Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan 2016 - Nieuwe verordening regenwater

Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater

 

De nieuwe verordening vervangt een verordening uit 2004 en is strenger.

  • Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet aan de verordening voldoen.
  • De meeste constructies moeten een infiltratievoorziening hebben. Voor percelen kleiner dan 250 m² wordt een uitzondering gemaakt.
  • Nieuwe eengezinswoningen en gebouwen (andere dan eengezinswoningen) groter dan 100 m² moeten een regenwaterput van minimum 5.000 liter voorzien. Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die momenteel als minimum geldt. Bij een uitbreiding of verbouwing is geen nieuwe put vereist.
  • Bij nieuwe verkavelingen met aanleg van nieuwe wegen worden collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.

De nieuwe verordening geldt voor bouwaanvragen die na 1 januari zijn ingediend. Voor dossiers die voor 1 januari zijn ingediend, blijft de verordening uit 2004 van toepassing.

De nieuwe regenwaterverordening kadert in de aanpak van wateroverlast. Ze werd voorbereid binnen de werkgroep Waterzuivering van de CIW.

Om de (ver)bouwers goed te informeren, zijn de grote lijnen van de verordening samengevat in de folder Slim omgaan met regenwater. Er is ook een technische toelichting beschikbaar voor de professioneel. U kunt deze documenten raadplegen via de rubriek 'gerelateerde items' onderaan deze pagina.

De volledige tekst van de verordening en de geactualiseerde brochure waterwegwijzer voor bouwen en verbouwen met praktische informatie en voorbeeldsystemen staan op respectievelijk de website van Ruimte Vlaanderen en de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.