede keer samen.

De komende maanden zal het overleg zich buigen over een analyse van de financieringsinstrumenten binnen het waterbeleid. Ook de financiële betrokkenheid van de doelgroepen bij die instrumenten wordt in kaart gebracht. 

Daarnaast is een effectiviteitsanalyse van het waterkwaliteitsbeleid opgestart. Deze studie zal op een wetenschappelijk onderbouwde manier de kwalitatieve effectiviteit van (beleids-)instrumenten in het waterbeleid in beeld brengen.

       Afbeelding nieuwsbrief januari 2017 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.