Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2016 - Startbeslissingen voor 152 signaalgebieden goedgekeurd

Op 22 juni 2016 keurde de CIW de startbeslissingen van 152 signaalgebieden goed. Voor sommige (delen van) signaalgebieden volstaat een verscherpte watertoets, voor andere is herbestemming aan de orde.

In 2015 – 2016 onderzochten de bekkenstructuren de laatste 152 signaalgebieden. De gebieden liggen verspreid over de 11 bekkens en werden geselecteerd op basis van een geactualiseerde kaart van nog niet ontwikkelde gebieden die kwetsbaar zijn voor overstromingen. Blijkt uit de evaluatie van deze gebieden dat het gebied ontwikkelen volgens de huidige bestemming ervoor zorgt dat het risico op wateroverlast toeneemt, dan zochten de betrokkenen in overleg naar een alternatief ontwikkelingsperspectief.

Op 22 juni keurde de CIW de voorstellen van startbeslissing per signaalgebied van de bekkenbesturen goed. Voor sommige signaalgebieden of delen van een signaalgebied kan het stijgend overstromingsrisico vermeden worden door een verscherpte watertoets. Voor een 100-tal gebieden wordt een nieuwe bestemming voorgesteld.

De voorstellen zijn overgemaakt aan minister J. Schauvliege voor agendering op de Vlaamse Regering. Eerder keurde de Vlaamse Regering al de vervolgstappen goed voor 66 signaalgebieden van reeks 1 en 17 signaalgebieden van reeks 2.

Meer informatie over de signaalgebieden, de beslissingen die genomen werden en de stand van zaken van de uitvoering ervan vindt u in de rubriek signaalgebieden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.