Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Mei 2011 - CIW keurt aanbevelingen tegen wateroverlast goed

Mei 2011 - CIW keurt aanbevelingen tegen wateroverlast goed

Op 12 mei keurde de CIW het globale evaluatiedocument met aanbevelingen voor het beleid over de overstromingen van november 2010 goed.

Een jaar geleden werd Vlaanderen getroffen door ernstige watersnood. Hierop volgden een debat in het Vlaams Parlement en tal van initiatieven om de veiligheid tegen overstromingen te verhogen. De CIW kreeg als coördinerend orgaan op het gebied van integraal waterbeleid de opdracht om in samenwerking met alle betrokken instanties een globale evaluatie van de overstromingen van november 2010 te maken en een actieplan op te stellen.

Op 12 mei 2011 keurde de CIW het globale evaluatiedocument goed.

Het document bestaat uit twee grote luiken: een inventaris en een actieplan.

De inventaris beschrijft op een geïntegreerde manier waar zich overstromingen hebben voorgedaan
en schetst de belangrijkste aandachtspunten voor het beleid.

Het actieplan zet in op een mix van acties om de veiligheid tegen overstromingen te verhogen, zoals
concrete investeringswerken op de locaties waar zich in november wateroverlast heeft voorgedaan,
optimaliseren en aanpassen van regelgeving,  het uitwerken van nieuwe
beleidsinstrumenten, het versterken van de samenwerking tijdens crisismomenten... Niet alleen de knelpunten van november 2010 worden aangepakt maar ook andere ook andere zoals
wateroverlast door hevige zomeronweersbuien en de impact op de waterkwaliteit.

gearchiveerd onder: in-de-kijker

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.