Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Jan. 2018 - Methodiek voor opmaak hemelwaterplannen verfijnd

Jan. 2018 - Methodiek voor opmaak hemelwaterplannen verfijnd

Op 15 december 2017 verfijnde de CIW de methodiek voor de opmaak van een hemelwaterplan.

Sinds 2013 biedt de CIW een methodiek aan waarmee gemeenten aan de slag kunnen om een hemelwaterplan op te maken. Een hemelwaterplan geeft een integrale ruimtelijke visie over waar en hoe het hemelwater van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken kan ter plaatse gehouden worden, kan infiltreren of kan gebufferd en vertraagd afgevoerd worden. Na een evaluatie is de methodiek op een aantal punten bijgesteld.

De CIW spoort gemeenten en rioolbeheerders aan om met de vernieuwde methodiek aan de slag te gaan. Een hemelwaterplan vraagt maatwerk en wordt daarom best op gemeentelijk niveau opgemaakt. Elke gemeente is namelijk uniek qua rioleringsstelsel, type bebouwing, verstedelijking, reliëf en waterlopen.

In het nieuwe document is er meer aandacht voor:

  • de meerwaarde van een hemelwaterplan als een basis voor een integraal water- en ruimtelijk beleid
  • het overleg met de betrokken actoren (waterloopbeheerders, rioolbeheerders en ecologisch toezichthouder)
  • het toepassen van het algemene principe van vasthouden, hergebruiken, infiltreren, bufferen en vertraagd afvoeren;
  • het gebiedsgerichte maatwerk. 

Leidraad voor een duurzaam waterbeleid in de gemeente

Een hemelwaterplan staat niet op zich. Het maakt deel uit van een integrale aanpak van het hemelwater, het oppervlaktewater en het afvalwater binnen de gemeente. Het vormt een insteek voor het ontwerpen van bronmaatregelen en RWA-voorzieningen, het verminderen van overstromingsrisico's, de aanpak van erosie, de herwaardering van grachten, de opzet van blauwe diensten, ... , en voor het ruimtelijk beleid van de gemeente.

Methodiek Hemelwaterplannen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.