Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

April 2017 - Kaart van overstromingsgevoelige gebieden geactualiseerd

De CIW actualiseerde de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden. Een actuele en correcte kaart is van groot belang voor een goede toepassing van de watertoets en de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. De kaart wordt daarom regelmatig aangepast. De huidige kaart dateert van september 2014 en is aan vernieuwing toe.

De nieuwe kaart houdt rekening met de overstromingen van de afgelopen jaren, nieuwe modelresultaten en vragen voor een betere afstemming van de huidige kaart met het terrein. De kaart werd intussen voor goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts.

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden is opgebouwd uit twee kaartlagen:

  • de effectief overstromingsgevoelige gebieden
  • de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden.

 

Effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn ofwel recent overstroomd ofwel geven modellen aan dat ze gemiddeld minstens eens om de honderd jaar overstromen.

Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn van nature overstroombare gebieden waar zich in het verleden sedimenten hebben afgezet als gevolg van overstromingen. De kans op overstromingen in deze gebieden is klein, maar kan bij heel extreme weersomstandigheden niet uitgesloten worden. 

                   

Vooral effectief overstromingsgevoelige gebieden aangepast

De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn aangepast aan de overstromingen in de zomer van 2014, januari 2016 en mei-juli 2016, aan nieuwe modelresultaten en aan goedgekeurde aanvragen om de kaart beter af te stemmen met de situatie op het terrein.

Aan de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn geen grote aanpassingen gebeurd.

De inwerkingtreding van de nieuwe kaart zal tijdig gecommuniceerd worden. De nieuwe kaart zal te raadplegen zijn via www.waterinfo.be/watertoets.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.