Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

April 2017 - Nieuwe kaart risicozones en overstromingsgevaarkaarten

De CIW vernieuwde ook de kaart met de risicozones voor overstromingen en de overstromingsgevaarkaarten, zodat beide in overeenstemming zijn met de nieuwe kaart van de overstromingsgevoelige gebieden.

Risicozones voor overstromingen kaderen in de wet op de natuurrampenverzekering.

Overstromingsgevaarkaarten tonen de fysische eigenschappen van overstromingen van verschillende omvang, zoals overstromingscontouren en waterdieptes.

Risicozones voor overstromingen

De kaart met de risicozones voor overstromingen kadert in de wet op de natuurrampenverzekering. De zones zijn afgebakend via het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007. Voor het Vlaamse deel van de risicozones gebeurde de afbakening op basis van de beslissing van een Vlaamse Regering van 8 september 2006.

Woningen die in een risicozone liggen, moeten soms een hogere verzekeringspremie betalen. Wordt een nieuwe woning in een risicozone gebouwd, dan is de verzekeraar niet verplicht om de woning tegen waterschade te verzekeren.

De nieuwe kaart met de risicozones voor overstromingen maakt een onderscheid in:

  1. zones die in 2006 aangewezen werden en behouden blijven
  2. zones die in 2006 aangewezen werden maar nu geschrapt worden
  3. zones die voor het eerst als risicozone afgebakend worden.

De nieuwe kaart werd intussen overgemaakt aan minister Joke Schauvliege. Na vaststelling van de risicozones door de Vlaamse Regering wordt de kaart aan de federale overheid bezorgd voor aanpassing van het Koninklijk Besluit van 2007.

Aan de vaststelling van de nieuwe risicozones gaat nog een uitgebreide communicatie vooraf.

Overstromingsgevaarkaarten

Overstromingsgevaarkaarten tonen de fysische eigenschappen van overstromingen van verschillende omvang, zoals de overstromingscontouren, de waterdieptes en de stroomsnelheden. De kaarten worden opgemaakt in uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn. De kaarten dateren van eind 2013 en werden gebruikt voor de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021.

Het CIW-draaiboek voor de opmaak en actualisatie van overstromingskaarten stelt dat de kaart met de overstromingsgevoelige gebieden en de overstromingsgevaarkaarten best samen geactualiseerd worden.

De nieuwe overstromingsgevaarkaarten (nieuwe kaartlagen van de waterdieptes en het overstroombaar gebied) zijn te raadplegen zijn op www.waterinfo.be/geoloket.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.