Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Juli 2012 - Vereenvouding integraal waterbeleid principieel goedgekeurd

Juli 2012 - Vereenvouding integraal waterbeleid principieel goedgekeurd

Op 20/07/2012 heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring verleend aan een wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid. De wijziging beoogt een vereenvoudiging van de manier waarop het waterbeleid in Vlaanderen georganiseerd en gepland wordt. Ook enkele aanbevelingen uit de resolutie van het Vlaams Parlement betreffende het beheersen van wateroverlast zijn meegenomen. Het voorstel werd voorbereid door de CIW.

De waterbeheerplanning op bekken- en stroomgebiedniveau worden in elkaar geschoven, wat zorgt voor minder planlast. Enkel de waterbeleidsnota en stroomgebiedbeheerplannen blijven als afzonderlijke planfiguren bestaan. De waterbeheerkwesties worden in de waterbeleidsnota geïntegreerd. De stroomgebiedbeheerplannen met overstromingsrisicobeheerplannen hebben bekkenspecifieke delen, die de bekkenbeheerplannen en de deelbekkenbeheerplannen vervangen. De taken van de bekkenoverlegstructuren in de planning op bekkenniveau blijven behouden. Het bekkensecretariaat bereidt het ontwerp van bekkenspecifiek deel voor, de bekkenraad adviseert het ontwerp van bekkenspecifiek deel en het bekkenbestuur keurt het ontwerp van bekkenspecifiek deel goed.

Een jaarlijks wateruitvoeringsprogramma zal de huidige bekkenvoortgangsrapporten vervangen en meer flexibiliteit in de planning en de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen mogelijk maken. Net zoals in de bekkenvoortgangsrapporten, zal in het wateruitvoeringsprogramma een geïntegreerd voortgangsverslag van de stand van zaken van de uitvoering van de maatregelen opgenomen worden. Maar terwijl in het bekkenvoortgangsrapport enkel een stand van zaken staat van de uitvoering van de acties, zal het wateruitvoeringsprogramma een meer gedetailleerd uitvoeringsplan voor het komende jaar bevatten. Als het noodzakelijk blijkt, kunnen via het wateruitvoeringsprogramma acties bijgestuurd worden, acties stopgezet worden of nieuwe acties toegevoegd worden. Het zal ook mogelijk worden om via het wateruitvoeringsprogramma tussentijds overstromingsgebieden of oeverzones af te bakenen.

Om de slagkracht en de coördinerende rol van de bekkenbesturen te verhogen waarbij de betrokkenheid van de lokale waterbeheerders in de bekkenbesturen wordt versterkt (een aanbeveling uit de resolutie wateroverlast van het Vlaams Parlement), wordt het overleg op deelbekkenniveau in het bekkenniveau geïntegreerd en worden de waterschappen als afzonderlijke overlegstructuren afgeschaft. De waterschapsecretariaten worden in de bekkensecretariaten geïntegreerd. Het bekkenbestuur wordt opgesplitst in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau. De lokale besturen worden via de algemene bekkenvergadering rechtstreeks in de bekkenbesturen vertegenwoordigd. Het bekkenbureau is bedoeld om op te treden als flexibel orgaan en staat in voor de voorbereiding van het integraal waterbeleid in het bekken en het organiseren van gebiedsgericht en thematisch overleg. De ruimere algemene bekkenvergadering volgt het werk van het bekkenbureau op en bekrachtigt het.

De decreetswijziging voert ook een informatieplicht m.b.t. overstromingsgevoelige gebieden in. Al vanaf de publiciteit die verbonden is aan de verkoop of verhuur van onroerende goederen krijgen kopers en huurders hierdoor meer informatie over het al dan niet gelegen zijn van het onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied. De informatieplicht gebeurt via een ‘waterparagraaf’ in vastgoedaktes.

Raadpleeg de persmededeling van de ministers SCHAUVLIEGE en CREVITS via gerelateerde inhoud hieronder.

gearchiveerd onder: Standaard nieuwsbericht

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.