Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

April 2017 - Doelenkaarten voor beschermde vissoorten en beekplanten

De CIW keurde doelenkaarten goed voor beekprik, rivierdonderpad, kleine modderkruiper en het habitat voor stromende wateren (habitat 3260). Deze kaarten, in uitvoering van de Habitatrichtlijn, tonen in welke waterlooptrajecten de vissoorten en waterplanten al voorkomen en in welke trajecten ze tot doel gesteld zijn.

De doelenkaarten vormen een basis voor de uitwerking van soortenbeschermingsprogramma’s, de aanpassing van de ecologische kwetsbaarheidskaart voor overstorten en de uitwerking van een visie op de sanering van overstorten.

Ook bij het onderhoud van waterlopen houden waterbeheerders rekening met deze kaarten. De code van goede natuurpraktijk voor het onderhoud van waterlopen. bevat een gebiedsgerichte verfijning voor waterlopen die aangemeld zijn voor het habitat 3260. Zo wordt het maaien van waterbodemvegetatie in die waterlooptrajecten niet als ‘normaal onderhoud’ beschouwd.

  CIW-nieuwsbrief mei 2017

Maximaal sporen met stroomgebiedbeheerplannen

Een goede waterkwaliteit is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het habitat voor stromende wateren. De waterlooptrajecten waar we een uitbreiding van het beekhabitat willen realiseren liggen dan ook voor een groot deel binnen de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden van de stroomgebiedbeheerplannen. In die waterlopen willen we immers sneller stappen zetten richting een goede ecologische watertoestand.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.