Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

April 2017 - Inspanningen voor herstel beverpopulatie opgevolgd

De bever is een beschermde diersoort en zijn aanwezigheid is een positief signaal voor de waterkwaliteit en de ecologische diversiteit van de omgeving. Om de beverpopulatie te herstellen en de soort in een gunstige staat van instandhouding te brengen, keurde minister Joke Schauvliege in 2015 een soortenbeschermingsprogramma voor de bever goed.

In het kader van dit soortenbeschermingsprogramma wordt jaarlijks aan de CIW gerapporteerd over de aangroei van de beverpopulatie, de betaalde schadevergoedingen en de kosten die waterbeheerders maakten
om schade te herstellen. Ook worden nieuwe kennis en ervaringen gedeeld.

Beverpopulatie herstelt langzaam

Uit deze rapportering blijkt dat het aantal beverterritoria langzaam toeneemt. Het aantal territoria wordt op 120 geschat. Vooral in het Maasbekken, het Dijle-Zennebekken, het Netebekken en het Demerbekken komen bevers voor.

     Bever

Inspanningen waterbeheerders

Ook de inspanningen van de waterbeheerders worden in kaart gebracht. Soms moeten waterbeheerders ingrijpen omdat de bever schade aan dijken veroorzaakt of het risico op wateroverlast doet toenemen. Zo kan het nodig zijn om een beverhol in een dijk te dichten en de dijk te herstellen, om een sifon in een beverdam aan te brengen zodat het verhoogde waterpeil naar een aanvaardbaar niveau zakt of om de beverdam af te breken. Ook de systematische controle van dijken en beverholen vraagt inspanningen.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.