Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017 - Naar een efficiëntere bekkenwerking

Op 14 december 2016 keurde de CIW de juridische teksten goed die invulling geven aan het voorstel om het bekkenbureau af te schaffen en enkel de algemene bekkenvergadering te behouden als bekkenbestuur. De CIW wil op die manier de bekkenwerking optimaliseren. De nodige aanpassingen aan het decreet Integraal Waterbeleid en het daarbij horende Organisatiebesluit werden overgemaakt aan minister Joke Schauvliege.

 

 

 

 

Naar een efficiëntere bekkenwerking

      

De algemene bekkenvergadering bestaat uit de waterbeheerders en andere betrokken instanties uit het bekken. Alle gemeenten zijn er rechtstreeks vertegenwoordigd. De voorbereiding van de algemene bekkenvergadering gebeurt in het bekkenbureau. Deze tweeledige structuur vertraagt het overleg binnen het bekkenbestuur. Bovendien komen dezelfde agendapunten aan bod en zetelen vaak dezelfde personen in beide vergaderingen.

Sommige gouverneurs laten daarom het bekkenbureau en de algemene bekkenvergadering stelselmatig samenvallen of ze organiseren een schriftelijke ronde voor het bekkenbureau.

Na haar vergadering van 22 juni 2016 stelde de CIW aan minister Joke Schauvliege voor om het bekkenbureau af te schaffen en de taken van het bekkenbureau te verdelen over het bekkenbestuur en het bekkensecretariaat.

De CIW heeft intussen de nodige aanpassingen aan het decreet Integraal Waterbeleid en het Organisatiebesluit juridisch voorbereid en overgemaakt aan de minister.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.